Bendriems verslo ir mokslo projektams – 100 mln. eurų ES investicijų

Verslui dalyvauti tarptautinėse parodose bus paskirstyta 6,5 mln. eurų ES investicijųŪkio ministerija kviečia įmones pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) priemonę „Intelektas. Bendri mokslo ir verslo projektai“ kreiptis investicijų. Tai puiki galimybė Lietuvos įmonėms kartu su mokslo įstaigomis sustiprinti bendradarbiavimą, įgyvendinant bendrus projektus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) srityje.

„Šio kvietimo naujovė – investicijų gali kreiptis tiek pradedantys inovatoriai, tiek brandžios įmonės. Priemonė sukurta taip, kad yra paskelbti du atskiri kvietimai jaunoms ir jau ilgiau rinkoje veikiančioms įmonėms. Taigi konkurencija vyks tarp panašaus lygio įmonių, nes sudaryta daugiau galimybių mažiau patyrusiesiems taip pat pasinaudoti investicijomis“, – sako ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius.

Pirmuoju kvietimu – pradedantiesiems inovatoriams – numatoma skirti iki 30 mln. eurų, o antruoju kvietimu – brandiesiems inovatoriams – iki 70 mln. eurų. Iš viso pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo ir verslo projektai“ finansuojamiems projektams numatoma skirti iki 100 mln. eurų ES investicijų.

Pasak ūkio ministro M. Sinkevičiaus, dar vienas esminis pakeitimas atliktas atsižvelgus į socialinių partnerių išsakytą nuomonę dėl projektų turinio, t. y. ar pateiktame projekte įvardytos numatomos veiklos yra mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos. Šiame kvietime yra sudaryta galimybė pareiškėjui teikiant projektą kartu pateikti ir atsakingos institucijos įvertinimą ar pagrindimą dėl projekto veiklų atitikties mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloms. Taip siekiama minimaliai sumažinti galimų ginčų vertinimo metu ir paspartinti projektų įgyvendinimą.

Pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo ir verslo projektai“ pareiškėjai – privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas) arba viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas. Galimi partneriai – privatieji juridiniai asmenys bei mokslo ir studijų institucijos.

Pagal šią priemonę remiamos investicijos į MTEP sritį; įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama nauja ar plečiama esama įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra (ji nėra prieinama viešai arba klasteriuose); naujų produktų ir technologijų sertifikavimas ir su tuo susijusios veiklos.

Lietuvos įmonės ir mokslo įstaigos projektus galės vykdyti pagal prioritetines mokslinių tyrimų ir eksperimentinės  plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) kryptis. Dėl finansavimo konkuruoja tik tai pačiai sumaniosios specializacijos krypčiai priskiriami projektai.

Pagal pirmąjį kvietimą – pradedantiesiems inovatoriams – energetikos ir tvarios aplinkos sumaniosios specializacijos krypčiai numatoma skirti iki 3,3 mln. eurų; įtraukiai ir kūrybingai visuomenei – iki 1,5 mln. eurų; agroinovacijoms ir maisto technologijoms – iki 5,4 mln. eurų, naujiems gamybos procesams, medžiagoms ir technologijoms – iki 7,5 mln. eurų; sveikatos technologijoms ir biotechnologijoms – iki 11,1 mln. eurų; transportui, logistikai ir informacinėms ir ryšių technologijoms – iki 1,2 mln. eurų.

Pagal antrąjį kvietimą – brandiesiems inovatoriams – energetikos ir tvarios aplinkos sumaniosios specializacijos krypčiai numatoma skirti iki 7,7 mln. eurų; įtraukiai ir kūrybingai visuomenei – iki 3,5 mln. eurų; agroinovacijoms ir maisto technologijoms – iki 12,6 mln. eurų; naujiems gamybos procesams, medžiagoms ir technologijoms – iki 17,5 mln. eurų; sveikatos technologijoms ir biotechnologijoms – iki 25,9 mln. eurų; transportui, logistikai ir informacinėms ir ryšių technologijoms – iki 2,8 mln. eurų.

Juridiniai asmenys, siekiantys gauti finansavimą, turi užpildyti paraišką, kuri skelbiama šiose interneto svetainėse:

http://lvpa.lt/lt/paraiskos/intelektas.-bendri-moksloverslo-projektai-nr.-2-ir-nr.-3-434;

http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/priemones-intelektas-bendri-mokslo-verslo-projektai-kvietimas-teikti-paraiskas;

http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/priemones-intelektas-bendri-mokslo-verslo-projektai-nr-3-brandiesiems-inovatoriams-kvietimas-eikti-paraiskas.

Pirmojo konkurso etapo paraiškas galima teikti VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai iki 2017 m. rugsėjo mėn. 29 dienos.

Antrojo etapo paraiškų pateikimo per DMS data bus skelbiama atsižvelgiant į pirmojo etapo vertinimo pabaigos terminą.