Enterprise Europe Network pagalba didinant Lietuvos įmonių konkurencingumą ir žengiant į tarptautines rinkas

Enterprise Europe Network buvo įsteigtas 2008 m. Europos Komisijos iniciatyva pagal sąjunginę bendrąją Konkurencingumo ir inovacijų plėtros programą. Pasaulyje Enterprise Europe Network veikia 54 šalyse, pradėjęs veiklą nuo Europos Sąjungos (ES), ES šalių kandidačių, Europos ekonominės erdvės šalių, tinklas išsiplėtė į Azijos šalis ir net kitus žemynus, įtraukdamas korespondentinius centrus Šiaurės ir Pietų Amerikoje bei Šiaurės Afrikoje.

Enterprise Europe Network yra didžiausias Europoje, vieno langelio principu veikiantis, verslo paramos tinklas, kuriame dirba apie 3000 patyrusių specialistų iš beveik 600 organizacijų. Tinkle veikiančios organizacijos teikia viešąsias paslaugas, kurių tikslas – įmonių (ypatingai mažų ir vidutinių) konkurencingumo didinimas ir plėtros į užsienio rinkas skatinimas. Taip pat informavimas apie Europos Komisijos programas, iniciatyvas ir reglamentus.

Tinkle yra įkurta 17 sektorinių grupių, kurios specializuojasi skirtingose pramonės šakose. Šios specialistų grupės organizuoja sektorinius renginius bei teikia pagalbą įmonėms aktualiais klausimais.

Lietuvoje Enterprise Europe Network, gavęs „Europos verslo ir inovacijų tinklas“ pavadinimą, veikia jau šeštus metus. Europos verslo ir inovacijų tinklą sudaro keturios organizacijos: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai bei Lietuvos inovacijų centras, kurios teikia informaciją ir konsultuoja įmones ES teisės aktų, ES ir nacionalinės finansinės paramos verslui programų, verslo plėtros ES vidaus rinkoje ir įmonių tarptautinio verslo plėtros galimybių vertinimo, technologijų plėtros tendencijų Europoje, inovacijų vadybos ir intelektinės nuosavybės apsaugos klausimais pagal savo kompetencijos sritis. Nuo 2011-01-01 iki 2012-12-31 buvo atliktos 1428 konsultacijos intelektinės nuosavybės, finansavimo programų, tarptautinės verslo plėtros, inovacijų diegimo (įskaitant ir technologinius auditus) bei susijusiais klausimais. Per minimą laikotarpį buvo atsakytos 881 informacinės užklausos, gautos iš mažų ir vidutinių įmonių bei 1057 informacinės užklausos, gautos iš Enterprise Europe Network priklausančių organizacijų kitose šalyse. Dažniausiai buvo ieškoma įvairių sričių įmonių kontaktų, informacijos apie verslo sąlygas, gaminiams keliamus reikalavimus, verslo steigimo procedūras ir finansavimą.

Europos verslo ir inovacijų tinklo veikla skirta regiono, šalies ir visos Europos Sąjungos įmonių konkurencingumui didinti, apima verslo pusryčių, seminarų ir konferencijų verslui aktualiomis temomis organizavimą: pristatomos naujos ir verslui įtaką turinčios direktyvos ir jų pakeitimai, naujos finansavimo galimybės, modernūs įmonių veiklos optimizavimo ir vadybos modeliai, Europos Komisijos organizuojamos įvairios informacinės kampanijos ir t.t. Per pastaruosius du metus vietiniuose renginiuose dalyvavo 5461 dalyviai.

Svarbiausia Europos verslo ir inovacijų tinklo veikla yra tarptautinės verslo įmonių plėtros užsienio rinkose skatinimas. Tai atliekama tiek organizuojant tiesioginius verslo atstovų susitikimus, tiek pasitelkiant technologines priemones. Nuo 2011-01-01 iki 2012-12-31 verslo kontaktų mugių ir verslo misijų metu įvyko 1490 susitikimai, kuriuose dalyvavo 536 Lietuvos įmonės.

Tinklo partnerių organizacijos turi galimybę pasinaudoti dvejomis galingomis duomenų bazėmis: viena iš jų yra skirta verslo bendradarbiavimo pasiūlymams, o kita – technologinių pasiūlymų talpinimui ir paieškai. Įmonių pasiūlymai yra įkeliami į duomenų bazes ir taip tampa prieinami visoms užsienio šalyse veikiančioms tinklo organizacijoms. Tinklo darbuotojai taip pat naudojasi šiomis bazėmis tam, kad padėtų klientams surasti tinkamus partnerius verslo arba technologiniam bendradarbiavimui ar net partnerius bendriems Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos (7BP) projektams. Šiuo metu duomenų bazėse yra patalpinta daugiau kaip 23 000 įmonių pasiūlymų. Šie pasiūlymai yra reguliariai atnaujinami ir platinami tinklo klientams skelbiant juos Europos verslo ir inovacijų tinklo bei konsorciumui priklausančių organizacijų tinklalapiuose, taip pat elektroniniame informaciniame biuletenyje „Europos verslo ir inovacijų tinklo žinios“. Nuo 2011-01-01 iki 2012-12-31 buvo  išplatinti 260 Lietuvos įmonių pasiūlymai, kuriais susidomėjo 661 užsienio įmonė, o Lietuvos įmonės susidomėjo 1344 pasiūlymais, kuriuos paskelbė užsienio įmonės. Nuo šių metų jau galima naudotis viešai prieinama technologinių pasiūlymų ir užklausų duomenų baze, esančia Enterprise Europe Network tinklalapyje.

Visos šios priemonės per pirmus tris (nuo 2008 m. iki 2011 m.) veiklos metus Lietuvos įmonėms padėjo sudaryti 44 technologijų perdavimo, mokslinių tyrimų ir verslo bendradarbiavimo sutartis, o per pastaruosius du metus (nuo 2011 m. iki 2013 m.) jau buvo sudarytos 42 sutartys.

Europos verslo ir inovacijų tinklas taip pat atlieka Lietuvos įmonių bendradarbiavimo su Europos Komisija (EK) funkciją. Šiam bendradarbiavimui užtikrinti naudojamos trys skirtingos priemonės, kurių pagalba gerinamos verslo sąlygos, mažinamos biurokratines kliūtys ES vieningoje rinkoje, sudaromos sąlygos įmonėms įtakoti EK priimamus sprendimus, o EK gali gauti informaciją bei įvertinti, kaip veikia ES norminiai aktai ir inicijuoti jų pakeitimus.

Išsamią informaciją apie Lietuvos konsorciumo (Europos verslo ir inovacijų tinklas) teikiamas paslaugas rasite tinklalapyje http://www.paramaverslui.eu, o daugiau informacijos apie Enterprise Europe Network veiklą pateikiama tinklalapyje http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/

Informaciją parengė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas