ES ir Japonija iš esmės susitarė dėl ekonominės partnerystės susitarimo

Šis susitarimas svarbesnis už visus kitus kada nors ES sudarytus dvišalius prekybos susitarimus ir pirmasis prekybos susitarimas, į kurį įtraukiamas konkretus įsipareigojimas pagal Paryžiaus klimato susitarimą.

Remiantis ekonominės partnerystės susitarimu ES ir valstybių narių atžvilgiu bus panaikinta absoliuti dauguma muitų, kurių ES bendrovės kasmet sumoka iki 1 mlrd. EUR, į Japonijos rinką bus galima eksportuoti pagrindinius ES žemės ūkio produktus ir įvairiuose sektoriuose atsivers naujų galimybių. Susitarimu nustatomi aukščiausi darbo, saugos, aplinkosaugos ir vartotojų apsaugos standartai, visiškai užtikrinama viešųjų paslaugų apsauga; be to, jame yra specialus skyrius, kuriame reglamentuojamas darnus vystymasis. Jis taip pat grindžiamas aukšto lygio asmens duomenų apsaugos standartais, kuriuos tiek ES, tiek Japonija neseniai įtvirtino savo duomenų apsaugos teisės aktuose; negana to, jie yra ir sugriežtinami.

Šis ekonominės partnerystės susitarimas skatins ES eksporto augimą ir didelėms bei mažoms Europos įmonėms, jų darbuotojams ir vartotojams teiks naujų galimybių. Eksporto iš ES vertė gali padidėti net 20 mlrd. EUR, o tai užtikrins didesnes galimybes ir užimtumą daugelyje ES sektorių, kaip antai žemės ūkio ir maisto produktų, odos, avalynės ir drabužių, vaistų, medicinos priemonių ir pan.

Kalbant apie ES žemės ūkio produktų eksportą, susitarimu:

  • naikinami muitai, taikomi daugeliui sūrių, kaip antai gaudai ir čederiui (šiuo metu 29,8 proc.), ir eksportuojamam vynui (šiuo metu vidutiniškai 15  proc.);
  • suteikiama galimybė gerokai padidinti ES jautienos eksportą į Japoniją, be to, prekybai perdirbta kiauliena nebus taikomi muitai, o prekybai šviežia mėsa taikomi muitai bus beveik panaikinti;
  • Japonijoje bus užtikrinama 200 aukštos kokybės Europos žemės ūkio produktų, kuriems taikomos vadinamosios geografinės nuorodos, apsauga.

Be to, susitarimas:

  • atveria paslaugų rinkas, visų pirma finansinių paslaugų, elektroninės prekybos, telekomunikacijų ir transporto;
  • ES bendrovėms užtikrina galimybę patekti į dideles Japonijos viešųjų pirkimų rinkas 48 didžiuosiuose miestuose ir panaikina ekonominiu požiūriu svarbaus geležinkelių transporto sektoriaus viešiesiems pirkimams nacionaliniu lygiu keliamas kliūtis;
  • gina jautrius ES ekonomikos sektorius, pvz., automobilių, tad prieš atveriant rinkas bus taikomi pereinamieji laikotarpiai.

Be to, susitarimas sustiprins pirmaujantį Europos vaidmenį formuojant globalizacijos procesus ir rengiant pasaulinės prekybos taisykles remiantis pagrindinėmis mūsų vertybėmis ir apsaugos ES interesus bei jautrias sritis. Tokiu būdu susitarimas padeda spręsti kai kurias problemas, nurodytas diskusijoms skirtame Komisijos dokumente dėl globalizacijos suvaldymo, kuris yra dalis baltosios knygos proceso.

Tolesni veiksmai

Susitarimas apima daugelį ekonominės partnerystės susitarimo aspektų. Kai kuriuose skyriuose vis dar reikia patobulinti technines detales, o kai kurie skyriai nepatenka į esminio susitarimo taikymo sritį, pavyzdžiui, dėl investicijų apsaugos. ES pateikė savo pasiūlymą dėl investicinių teismų sistemos reformos ir kreipsis į visus partnerius, įskaitant Japoniją, kviesdama įsteigti daugiašalį investicinį teismą. Daugiau dėmesio reikia skirti tokioms sritims kaip bendradarbiavimas reguliavimo klausimais ir bendriesiems bei instituciniams reikalams skirti skyriai.

Remiantis iš esmės pasiektu susitarimu abiejų pusių derybininkai toliau dės visas pastangas, kad išspręstų visus likusius techninius klausimus iki šių metų pabaigos parengtų galutinį susitarimo tekstą. Tada Komisija atliks teisinį susitarimo patikrinimą ir vertimą į visas oficialias ES kalbas paslaugos ir galiausiai pateiks jį tvirtinti ES valstybėms narėms ir Europos Parlamentui.

Daugiau informacijos

Pagrindinės ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimo nuostatos

Suderinti skyriai ir derybų dokumentai

Daugiau informacijos apie ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimą

Daugiau informacijos apie ES ir Japonijos prekybos ryšius