Atkakliau kovoti su korupcija

Naujomis priemonėmis ES šalims būtų suteikta daugiau galimybių kovoti su korupcija.
Keturi penktadaliai (http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_325_en.pdf) ES piliečių teigia, kad korupcija jų šalyje yra didelė problema, ir pabrėžia, kad reikia tvirtesnio politinio pasiryžimo kovoti su šiuo reiškiniu ir jo daroma žala ekonomikai, visuomenei ir politikai.
Kyšiai ir neteisėtai iš fizinių asmenų, verslo įmonių ir organizuoto nusikalstamumo pasaulio atstovų gaunamos sumos nesuderinamos su demokratinėmis procedūromis, dėl jų negali vykti sąžininga ekonominė veikla ir blogėja sąžiningų rinkos dalyvių padėtis.
Manoma, kad korupcijai per metus išleidžiama apie 120 mlrd. eurų, t. y. apie 1 % ES bendrojo vidaus produkto.
Visos ES šalys turi kovos su korupcija įstatymus, bet jų ne visada nuosekliai laikomasi. Kad būtų lengviau sutelkti pajėgas, ES šalių vyriausybės suteikė Europos Komisijai politinius įgaliojimus
(http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/jl0034_en.htm) parengti bendras kovos su korupcija priemones.
Vienas iš pirmųjų žingsnių – vertinimas. Jo rezultatai bus skelbiami kas dveji metai, pradedant 2013 m. Vertinimo procedūra skirta stebėti, kaip šalims sekasi užkirsti kelią korupcijai ir ją mažinti. Šio vertinimo rezultatai papildys tuos, kuriuos jau skelbia tarptautinės organizacijos.
Taip pat siūloma:
  • pakeisti ES taisykles taip, kad būtų lengviau konfiskuoti nusikalstamu būdu įgytą turtą, ir užtikrinti, kad valstybių narių teismų išduotas konfiskacijos orderis būtų vykdomas visoje ES;
  • pakeisti viešųjų pirkimų, apskaitos standartų ir įstatymuose numatyto audito taisykles ES įmonėms;
  • gerinti finansinių nusikaltimų tyrimą ir padėti vyriausybėms rinkti daugiau tikslios nusikaltimų statistikos;
  • plėsti teismų ir policijos bendradarbiavimą bei teisėtvarkos pareigūnų mokymą;
    parengti geresnę kovos su netinkamu ES lėšų naudojimu strategiją;
  • sugriežtinti kovos su korupcija reikalavimus į ES norinčioms įstoti šalims;
  • kelti daugiau kovos su korupcija sąlygų, teikiant pagalbą ir subsidijas kitoms šalims;
  • artimiau bendradarbiauti su atitinkamomis ES agentūromis – Europolu ir Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF).
Iš naujos ataskaitos
(http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/110606/309/1_EN_ACT_part1_v11.pdf) matyti, kad kelios šalys dar neįgyvendino ES taisyklių, pagal kurias aktyvus ir pasyvus privačių įmonių kyšininkavimas prilyginamas nusikalstamai veikai.
Europos Komisija ragina jas įgyvendinti šias nuostatas. Ji taip pat ragina ES šalis, kurios dar neratifikavo ir neįgyvendino Europos Tarybos, JT ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos kovos su korupcija susitarimų, tai padaryti.
ES pageidauja dalyvauti Europos Tarybos kovos su korupcija grupėje GRECO. Jai jau priklauso visos ES valstybės narės.

 

Informaciją pateikė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas