8 mlrd. eurų investicijų į ES mokslinius tyrimus

Naujausiu ES kvietimu teikti mokslinių tyrimų pasiūlymus siekiama skatinti diegti inovacijas, kad augtų ekonomika ir būtų kuriamos darbo vietos.
2013 m. apie 8,1 mlrd. eurų bus skirta pasaulinės reikšmės moksliniams tyrimams, kurie itin svarbūs skatinant ES ekonomikos augimą ir mažinant inovacijų diegimo atotrūkį  nuo pagrindinių ES prekybos konkurenčių JAV ir Japonijos.
Finansavimo gali prašyti ES ir kitų šalių mokslininkų grupės, dirbančios toliau išvardytose srityse.
Sveikatos gerinimas – vaistams atsparių bakterijų, smegenų ligų tyrimai.
Jūrų ištekliai – naujų rūšių atradimas, biotechnologijų taikymas, jutiklių technologijos, tausaus valdymo būdai.
Pažangūs miestai – efektyviai energiją naudojančios transporto priemonės, pastatai ir duomenų centrai, klimato kaitos poveikio miestams švelninimas.
Žaliavų tiekimas – būtiniausių metalų pakaitalų paieška, geresni atliekų naudojimo būdai, antrinis perdirbimas, efektyvus turimų žaliavų naudojimas.
Saugi ir švari energetika – saugesnės ir efektyvesnės atsinaujinančiosios energijos gamybos technologijos, naujos kartos fotovoltinės technologijos, vėjo turbinos, bioenergija ir biokuras, anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologijos, pažangieji elektros tinklai.
Vandentvarka – kokybės gerinimas, vandenį ir energiją tausojantys maisto perdirbimo būdai, nanotechnologinių jutiklių naudojimas aplinkai stebėti.
Informacinės ir ryšių technologijos – nuotolinių kompiuterinių išteklių paslaugų, neuromokslų ir neurorobotų specialistų tinklų plėtojimas.
Mokslininkų rėmimas – pagalba jauniems mokslininkams ir pažangiausius mokslinius tyrimus atliekančioms patyrusių mokslininkų grupėms, tarptautinio bendradarbiavimo rėmimas, išradimų komercializacija.
Apie 1,2 mlrd. eurų bus skirta projektams, kuriuose dalyvaus mažosios įmonės. Taip joms bus padedama diegti inovacijas ir augti. Tai itin svarbu, nes būtent mažosiose įmonėse 2002–2010 m. sukurta 85 % visų naujų ES darbo vietų.
Tolesni veiksmai
Dauguma kvietimų teikti finansavimo paraiškas  paskelbti liepos 10 d. Kiti bus paskelbti vėliau.
Tai paskutinės dotacijos pagal dabartinę ES 2007–2013 m. mokslinių tyrimų finansavimo programą, kuriai iš viso buvo skirta 55 mlrd. eurų. Šiomis lėšomis prisidėta prie 19 000 mokslinių tyrimų projektų, jomis pasinaudojo 55 000 mokslininkų.
Daugiau informacijos rasite čia…
Aivaras Knieža
Projekto vadovas – koordinatorius
Europos verslo ir inovacijų tinklas