Europos Komisija nustatė ribas teismams, sprendžiantiems verslo ir vartotojų bylas

Europos Komisija pasiūlė panaikinti „egzekvatūros“ procedūrą, kas leistų sutaupyti 48 mln. eurų per metus ir palengvintų tarptautinio verslo, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, sąlygas. Tai dalis Europos Komisijos siūlomos reformos, vadinamos „Briuselis I“, kurioje apibrėžiama, kurie teismai turi jurisdikciją nagrinėjant tarptautines bylas ir kaip teismo sprendimai, priimti vienoje iš ES narių, galioja kitose ES šalyse. Reforma taip pat sustiprins vartotojų teises, kai jie turi verslo reikalų su trečiosiomis šalimis, pagerins teisinį aiškumą, sudarant verslo sutartis, ir padidins Europos arbitražo konkurencingumą.

„Egzekvatūros“ procedūra, kuri ES įgyvendinama daugiau nei 10 tūkst., kartų per metus, yra pasenusi lyginant su Europos bendrosios rinkos raida ir pasitikėjimo lygiu tarp šalių narių, teisinėmis sistemomis, civiliniais ir komerciniais klausimais. Nors Europos bendroji rinka suteikia verslui priėjimą prie 500 mln. vartotojų, tik ketvirtadalis iš 20 mln. Europos mažų ir vidutinių įmonių yra susijusios su tarptautine veikla. Atliktas tyrimas parodė, kad beveik 40 proc. verslo subjektų būtų labiau motyvuoti prekiauti su užsienio šalimis, jei teismų perkėlimas į užsienį būtų paprastesnis. Mažinant biurokratines kliūtis, dėl kurių atsiranda papildomo išlaidos ir teisinis netikrumas, yra pagrindinė Komisijos kryptis, lengvinant sąlygas verslui ir vartotojams.

Išsamiau: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/677&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en; http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/com_2010_748_en.pdf