EK skatina dalijimąsi duomenimis ir inovacijas siekiant pažangios, tvarios ir atsparios ES turizmo ekosistemos

Europos Komisija paskelbė komunikatą, kuriame pristatomi pagrindiniai bendros Europos turizmo duomenų erdvės elementai. Šioje duomenų erdvėje turizmo įmonės ir valdžios institucijos galės dalytis įvairiais duomenimis, kad jais būtų galima remtis plėtojant novatoriškas turizmo paslaugas, gerinant turizmo ekosistemos tvarumą ir stiprinant jos ekonominį konkurencingumą.

Turizmas yra sudėtinga, sparčiai besiformuojanti pramonės ekosistema, kurioje gaunami ir suvartojami didžiuliai duomenų kiekiai. Bendra Europos turizmo duomenų erdvė:

  • sudarys palankesnes sąlygas dalytis įvairių šaltinių duomenimis, pavyzdžiui, verslo, vietos valdžios institucijų ir akademinės bendruomenės, o dėl pagrindinių duomenų erdvės ypatybių susitars visuomenė ir kitos susijusios šalys. Pavyzdžiui, duomenys apie viešbučių suvartojamos energijos kiekį gali padėti stebėti turizmo poveikį aplinkai konkrečioje vietovėje.
  • skatins įvairių naudotojų, įskaitant verslo tarpininkus, turizmo vietovių valdytojus, turizmo paslaugų teikėjus ir kt., prieigą prie duomenų. Pavyzdžiui, dirbtiniu intelektu grindžiamas paslaugas turizmo srityje siūlantis startuolis galės naudotis didesniu kiekiu jam reikalingų duomenų. Kelionių agentūra galės geriau susipažinti su pasiūlymais įvairiuose miestuose, regionuose ir šalyse. Vietos valdžios institucija turės daugiau informacijos apie turizmo srautus. Tai padės įmonėms, visų pirma mažesnėms, taip pat vietos valdžios institucijoms kurti, tobulinti ir individualizuoti paslaugas ir remti sprendimų, susijusių su jų turizmo pasiūlos tvarumu, priėmimą;
  • skatinti nuoseklią, patikimą ir veiksmingą šios bendros Europos turizmo duomenų erdvės valdymo sistemą, grindžiamą galiojančių ES ir nacionalinės teisės aktų dėl duomenų ir ES lygmeniu nustatytų bendrų standartų laikymusi. Taip bus užtikrinta, kad visi turizmo ekosistemos suinteresuotieji subjektai – valstybės narės, vietos ir regionų valdžios institucijos, privatusis sektorius ir ES institucijos – drauge parengtų ES lėšomis finansuojamą duomenų erdvės valdymo modelį;
  • užtikrinti sąveikumą visose duomenų srityse ir sektorių duomenų erdvėse, pavyzdžiui, bendrose Europos duomenų erdvėse, susijusiose su energijos, aplinkos, sveikatos, pažangiųjų bendruomenių, kultūros paveldo ir kitais sektoriais, glaudžiai susijusiais su turizmo patirtimi.

Tolesni veiksmai

Šiandienos komunikate pristatomi pagrindiniai turizmo duomenų erdvės elementai ir paaiškinamas poreikis ją kurti palaipsniui, siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į visus suinteresuotųjų šalių reikalavimus ir kad procesas būtų suderintas su kitų sektorių duomenų erdvių kūrimu, taip užtikrinant sektorių duomenų sąveikumą. Pagal Skaitmeninės Europos programą vykdomais koordinavimo ir paramos veiksmais iki 2023 m. pabaigos bus parengtas duomenų erdvės sukūrimo planas.

Pagrindiniai faktai

Valstybės narės, regioninės ir vietos valdžios institucijos ir privatusis sektorius renka duomenis ir modeliuoja juos pagal savo standartus ir poreikius. Įvairiose ekosistemose surinkti duomenys taip pat svarbūs turizmui. ES lygmeniu Eurostatas yra sudaręs susitarimą dėl savanoriško dalijimosi apgyvendinimo duomenimis su privačiuoju sektoriumi; o Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras 2021 m. parengė ES turizmo rodiklių suvestinę kaip priemonę, skirtą stebėti žaliąją ir skaitmeninę pertvarką ir turizmo ekosistemos atsparumą.

Europos duomenų strategijoje nustatytos bendros Europos duomenų erdvės pagrindiniuose ekonomikos sektoriuose ir viešojo intereso srityse – esminiai politikos pokyčiai, kad tiek viešasis, tiek privatusis sektoriai galėtų naudotis atitinkamais duomenimis Europos ekonomikos ir visuomenės labui. 2021 m. kovo 25 d. Tarybos išvadose pritarta duomenų erdvių kūrimui. Atsižvelgiant į tai, 2022 m. birželio mėn. Komisijos komunikate dėl Konferencijos dėl ES ateities turizmo ir judumo duomenų erdvės nurodytos kaip „naujos veiksmų sritys, į kurias reikia atsižvelgti“, kad ES galėtų imtis skaitmeninės transformacijos. Turizmo pertvarkos plane nustatyta, kad būtinas „turizmo duomenų erdvės techninis realizavimas“. Turizmo pertvarkos planas šiuo metu įgyvendinamas kartu su pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais.

2022 m. gruodžio mėn. Europos Sąjungos Tarybos priimtoje 2030 m. Europos turizmo darbotvarkėje taip pat raginama įgyvendinti dalijimosi duomenimis praktiką turizmo srityje. Darbotvarkė grindžiama Komisijos turizmo pertvarkos planu, joje taip pat pateikiama veiksmų, kurių turi imtis ES šalys, Komisija ir turizmo ekosistema, programa.

Daugiau informacijos

Komunikatas dėl bendros Europos duomenų erdvės

ES turizmo ekosistema

Turizmo pertvarkos planas

ES turizmo rodiklių suvestinė

 

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje  informacija