Enterprise Europe Network padeda įgyvendinti ES strategiją „Europa 2020“, teikdamas nemokamas paslaugas verslui

Europos Sąjungos (ES) ekonomikos variklis – 23 mln. mažų ir vidutinių įmonių, kurios suteikia dvi iš trijų darbo vietų privačiame sektoriuje. Enterprise Europe Network, skatindamas įmonių inovatyvumą, tarptautinį konkurencingumą ir lankstumą, sudaro sąlygas darbo vietų kūrimui ir plėtrai.
Enterprise Europe Network remia verslą Europoje ir prisideda prie ES ambicingos dešimties metų ekonomikos strategijos – Europa 2020 – įgyvendinimo. Strategija sukurta ES ekonomikos stiprinimui bei ekonomikos skatinimui trijose prioritetinėse kryptyse: pažangus augimas (paremtas žiniomis ir inovacijomis); tvarus ir konkurencingas augimas (derinantis išteklių panaudojimo efektyvumą ir konkurencingumą) bei integracinis augimas (užtikrinantis socialinę sanglaudą).
„Strategija „Europa 2020“ apima veiksmus, kuriuos turime atlikti šiandien ir rytoj, kad ekonomika atsigautų“, – 2010 m. kovo mėnesį sakė Europos Komisijos pirmininkas Jose Manuelis Barroso, pristatydamas strategiją ir ragindamas spręsti Europos „deficito augimą“ suvokiant pasaulinės ekonomikos krizės pavojų. „Mums reikia sukurti naują ekonomikos modelį – pagrįstą žiniomis, mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančiomis technologijomis ir dideliu dirbančiųjų skaičiumi. Šis mūšis reikalauja visų dalyvių mobilizacijos“, – pridūrė J. M. Barroso.
Enterprise Europe Network, 3 tūkst. specialistų 50-yje šalių, padedančių MVĮ panaudoti verslui teikiamas galimybes ES vidaus rinkoje ir už jos ribų, išgirdo kvietimą veikti. Enterprise Europe Network vienija beveik 600 organizacijų, įskaitant visas ES šalis nares, kurių darbuotojai visada padeda verslininkams tobulėti.
Konkurencinio potencialo realizavimas

Enterprise Europe Network pagrindinės misijos – įmonių konkurencingumo skatinimo – prioritetai glaudžiai dera su numatytais strategijoje „Europa 2020“. Kiekvienam iš strategijos trijų prioritetų yra sukurtos pavyzdinės iniciatyvos, kad būtų užtikrintas tinkamų priemonių taikymas kiekvienoje srityje. Pavyzdžiui, pažangaus ekonomikos augimo kryptyje Europos Komisija (EK) numato įdiegti pramonės politiką, kuri sukurtų patikimos ir diversifikuotos pramoninės bazės aplinką, taip pat gerintų verslo sąlygas, ypač MVĮ.
Panašiai ir Enterprise Europe Network padeda MVĮ išnaudoti visą jų potencialą. Veikdamas vietinių organizacijų pagrindu, Enterprise Europe Network yra atramos taškas verslininkams einant į naujas rinkas, naujų technologijų šaltinis, sudarant ilgalaikes komercines ar technologines partnerystes, ieškant finansavimo šaltinių ES.
Patarimai ir rinkos žinios teikiami nemokamai, o mažai įmonei tai gali būti neįkainojama neturint laiko ar finansinių išteklių naujų partnerių paieškai arba aiškinantis Europos reglamentavimą ir intelektinės nuosavybės įstatymus.
Enterprise Europe Network disponuoja veiksmingomis priemonėmis, įskaitant ir didžiausią Europoje technologijų ir verslo partnerystės duomenų bazę, kurioje patalpinti 23 tūkst. pasiūlymų ir užklausų. Didžiausia Enterprise Europe Network galia glūdi ekspertuose, kurie užmezga glaudžius ryšius su įmonėmis ir nuolat ieško naujų galimybių.
Vienas iš individualizuotų įmonių rėmimo būdų yra 17 sektorinių grupių, pradedant aplinkosauga ir baigiant sveikatos priežiūra ar pažangia energetika, suformuotų iš Enterprise Europe Network specialistų, kurie organizuoja verslo kontaktų renginius pristatydami komercinius ar technologinius partnerius.
Jie taip pat teikia įvairias paslaugas konkretiems sektoriams – nuo įmonių misijų organizavimo iki partnerių paieškos ES finansuojamiems mokslinių tyrimų projektams.
Inovacijos ir moksliniai tyrimai

„Europa 2020“ nustato strateginį požiūrį į inovacijas, ES programoje „Inovacijų sąjunga“  aiškiai išreikšdama, kad moksliniai tyrimai, žinios ir inovacijos yra pažangaus augimo pagrindas. Tarp kitų dalykų, planas ragina skatinti privataus ir viešojo sektorių investicijas, sukuriant 10 mlrd. eurų vertės ES inovatyvių gaminių ir paslaugų viešųjų pirkimų rinką.
Enterprise Europe Network viena iš užduočių yra MVĮ inovatyvumo skatinimas. Tai atliekama padedant įmonėms rasti finansavimą moksliniams tyrimams ir partnerius tarptautiniams projektams. Nors Enterprise Europe Network pats nefinansuoja mokslinių tyrimų, tačiau padeda įmonėms pasinaudoti Europos Sąjungos Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstracinės veiklos programos (7 BP) galimybėmis, kartais atskleisdamas naują veiklos kryptį MVĮ. 2007-2013 m. programa skiria 1.3 mlrd. eurų išskirtinai MVĮ. Enterprise Europe Network organizacijos dažnai rengia informacinius seminarus apie 7BP ir artimai bendradarbiauja su verslo klientais ruošiant sėkmingas paraiškas.
Platus verslo rėmimo ir partnerystės paslaugų spektras teikia pridėtinę vertę  Enterprise Europe Network inovacijų rėmimo programai. Rezultatas – Enterprise Europe Network pastaraisiais metais ištobulinta unikali integruota paslauga MVĮ.
Enterprise Europe Network padeda MVĮ analizuoti savo veiklą ir rasti verslo tobulinimo būdus. Pavyzdžiui, siūloma įmonėms įvertinti savo inovatyvumo potencialą, naudojant EK finansuotą priemonę internete IMP3rove.
Enterprise Europe Network vis dažniau bendradarbiauja su verslo klasteriais (konkrečiame sektoriuje susijusių dalyvių koncentracija apimanti privačias įmones, mokslinių tyrimų įstaigas ir viešas įstaigas). Italijos ir Ispanijos Enterprise Europe Network atstovai organizavo pirmą verslo kontaktų renginį savo aplinkos ir energetikos klasteriams, tikėdamiesi suburti daugiau ir įvairesnių sektorių klasterių ateityje.
Enterprise Europe Network viešuosius pirkimus traktuoja kaip svarbią rinkos galimybę kūrybiškoms idėjoms, gaminiams ir paslaugoms, o tai yra inovatyvioms MVĮ būdingi bruožai. Enterprise Europe Network organizuoja bendrus renginius pirkėjams ir pardavėjams, kuriuose pristatomos įmonės aktyviai ieškantiems inovatyvių gaminių. Enterprise Europe Network nagrinėja konkrečius inovacijų finansavimo būdus, pavyzdžiui viešuosiuose pirkimuose. Skleisdamas inovatyvius sprendimus, Enterprise Europe Network gali būti viešų perkančiųjų organizacijų informacijos šaltinis, pavyzdžiui teikdamas informaciją apie inovatyvių gaminių ar paslaugų atitikimą Europos standartams.
Darbas dėl kilnaus tikslo
Integracinis augimas yra kitas strategijos „Europa 2020“ kertinis akmuo, kuriuo tobulinant švietimą ir mokymus siekiama padėti nors 20 mln. skurde gyvenančių žmonių. Enterprise Europe Network vykdo keletą socialinių iniciatyvų, kurios turi ilgalaikę ekonominę naudą.
Vienas iš pavyzdžių yra akademinė vasaros stovykla socialiai remtiniems paaugliams, kurią remia Miuncheno ir Aukštutinės Bavarijos prekybos ir pramonės rūmai (IHK). Tris su puse savaitės moksleiviai, turintys mokymosi sutrikimų, lanko papildomas pamokas malonioje ir dinamiškoje aplinkoje, siekiant padidinti jų galimybes baigti mokyklą ir gauti darbą arba darbo praktiką. Mokiniai be įprastų matematikos, skaitymo ir informatikos pamokų dalyvauja įvairioje kūrybinėje veikloje, nuo piešimo iki vaidinimo scenoje.
„Šios dienos mokymo klaidos daro spragas rytojaus įgūdžiuose“, – teigia Friedhelm Forge, Enterprise Europe Network darbuotojas IHK, Miunchene. „Todėl mūsų tikslas yra sumažinti šias spragas ir mobilizuoti švietimo potencialą. Nėra jokios priežasties, dėl kurios jaunam žmogui būtų užkertamas kelias į darbo rinką, taip pat kaip ir Enterprise Europe Network nėra priežasties neprisidėti prie šių pokyčių įgyvendinimo“, – pažymi F. Forge.

 

Informaciją parengė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas