Europos Komisija imasi veiksmų, kad būtų sudarytos geresnės sąlygos kreiptis į teismą dėl tarpvalstybinių teisinių ginčų

Briuselis, 2011 m. liepos 22 d. Ginčų ir nesutarimų sprendimas teisme dažnai būna brangus ir ilgas procesas. Tarpvalstybinės bylos ypač sudėtingos dėl skirtingų nacionalinės teisės aktų ir dėl tokių praktinių dalykų kaip bylinėjimosi išlaidos ar kalba. 2008 m. gegužės 21 d. priimta (IP/08/628) (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/628&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en) ir 2011 m. gegužės 21 d. įsigaliojusi Europos Sąjungos direktyva dėl mediacijos
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:LT:PDF) taikoma, kai dvi tarpvalstybinio ginčo šalys savanoriškai susitaria savo ginčą spręsti padedamos nešališko tarpininko. Visos ES valstybės narės jau turėtų būti parengusios priemones ES teisės aktams į nacionalinę teisę perkelti. Vis dėlto devynios šalys dar nepranešė apie visas nacionalines priemones, reikalingas, kad direktyva būtų visapusiškai įgyvendinta. Todėl Europos Komisija pradėjo teisinę procedūrą – išsiuntė oficialius pranešimus šioms šalims: Čekijai, Ispanijai, Prancūzijai, Kiprui, Liuksemburgui, Nyderlandams, Suomijai, Slovakijai ir Jungtinei Karalystei. Šios šalys atsakymą turi pateikti per du mėnesius.
„Teisė kreiptis į teismą yra Europos teisingumo erdvės pagrindas, – teigė Komisijos pirmininko pavaduotoja, už teisingumą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – Sprendžiant tarpvalstybinius ginčus tarpininkavimas yra svarbi alternatyva teismo procesui – jis gali padėti šalims taikiai susitarti. Sutaupoma laiko ir pinigų, be to, jau ir taip daug emocijų keliančių šeimos bylų šalims nereikia patirti dar ir su dalyvavimu teismo procese susijusių išgyvenimų. Raginu likusias devynias valstybes nares kuo greičiau perkelti direktyvą į nacionalinę teisę, kad piliečiai ir įmonės galėtų naudotis visomis savo teisėmis.“
Valstybės narės turi užtikrinti, kad tarpininkavimo susitarimus būtų galima vykdyti. Iš ES finansuoto tyrimo matyti, kad nesinaudojant tarpininkavimu ES vidutiniškai sugaištamos 331–446 papildomos dienos, o papildomos vienos bylos teisinės išlaidos yra 12 471–13 738 EUR.
Pagrindiniai faktai
Direktyva 2008/52/EB
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:LT:PDF) dėl tam tikrų mediacijos civilinėse ir komercinėse bylose aspektų priimta 2008 m. balandžio 23 d. (IP/08/628)(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/628&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en). Komisija direktyvą pasiūlė 2004 m. spalio mėn. (IP/04/1288)(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/1288&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en).
Tarpininkaujant gali būti sprendžiamos įmonių, darbdavių, darbuotojų, savininkų ir nuomininkų, šeimos narių ginčai, kad asmenys galėtų išsaugoti ir net sustiprinti santykius konstruktyviai – tai ne visada pasiekiama teismo procesu. Kai ginčai sprendžiami ne teisme, sumažėja teisingumo sistemų krūvis ir gali sumažėti teisinių išlaidų. Svarbus tarpininkavimo aspektas – pasitikėjimas šiuo procesu, ypač kai dvi šalys yra iš skirtingų valstybių. Taigi ES taisyklės skatina valstybes nares užtikrinti kokybės kontrolę, nustatyti elgesio kodeksus ir rengti tarpininkų mokymus, kad atsirastų veiksminga tarpininkavimo sistema.
Šios ES taisyklės jau galioja 17-oje valstybių narių, o Danija nusprendė jų neįgyvendinti – ši teisė jai suteikta pagal prie ES Sutarčių pridėtą protokolą. Kol kas devynios šalys (Čekija, Ispanija, Prancūzija, Kipras, Liuksemburgas, Nyderlandai, Suomija, Slovakija ir Jungtinė Karalystė) nėra pranešusios Komisijai apie savo nustatytas priemones, reikalingas, kad direktyva būtų visiškai perkelta į nacionalinę teisę.
Komisija gali imtis teisinių veiksmų prieš valstybes nares, kurios neteisingai perkelia ES teisės aktus arba nepraneša apie priimtas nacionalinės priemones, kuriomis įgyvendinamos ES taisyklės. Pažeidimų procedūra pradedama atitinkamoms valstybėms narėms nusiunčiant prašymą pateikti informaciją (oficialų pranešimą), į kurį būtina atsakyti per nurodytą laikotarpį – paprastai per du mėnesius.
Jeigu Komisijos netenkina pateikta informacija ir ji padaro išvadą, kad atitinkama valstybė narė nevykdo savo įsipareigojimų pagal ES teisę, ji gali nusiųsti oficialų prašymą laikytis ES teisės (pagrįstą nuomonę), kuriame valstybė narė raginama per nustatytą laiką, paprastai per du mėnesius, pateikti Komisijai informaciją apie priemones, kurių ėmėsi ES teisės aktams įgyvendinti.
Jeigu valstybė narė neužtikrina atitikties ES teisės aktams, Komisija gali priimti sprendimą dėl valstybės narės kreiptis į ES Teisingumo Teismą. Vis dėlto dažniausiai (daugiau kaip 90 % visų pažeidimų atvejų) valstybės narės įvykdo savo įsipareigojimus pagal ES teisę iki kreipimosi dėl jų į Teismą. Jeigu Teismas priima valstybei narei nepalankų sprendimą, ji turi imtis reikiamų priemonių tokiam sprendimui vykdyti.
Daugiau informacijos:
Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis
http://ec.europa.eu/justice/newsroom.
Europos Komisijos civilinei teisei skirta interneto svetainė
http://ec.europa.eu/justice/civil.
Už teisingumą atsakingos ES Komisijos narės Viviane Reding interneto svetainė
http://ec.europa.eu/reding.
Asmenys ryšiams:
Matthew Newman, tel. (+32 2) 296 24 06
Mina Andreeva, tel. (+32 2) 299 13 82
Informaciją pateikė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas