EK paskelbė žiedinės ekonomikos veiksmų planą ir atliekų tvarkymo ir perdirbimo tikslus

ziedine ekonimoaŠiandien Europos Komisija priėmė žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinį, kuriuo Europos verslo įmonėms ir vartotojams siekiama padėti pereiti prie stipresnės žiedinės ekonomikos, kurioje ištekliai bus naudojami tausiau. Pasiūlyti veiksmai padės sukurti uždarą produktų gyvavimo ciklą, nes bus perdirbama daugiau atliekų ir medžiagos bus naudojamos pakartotinai, o tai duos naudos tiek aplinkai, tiek ir ekonomikai.

Pasiūlymai taikomi visam gyvavimo ciklui: nuo gamybos ir naudojimo iki atliekų tvarkymo ir antrinių žaliavų rinkos. Pereinamajam laikotarpiui bus skirta finansinė parama iš ESI fondų, 650 mln. EUR – iš ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos „Horizontas 2020“ lėšų, 5,5 mlrd. EUR – iš struktūrinių fondų, skirtų atliekoms tvarkyti, taip pat nacionalinio lygmens investicijų į žiedinę ekonomiką.

Pagrindiniai veiksmai, kurie priimti šiandien arba kurie turi būti įgyvendinti per dabartinės Komisijos kadenciją:

 • daugiau kaip 650 mln. EUR finansavimas pagal programą „Horizontas 2020“ ir 5,5 mlrd. EUR finansavimas iš struktūrinių fondų;
 • maisto atliekų mažinimo veiksmai, tarp jų bendra vertinimo metodika, geresnis datos ženklinimas, taip pat priemonės siekiant įgyvendinti visuotinio darnaus vystymosi tikslą – iki 2030 m. perpus sumažinti maisto atliekų kiekį;
 • antrinių žaliavų kokybės standartų rengimas siekiant padidinti veiklos vykdytojų pasitikėjimą bendrąja rinka;
 • 2015–2017 m. ekologinio projektavimo darbo plano priemonės, kuriomis siekiama ne tik skatinti energijos vartojimo efektyvumą, bet ir didinti produktų patvarumą ir tinkamumą juos taisyti ir perdirbti;
  • persvarstytas Trąšų reglamentas siekiant bendrojoje rinkoje sudaryti palankesnes sąlygas pripažinti iš atliekų pagamintas organines trąšas ir didinti biologinių maisto medžiagų vaidmenį;
  • žiedinės ekonomikos strategija dėl plastiko, kurioje sprendžiami perdirbamumo, biologinio skaidumo ir plastike aptinkamų pavojingųjų medžiagų klausimai, taip pat darnaus vystymosi tikslų uždavinys smarkiai sumažinti į jūrą išmetamų šiukšlių kiekį;
  • įvairūs veiksmai, susiję su pakartotiniu vandens naudojimu, tarp jų ir teisės aktas dėl būtiniausiųjų pakartotinio vandens naudojimo reikalavimų;

Šiandien priimtame komunikate pateikiamas aiškus pasiūlytų veiksmų tvarkaraštis ir žiedinei ekonomikai skirtos paprastos ir veiksmingos stebėsenos sistemos planas.

Persvarstytų teisės aktų pasiūlymas dėl atliekų

Persvarstytų teisės aktų pasiūlyme dėl atliekų nustatomi aiškūs atliekų mažinimo uždaviniai ir ilgalaikiai siekiai, susiję su atliekų tvarkymu ir perdirbimu. Siekiant užtikrinti veiksmingą įgyvendinimą, atliekų mažinimo uždaviniai naujajame pasiūlyme pateikiami kartu su konkrečiomis priemonėmis, skirtomis praktinėms kliūtims įveikti, atsižvelgiant į tai, kad padėtis įvairiose valstybėse narėse skiriasi. Toliau išdėstyti persvarstytų teisės aktų pasiūlymo dėl atliekų pagrindiniai elementai:

 • bendras ES uždavinys – iki 2030 m. užtikrinti, kad būtų perdirbama 65 proc. komunalinių atliekų;
 • bendras ES uždavinys – iki 2030 m. užtikrinti, kad būtų perdirbama 75 proc. pakuočių atliekų;
 • privalomas uždavinys – iki 2030 m. sumažinti į sąvartynus išmetamų atliekų kiekį iki 10 proc. visų atliekų;
 • uždrausti išmesti į sąvartynus atskirai surinktas atliekas;
 • skatinti ekonomines priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią atliekų išmetimui į sąvartynus;
 • perdirbimo rodikliams skirtos paprastesnės ir geresnės apibrėžtys ir suderinti apskaičiavimo metodai visoje ES;
 • konkrečios priemonės, kuriomis siekiama skatinti pakartotinį panaudojimą ir pramonės simbiozę, vienos pramonės šakos šalutinį produktą paverčiant kitos pramonės šakos žaliava;
 • ekonominės paskatos gamintojams į rinką teikti ekologiškesnius produktus, taip pat remti atliekų (pvz., pakuočių, baterijų, elektros ir elektroninės įrangos, transporto priemonių) naudojimo ir perdirbimo sistemas.

Pagrindiniai faktai

Rengdama žiedinę ekonomiką reglamentuojančių dokumentų rinkinį, Komisija 2015 m. birželio 25 d. Briuselyje organizavo žiedinės ekonomikos konferenciją, kurioje dalyvavo apie 700 suinteresuotųjų subjektų. Šioje konferencijoje galėjo dalyvauti visi suinteresuotieji subjektai, norintys prisidėti prie Europos ekonominės politikos formavimo. Konferencija surengta po 12 savaičių (2015 m. gegužės 28 d. – rugpjūčio 20 d.) trukusių viešų konsultacijų, per kurias pateikta daugiau kaip 1 500 atsakymų. Be to, Komisijos nariai, jų kabinetai ir tarnybos drauge intensyviai konsultavosi su svarbiausiais suinteresuotaisiais subjektais.

Dabar Komisija ragina Europos Parlamentą ir Tarybą tęsti šį svarbų parengiamąjį darbą ir teikti pirmenybę šiandienos teisės aktų pasiūlymo priėmimui ir įgyvendinimui. Gruodžio 2 d. pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas F. Timmermansas ir Komisijos pirmininko pavaduotojas J. Katainenas šį dokumentų rinkinį nedelsdami pristatys Europos Parlamento plenarinėje sesijoje.

Daugiau informacijos

Teminė apžvalga. Žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinys. Klausimai ir atsakymai

Bendroji informacija . Uždaro ciklo kūrimas. Plataus užmojo ES žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinys

Faktų suvestinė . Uždaro ciklo kūrimas. Padėti vartotojams rinktis tvarius produktus ir paslaugas

Faktų suvestinė . Uždaro ciklo kūrimas. Žiedinės ekonomikos ciklo gamybos etapas

Faktų suvestinė . Uždaro ciklo kūrimas. Aiškūs geresnio atliekų tvarkymo uždaviniai ir priemonės

Faktų suvestinė . Uždaro ciklo kūrimas. Nuo atliekų prie išteklių

Komunikatas . Uždaro ciklo kūrimas. ES žiedinės ekonomikos veiksmų planas

Priedas prie komunikato dėl žiedinės ekonomikos

Siūloma direktyva dėl atliekų

Siūloma direktyva dėl pakuočių atliekų

Siūloma direktyva dėl sąvartynų

Siūloma direktyva dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų

Analitinis pranešimas dėl atliekų tvarkymo tikslų

Tarnybų darbinis dokumentas. Įgyvendinimo planas

Viešų konsultacijų rezultatai