Europos Komisija investuos beveik 2 mlrd. EUR Skaitmeninės Europos programos lėšų, kad paspartintų skaitmeninę pertvarką

Europos Komisija patvirtino tris Skaitmeninės Europos programos darbo programas, kuriose nustatytiems tikslams ir konkrečioms teminėms sritims bus skirtas 1,98 mlrd. EUR finansavimas. Į šį pirmąjį darbo programų rinkinį įtrauktos strateginės investicijos, kurios padės siekti Europos Komisijos tikslų įgyvendinant Europos skaitmeninio dešimtmečio iniciatyvą. Skaitmeninės Europos programos tikslas – stiprinti Europos technologinį suverenumą ir pateikti rinkai skaitmeninių sprendimų piliečių, viešojo administravimo institucijų ir įmonių naudai.

Pagal 1,38 mlrd. EUR vertės pagrindinę darbo programą iki 2022 m. pabaigos daugiausia bus investuojama į dirbtinio intelekto, debesijos ir duomenų erdvių, kvantinės ryšių infrastruktūros, aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių ir plataus skaitmeninių technologijų naudojimo ekonomikoje ir visuomenėje sritis. Kartu su šia pagrindine darbo programa Europos Komisija paskelbė dvi konkrečias darbo programas: pirmojoje daugiausia dėmesio skiriama finansavimui kibernetinio saugumo srityje ir iki 2022 m. pabaigos jai skirtas 269 mln. EUR biudžetas; antrojoje daugiausia dėmesio skiriama Europos skaitmeninių inovacijų centrų tinklo kūrimui bei veikimui ir jos biudžetas iki 2023 m. pabaigos sieks 329 mln. EUR.

Už vidaus rinką atsakingas Europos Komisijos narys Thierry Bretonas kalbėjo: „Tai – Europos skaitmeninis dešimtmetis. Iki 2030 m. duomenų, debesijos, paribio ir kvantinė kompiuterija skatins pramonės ir visuomenės inovacijas – taip bus kuriami nauji verslo modeliai. Šiandien paskelbtos 2 mlrd. EUR investicijos leidžia visų dydžių Europos įmonėms, ypač startuoliams, pasinaudoti galimybėmis sparčiai augančiose rinkose. Be to, Europos piliečiai įgis įgūdžių, kurių jiems reikia saugioje skaitmeninėje aplinkoje. Tai stiprina mūsų technologinį suverenumą.“

Į Skaitmeninės Europos programos pagrindinę darbo programą bus įtrauktos investicijos, pavyzdžiui:

  • bendrų duomenų erdvių (pvz., gamybos, mobilumo ir finansų duomenų erdvių), kurios sudarys palankesnes sąlygas įmonėms, įskaitant mažąsias bei vidutines įmones (MVĮ) ir startuolius, ir viešajam sektoriui keistis duomenimis tarpvalstybiniu mastu, diegimas, taip pat debesijos ir tinklo paribio infrastruktūros bei paslaugų susiejimo diegimas, t. y. skaitmeninių sprendimų, kuriais bus užtikrinti saugūs duomenų srautai, pagrindas;
  • dirbtiniu intelektu pagrįstų sprendimų bandymų ir eksperimentavimo priemonių kūrimas siekiant skatinti patikimo dirbtinio intelekto naudojimą pagrindiniams visuomenės uždaviniams (įskaitant naudojimą MVĮ ir startuoliuose), be kita ko, klimato kaitos ir tvarios sveikatos priežiūros klausimams (pvz., diegiant sveikatos priežiūrai ir pažangiesiems miestams bei bendruomenėms skirtą dirbtinio intelekto bandymų infrastruktūrą), spręsti;
  • saugios kvantinės ES ryšių infrastruktūros („EuroQCI“), kuri užtikrins didelį atsparumą kibernetiniams išpuoliams, diegimas;
  • pagrindinių pažangių skaitmeninių technologijų magistrantūros kursų rengimas ir dėstymas siekiant ugdyti skaitmeninius įgūdžius Europoje, įskaitant veiksmus, kaip antai MVĮ skirtus intensyvius skaitmeninių įgūdžių kursus, paskelbtus 2020 m. įgūdžių darbotvarkėje ir MVĮ strategijoje;
  • skaitmeninių paslaugų (pvz., Europos skaitmeninės tapatybės), kuriomis remiamas tarpvalstybinis viešojo administravimo institucijų sąveikumas, kūrimas, veikimas ir plėtojimas bei nuolatinė priežiūra.

 

Pagal kibernetinio saugumo darbo programą bus investuojama į pažangios kibernetinio saugumo įrangos, priemonių ir duomenų infrastruktūros kūrimą. Iš jos lėšų bus finansuojamas su kibernetiniu saugumu susijusių žinių ir įgūdžių plėtojimas ir geriausias panaudojimas, skatinamas keitimasis geriausios praktikos pavyzdžiais ir užtikrinamas platus pažangiausių kibernetinio saugumo sprendimų diegimas visos Europos ekonomikoje.

Kad būtų lengviau įgyvendinti Skaitmeninės Europos programos tikslus, bus sukurtas Europos skaitmeninių inovacijų centrų tinklas, kuris suteiks galimybę išbandyti technologijas ir rems visos Europos privačiųjų ir viešųjų organizacijų, įskaitant atitinkamai nacionalinio, regioninio ar vietos lygmens valdžios institucijas, skaitmeninę transformaciją. Europos skaitmeninių inovacijų centrai bus svarbi ES politikos, visų pirma pramonės ir mažųjų bei vidutinių įmonių ir startuolių politikos, priemonė, kuria siekiama remti įmones ir viešąjį sektorių vykstant dvejopai žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai.

Pirmieji kvietimai teikti pasiūlymus pagal Skaitmeninės Europos programą bus paskelbti iki lapkričio mėn. pabaigos, o daugiau tokių kvietimų bus paskelbta 2022 m. Darbo programos bus įgyvendinamos daugiausia teikiant dotacijas ir vykdant viešuosius pirkimus.

Daugiau informacijos: Pranešimas spaudai

 

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija