Europos geros praktikos apdovanojimai – paraiškos priimamos iki rugsėjo 5 d.

invbwc200
Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (EU-OSHA) kviečia teikti paraiškas dešimtajam Europos geros praktikos apdovanojimui darbuotojų sveikatos ir saugos srityje.
2010–2011 m. apdovanojimai bus skirti įmonėms arba organizacijoms už išskirtinius ir inovacinius pasiekimus skatinant integruotą saugios techninės priežiūros valdymą.
Techninę priežiūrą galima apibrėžti kaip pastangas išlaikyti saugią darbinę tam tikro objekto būklę, užkirsti kelią gedimams ir užtikrinti tinkamą jo veikimą. Tai galėtų būti darbo vieta, darbo įrenginiai arba transporto priemonės (pvz., laivai).
Galima skirti dvi pagrindines priežiūros rūšis:
 • Prevencinė, arba aktyvioji techninė priežiūra, kuria siekiama, kad objektas nuolat veiktų tinkamai. Dažniausiai tai yra planuota, pagal tam tikrą tvarkaraštį ir gamintojo instrukcijas atliekama priežiūra.
 • Korekcinė, arba reaguojamoji techninė priežiūra, t. y. objekto remontas, kad jis vėl tinkamai veiktų. Tai neplanuoti ir ne pagal grafiką atliekami techninės priežiūros darbai, dažniausiai susiję su didesniais pavojais ir didesne rizika.
Saugių darbo vietų kampanija
Europos kampaniją organizuoja Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra kartu su valstybėmis narėmis ir Europos Sąjungai pirmininkaujančia šalimi. Viena iš pagrindinių kampaniją remiančių veiklos rūšių – Europos geros praktikos apdovanojimų konkursas, organizuojamas siekiant nustatyti geros praktikos pavyzdžius, susijusius su saugia technine priežiūra.
Europos geros praktikos apdovanojimai
Apdovanojimų tikslas – pavyzdžiais parodyti geros saugos ir sveikatos praktikos naudą visiems Europos darbdaviams ir darbuotojams, taip pat tarpininkams, pavyzdžiui, socialiniams partneriams, DSS ekspertams bei praktikams, ir visiems, kas teikia pagalbą ir informaciją darbo vietose.
Apdovanojimais bus pripažįstami nuopelnai gerinant darbo sąlygas Europoje. Be to:
 • išrinktų įmonių ar organizacijų atstovas bus pakviestas į 2011 m. pavasarį vyksiantį Europos apdovanojimų įteikimo renginį;
 • pavyzdžiai bus aprašyti Agentūros išleistoje brošiūroje, kuri bus plačiai platinama visoje Europoje ir Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros tinklalapyje.

Apdovanojimai bus skiriami dviejose kategorijose:  įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 100 darbuotojų, ir įmonėms, kuriose dirba 100 ar daugiau darbuotojų.

 Geros praktikos pavyzdžiai
Geros praktikos pavyzdžiai – tai ne teoriniai ar hipotetiniai, bet jau įgyvendinti sprendimai, kurie skatina darbuotojų saugos ir sveikatos rizikos veiksnių, susijusių su techninės priežiūros veikla darbo vietose, veiksmingą valdymą. Taigi pareiškėjai turėtų pateikti aiškius įrodymus, kas yra praktiškai padaryta, siekiant sukurti ir įgyvendinti planingą ir saugią techninės priežiūros darbų praktiką.Pateikiamuose pavyzdžiuose turi būti apibūdinta gera valdymo praktika, kuria siekiama:

 • apskritai gerinti darbo sąlygas;
 • skatinti planingą, rizikos valdymu pagrįstą techninę priežiūrą;
 • veiksmingai skatinti sveikatą, saugą ir darbo našumą;
 • panaikinti riziką ten, kur ji atsiranda, arba užkirsti jai kelią;
 • turėti aiškios ir ilgalaikės naudos;
 • tenkinti ne tik būtiniausius konkrečių valstybių narių įstatymų reikalavimus, bet pageidautina siekti ir  aukštesnių standartų;
 • užtikrinti darbdavių ir darbuotojų dalyvavimą;
 • užsitikrinti visišką vyresniosios vadovybės palaikymą;
 • akivaizdžiai parodyti, kad vykdytos veiklos pasėkoje pavyko sumažinti riziką.

Ką geros praktikos pavyzdžiai turėtų rodyti?

 • kaip jie yra susiję su saugios techninės priežiūros tema;
 • kokios priemonės vykdytos darbo vietoje;
 • kokie rizikos veiksniai pašalinti arba sumažinti jų atsiradimo vietoje;
 • techninės priežiūros veiksmingumą, pragmatiškumą ir planingumą;
 • sėkmingą įgyvendinimą;
 • realiai pasiektus padėties pagerinimo rezultatus;
 • veiksmingą ir aktyvų darbuotojų bei jų atstovų dalyvavimą;
 • kaip atsižvelgta į darbo jėgos įvairovę;
 • ilgalaikį veiksmingumą;
 • pastangas daryti daugiau nei vien tik laikytis atitinkamų įstatymų;
 • pritaikymo galimybes kitose darbo vietose, taip pat kitose valstybėse narėse bei mažose ir vidutinėse įmonėse;
 • naujumą, t. y. priemonės turėtų būti taikytos neseniai ir nelabai plačiai žinomos.
Geros praktikos pavyzdžiai neturi būti sukurti vien komerciniais pelno tikslais. Tai ypač svarbu parduodamų produktų, priemonių arba paslaugų atvejais. Pavyzdžiai, susiję su atskiru asmeniu, kaip antai mokymas, taip pat turėtų rodyti, kaip jie prisideda prie bendro techninės priežiūros darbų rizikos valdymo.

Su ankstesniais metais apdovanotais geros praktikos pavyzdžiais galima susipažinti Agentūros tinklalapyje: http://osha.europa.eu/en/campaigns

Kas gali dalyvauti?
Geros praktikos pavyzdžius gali teikti šios įmonės arba organizacijos iš visų 27 ES valstybių narių, Vakarų Balkanų šalių ir Turkijos:

 • atskiros įmonės, iš kurių ypač laukiama geros praktikos pavyzdžių;
 • produktų, įrangos ar personalo tiekimo grandinei priklausančios įmonės arba organizacijos;
 • mokymo organizatoriai ir švietimo bendruomenė;
 • darbdavių organizacijos, profesinės asociacijos, profesinės sąjungos ir nevyriausybinės organizacijos;
 • regioninės arba vietos profesinės sveikatos ir saugos prevencijos tarnybos,
 • draudimo įstaigos ir kitos tarpininkų organizacijos.
Kaip dalyvauti?
Norėdami gauti daugiau informacijos apie konkursą, susisiekite su Agentūros nacionaliniu ryšiu punktu, atsakingu už Europos kampanijos organizavimą jūsų šalyje:
Valstybinė darbo inspekcija
Algirdo 19, Vilnius
Kontaktinis asmuo: Nerita Šot
el. paštas:  nerita@vdi.lt
tel.: 8~5 260 3472
faksas: 8~5 213 9751

 

Paraiškos Lietuvoje priimamos el. paštu nerita@vdi.lt iki 2010 m. rugsėjo 5 d.

 

Jei informaciją perskaitėte mūsų tinklapyje ir teikiate paraišką, maloniai prašome informuoti Daivą Vyšniauskienę, Enterprise Europe Network projekto vadovę el. paštu: daiva.vysniauskiene@chamber.lt