Europos geros praktikos apdovanojimai

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (EU-OSHA) kviečia teikti paraiškas dešimtajam Europos geros praktikos apdovanojimui darbuotojų sveikatos ir saugos srityje. 2010–2011 m. apdovanojimai bus skirti įmonėms arba organizacijoms už išskirtinius ir inovacinius pasiekimus skatinant integruotą saugios techninės priežiūros valdymą.

Techninę priežiūrą galima apibrėžti kaip pastangas išlaikyti saugią darbinę tam tikro objekto būklę, užkirsti kelią gedimams ir užtikrinti tinkamą jo veikimą. Tai galėtų būti darbo vieta, darbo įrenginiai arba transporto priemonės (pvz., laivai). Galima skirti dvi pagrindines priežiūros rūšis:

¦   Prevencinė, arba aktyvioji techninė priežiūra, kuria siekiama, kad objektas nuolat veiktų tinkamai. Dažniausiai tai yra planuota, pagal tam tikrą tvarkaraštį ir gamintojo instrukcijas atliekama priežiūra.

¦   Korekcinė, arba reaguojamoji techninė priežiūra, t. y. objekto remontas, kad jis vėl tinkamai veiktų. Tai neplanuoti ir ne pagal grafiką atliekami techninės priežiūros darbai, dažniausiai susiję su didesniais pavojais ir didesne rizika.

 

Saugių darbo vietų kampanija

Europos kampaniją organizuoja Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra kartu su valstybėmis narėmis ir Europos Sąjungai pirmininkaujančia šalimi. Viena iš pagrindinių kampaniją remiančių veiklos rūšių – Europos geros praktikos apdovanojimų konkursas, organizuojamas siekiant nustatyti geros praktikos pavyzdžius, susijusius su saugia technine priežiūra.

 

Europos geros praktikos apdovanojimai

Apdovanojimų tikslas – pavyzdžiais parodyti geros saugos ir sveikatos praktikos naudą visiems Europos darbdaviams ir darbuotojams, taip pat tarpininkams, pavyzdžiui, socialiniams partneriams, DSS ekspertams bei praktikams, ir visiems, kas teikia pagalbą ir informaciją darbo vietose.

Apdovanojimais bus pripažįstami nuopelnai gerinant darbo sąlygas Europoje. Be to:

¦   išrinktų įmonių ar organizacijų atstovas bus pakviestas į 2011 m. pavasarį vyksiantį Europos apdovanojimų įteikimo renginį;

¦   pavyzdžiai bus aprašyti Agentūros išleistoje brošiūroje, kuri bus plačiai platinama visoje Europoje ir Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros tinklalapyje.

Apdovanojimai bus skiriami dviejose kategorijose:  įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 100 darbuotojų, ir įmonėms, kuriose dirba 100 ar daugiau darbuotojų.

 

Tikslai ir uždaviniai

Europos geros praktikos apdovanojimais siekiama:

·         remti ir plėtoti Europos kampaniją ir Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitę;

·         parodyti pavyzdžiais, kokią naudą gera saugos ir sveikatos praktika teikia visiems Europos darbdaviams ir darbuotojams, tarpininkaujantiems asmenims, įskaitant socialinius partnerius, DSS klausimų specialistus ir praktinės veiklos vykdytojus bei visus kitus, kurie teikia pagalbą ir informaciją darbo vietose;

·         sukaupti daugiau informacijos apie gerą praktiką ir remti keitimąsi šia informacija ir jos sklaidą;

·        sustiprinti tikslą kurti geros techninės priežiūros praktikos taikymo kultūrą pateikiant informacijos, kurioje aiškiai nurodyta, kaip praktikoje buvo pasiekta veiksmingo ir pragmatinio rizikos sumažinimo, įgyvendinant struktūrinį, rizikos vertinimu paremtą techninės priežiūros metodą, užtikrinant techninę priežiūrą atliekančių darbuotojų ir visų kitų su šia veikla susijusių žmonių saugą;

·         nustatyti, kokiais veiksmais įmonės skatina saugią techninę priežiūrą;

·         nustatyti įmones ar organizacijas, kurių indėlis įgyvendinant saugios techninės priežiūros praktiką buvo išskirtinis ir naujoviškas.

 

 

Geros praktikos pavyzdžiai

Geros praktikos pavyzdžiai – tai ne teoriniai ar hipotetiniai, bet jau įgyvendinti sprendimai, kurie skatina darbuotojų saugos ir sveikatos rizikos veiksnių, susijusių su techninės priežiūros veikla darbo vietose, veiksmingą valdymą. Taigi pareiškėjai turėtų pateikti aiškius įrodymus, kas yra praktiškai padaryta, siekiant sukurti ir įgyvendinti planingą ir saugią techninės priežiūros darbų praktiką.

Pateikiamuose pavyzdžiuose turi būti apibūdinta gera valdymo praktika, kuria siekiama:

¦   apskritai gerinti darbo sąlygas;

¦   skatinti planingą, rizikos valdymu pagrįstą techninę priežiūrą;

¦   veiksmingai skatinti sveikatą, saugą ir darbo našumą;

¦   panaikinti riziką ten, kur ji atsiranda, arba užkirsti jai kelią;

¦   turėti aiškios ir ilgalaikės naudos;

¦   tenkinti ne tik būtiniausius konkrečių valstybių narių įstatymų reikalavimus, bet pageidautina siekti ir  aukštesnių standartų;

¦   užtikrinti darbdavių ir darbuotojų dalyvavimą;

¦   užsitikrinti visišką vyresniosios vadovybės palaikymą;

¦   akivaizdžiai parodyti, kad vykdytos veiklos pasėkoje pavyko sumažinti riziką.

 

Ką pavyzdžiai turėtų rodyti?

Geros praktikos pavyzdžiai turėtų rodyti:

¦   kaip jie yra susiję su saugios techninės priežiūros tema;

¦   kokios priemonės vykdytos darbo vietoje;

¦   kokie rizikos veiksniai pašalinti arba sumažinti jų atsiradimo vietoje;

¦   techninės priežiūros veiksmingumą, pragmatiškumą ir planingumą;

¦   sėkmingą įgyvendinimą;

¦   realiai pasiektus padėties pagerinimo rezultatus;

¦   veiksmingą ir aktyvų darbuotojų bei jų atstovų dalyvavimą;

¦   kaip atsižvelgta į darbo jėgos įvairovę;

¦   ilgalaikį veiksmingumą;

¦   pastangas daryti daugiau nei vien tik laikytis atitinkamų įstatymų;

¦   pritaikymo galimybes kitose darbo vietose, taip pat kitose valstybėse narėse bei mažose ir vidutinėse įmonėse;

¦   naujumą, t. y. priemonės turėtų būti taikytos neseniai ir nelabai plačiai žinomos.

 

Geros praktikos pavyzdžiai neturi būti sukurti vien komerciniais pelno tikslais. Tai ypač svarbu parduodamų produktų, priemonių arba paslaugų atvejais. Pavyzdžiai, susiję su atskiru asmeniu, kaip antai mokymas, taip pat turėtų rodyti, kaip jie prisideda prie bendro techninės priežiūros darbų rizikos valdymo.

Su ankstesniais metais apdovanotais geros praktikos pavyzdžiais galima susipažinti Agentūros tinklalapyje:http://osha.europa.eu/en/campaigns

 

 

 

 

Kas gali dalyvauti?

Geros praktikos pavyzdžius gali teikti šios įmonės arba organizacijos iš visų 27 ES valstybių narių, Vakarų Balkanų šalių ir Turkijos:

¦   atskiros įmonės, iš kurių ypač laukiama geros praktikos pavyzdžių;

¦   produktų, įrangos ar personalo tiekimo grandinei priklausančios įmonės arba organizacijos;

¦   mokymo organizatoriai ir švietimo bendruomenė;

¦   darbdavių organizacijos, profesinės asociacijos, profesinės sąjungos ir nevyriausybinės organizacijos;

¦   regioninės arba vietos profesinės sveikatos ir saugos prevencijos tarnybos, draudimo įstaigos ir kitos tarpininkų organizacijos.

 

Kaip dalyvauti

Norėdami gauti daugiau informacijos apie konkursą, susisiekite su Agentūros nacionaliniu ryšiu punktu, atsakingu už Europos kampanijos organizavimą jūsų šalyje:

 

 

 

LIETUVA

Valstybinė darbo inspekcija

Algirdo 19, Vilnius

Kontaktinis asmuo: Nerita Šot

el. paštas:  nerita@vdi.lt

tel.: 8~5 260 3472

faksas: 8~5 213 9751

 

Paraiškos Lietuvoje priimamos el. paštu nerita@vdi.lt iki 2010 m. rugsėjo 1 d.

Konkurso organizavimas

 

Europos geros praktikos apdovanojimų konkursas organizuojamas dviem etapais: pirmiausia nacionalinės atrankos procedūra, po to Agentūrai pateiktus pavyzdžius tvirtina ir vertina Europos vertinimo komisija.

1 etapas. Geros praktikos pavyzdžių rinkimas nacionaliniu lygmeniu

Nacionaliniai Ryšių punktai turėtų rinkti su kampanijos tema susijusius nacionalinius geros praktikos pavyzdžius.

2 etapas. Pavyzdžių vertinimas nacionaliniu lygmeniu

Ryšių punktuose organizuojamas trišalis vertinimas, siekiant atrinkti du geriausius nacionalinius pavyzdžius, kuriuos būtų galima įtraukti į Europos lygmens atrankos procesą. Vienas pavyzdys turi būti iš įmonės, kurioje dirba ne daugiau kaip 100 darbuotojų, kitas – iš didesnės įmonės

3 etapas. Pavyzdžių siuntimas Agentūrai

Du patys geriausi, pirmą ir antrą vietas užėmę, pavyzdžiai – VIENAS kiekvienai kategorijai (ne daugiau nei 100 darbuotojų turinčios įmonės ir 100 bei daugiau darbuotojų turinčios įmonės) – siunčiami Agentūrai. Jei vienoje iš kategorijų nėra tinkamų dalyvių, reikia siųsti du pavyzdžius iš tos pačios kategorijos.

 

Pristatymo modelis

GEROS PRAKTIKOS PAVYZDYS

TEMA  
SPRENDIMO PAVADINIMAS  
ĮMONĖ  
DARBUOTOJŲ SKAIČIUS  
Šalis  
Adresas  
Telefono Nr.  
Fakso Nr.  
El. paštas  
Kontaktinis asmuo  
INFORMACIJĄ TEIKIANTI ORGANIZACIJA  
Šalis  
Adresas  
Telefono Nr.  
Fakso Nr.  
El. paštas  
Kontaktinis asmuo  
SEKTORIUS  
UŽDAVINYS
 

 

PROBLEMA (pavojus/rizika/rezultatas)
 

 

SPRENDIMAS (rizikos prevencija)
 

 

REZULTATŲ EFEKTYVUMAS
 

 

SĖKMĖS VEIKSNYS (-IAI):
 
SĄNAUDOS/NAUDA

(įsk. žmogiškųjų išteklių, socialines ir ekonomines sąnaudas/naudą)

 

 

q                          JEI GALITE, PRIDĖKITE NUOTRAUKŲ ir (arba) KITOKIŲ GEROS PRAKTIKOS PAVYZDŽIO ILIUSTRACIJŲ (pvz., pertvarkytos darbo vietos nuotraukų, strategijų ir mokymo medžiagos iliustracijų).
NURODYKITE, KAS TURĖTŲ GAUTI APDOVANOJIMĄ

 

 Įmonė

 Informacijos teikėjas

 Įmonė ir informacijos teikėjas

 Kiti

 

 

Antraščių paaiškinimas

·         TEMA: vienas arba du svarbiausi žodžiai, skirti pavyzdžiui apibūdinti, pavyzdžiui, krovimas rankomis, rangovų samdymas, darbo reorganizavimas, saugus įrankių naudojimas ir kt.

·        SPRENDIMO PAVADINIMAS: viena eilutė, pvz., techninę priežiūrą atliekančių darbuotojų (pačios įmonės ar subrangovų) mokymo programa, saugios techninės priežiūros kūrimas, darbų kaita ir kt.

·        INFORMACIJĄ TEIKIANTI ĮMONĖ / ORGANIZACIJA: kartais medžiagą pateikia ne pati gerą praktiką įgyvendinanti organizacija. Tokiu atveju prašome pateikti informaciją apie abi organizacijas bei abiejų organizacijų kontaktinius asmenis. Jei pateiktas geros praktikos pavyzdys yra, pavyzdžiui, susijęs su politika ar procedūra, kuri gali būti panaudota kitose įmonėse, pavyzdį kuriančios įmonės dydis turi būti laikomas konkurso dalyvio kategoriją (mažiau ar daugiau kaip 100 darbuotojų turinčios įmonės kategorija) lemiančiu veiksniu.

·        SEKTORIUS: jei įmanoma, nurodykite sektorių pagal Europos Sąjungos statistinį ekonominės veiklos klasifikatorių, NACE Rev.2, 2008.

·         UŽDAVINYS: uždavinio ir darbo vietos / veiklos / padėties, susijusių su pavojumi ar rizika bei rezultatais, aprašymas.*

·         PROBLEMA: aprašykite, kaip, kada ir kokie pavojai ar rizika kilo, koks buvo jų poveikis ir pasekmės (sveikatos sutrikimai, ligos, nelaimingi atsitikimai, poveikis gamybai bei darbui ir kt.). Aprašymas turi būti konkretus ir aiškus, t. y., toks, kad bet kuris asmuo, skaitantis šią informaciją, galėtų suprasti pačias priemones ir kodėl jų buvo imtasi. *

·         SPRENDIMAS: aiškus taikytų priemonių, pavyzdžiui, atrankos proceso, darbuotojų dalyvavimo, įgyvendinimo ir kt., aprašymas. Jis turėtų būti lengvai suprantamas, o skaitytojas turi susidaryti aiškų vaizdą apie pritaikytą sprendimą. *

·        SĄNAUDOS / NAUDA: nuoroda apie patirtas sąnaudas įgyvendinant naująjį sprendimą ir sąnaudų sumažėjimas, kaip tiesioginis ar netiesioginis inovacijos rezultatas (jei tokį įmanoma pateikti ar nurodyti).

·        REZULTATAI / EFEKTYVUMAS: nurodykite kiekybinius rezultatus ir bet kuriuos „nekiekybinius“ rezultatus, pavyzdžiui, tokius kaip retesni sveikatos sutrikimai, geresnis darbo klimatas, pagerėjusi ergonomika ir (arba) išaugęs darbo ekonomiškumas ir pan. Čia galima paminėti ir žmogiškųjų išteklių, socialines ir ekonomines sąnaudas, gautą naudą bei pozityvius su tuo susijusius rezultatus.

·        SĖKMĖS VEIKSNYS (-IAI): pagrindiniai elementai pageidautam rezultatui pasiekti, pavyzdžiui, darbuotojų dalyvavimas kuriant planą ar atliekant rizikos vertinimą, įskaitant tokius elementus, kaip lengva prieiga prie techninės priežiūros reikalaujančios įrangos dizaino principų pagrindinių skyrių, subrangovų vaidmuo planuojant techninę priežiūrą ar pakankamos informacijos apie darbo vietą suteikimas subrangovams, kad jie galėtų saugiai dirbti.

* Nuotraukos ir visa kita iliustracinė medžiaga turi būti pateikta kaip papildoma informacija, kai galima, įtraukiant grafikus, lenteles ir schemas.