Reglamentas dėl e. privatumo padės užtikrinti elekroninės komunikacijos konfidencialumą ir sudarys sąlygas įmonėms kurti inovacijas

Šiandien Europos Komisija teikia naujų teisės aktų siūlymus, kuriais siekiama užtikrinti geresnę privatumo apsaugą elektroninių ryšių srityje ir kartu atverti naujų verslo galimybių. Taip pat atnaujinamos ES institucijoms taikomos duomenų apsaugos taisyklės bei išdėstoma tarptautinio asmens duomenų perdavimo strategija.

Šiandien siūlomomis priemonėmis siekiama atnaujinti galiojančias taisykles ir į jų taikymo sritį įtraukti visus elektroninių ryšių paslaugų teikėjus. Tomis priemonėmis taip pat siekiama suteikti naujų galimybių tvarkyti ryšių duomenis ir kartu didinti pasitikėjimą ir saugumą skaitmeninėje bendrojoje rinkoje – tai vienas iš svarbiausių bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos tikslų. Be to, šiuo pasiūlymu elektroninių ryšių taisyklės suderinamos su naujais pasaulinio lygio standartais, išdėstytais ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente. Komisija taip pat siūlo naujų taisyklių, kuriomis siekiama užtikrinti, kad tais atvejais, kai asmens duomenis tvarko ES institucijos ir įstaigos, duomenų privatumas būtų saugomas taip pat, kaip ir valstybėse narėse, laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, taip pat išdėsto su tarptautiniu asmens duomenų perdavimu susijusiems klausimams skirtą strategiją.

Pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: „Mūsų pasiūlymais bus baigta kurti ES duomenų apsaugos sistema. Jais bus užtikrinta, kad elektroninių ryšių privatumas bus saugomas naujausiomis veiksmingomis taisyklėmis, o Europos institucijos taikys tokius pačius griežtus standartus, kokių tikimės iš valstybių narių.“

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas kalbėjo: „Mūsų pasiūlymai įkvėps pasitikėjimo bendrąja skaitmenine rinka – toks yra žmonių lūkestis. Mano siekis – užtikrinti elektroninės komunikacijos konfidencialumą ir privatumą. Komisijos parengtas Reglamento dėl e. privatumo projektas padės tinkamai suderinti du siekius – užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir sudaryti įmonėms sąlygas kurti ir diegti inovacijas.“

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Vĕra Jourová kalbėjo: Pernai priimtuose Europos duomenų apsaugos teisės aktuose nustatyti griežti standartai, naudingi ir ES piliečiams, ir įmonėms. Šiandien taip pat pristatome strategiją, kuri palengvins tarptautinius duomenų mainus pasaulinėje skaitmeninėje ekonomikoje ir skatins visame pasaulyje laikytis aukštų duomenų apsaugos standartų.“

Geresnė apsauga internete ir naujos verslo galimybės

Siūlomas Reglamentas dėl privatumo ir elektroninių ryšių užtikrins geresnę asmenų privataus gyvenimo apsaugą ir atvers naujų galimybių verslui.

  • Nauji rinkos dalyviai. 92 procentai europiečių sako, kad jiems svarbu, kad jų e. pašto žinutės ir internetinės žinutės būtų konfidencialios. Tačiau šiuo metu galiojanti E. privatumo direktyva taikoma tik tradiciniams telekomunikacijų operatoriams. Privatumo taisyklės nuo šiol taip pat bus taikomos naujiems elektroninių ryšių paslaugų (pavyzdžiui, „WhatsApp“, „Facebook Messenger“, „Skype“, „Gmail“, „iMessage“ arba „Viber“) teikėjams.
  • Griežtesnės taisyklės. Tai, kad šiuo metu galiojančią direktyvą pasiūlyta atnaujinti tiesiogiai taikomu reglamentu, reiškia, kad visiems ES piliečiams ir įmonėms bus užtikrinta vienoda jų komunikacijos elektroniniais ryšiais apsauga.Įmonėms bus naudinga dar ir tai, kad visoje ES bus taikomas vienas bendras taisyklių rinkinys.
  • Ryšių turinys ir metaduomenys. Pasiūlyme numatyta užtikrinti elektroninių ryšių turinio ir metaduomenų (pvz., skambučio laiko ir vietos) privatumą. Ir elektroninių ryšių turinys, ir metaduomenys yra itin privataus pobūdžio, todėl, kaip numatyta siūlomose taisyklėse, jei vartotojai nesuteiks leidimo juos tvarkyti, jie turės būti padaryti anoniminiai arba sunaikinti (išskyrus atvejus, kai tokių duomenų reikia sąskaitoms išrašyti).
  • Naujos verslo galimybės. Gavę leidimą tvarkyti ryšių duomenis (turinį ir (arba) metaduomenis), tradiciniai telekomunikacijų operatoriai turės daugiau galimybių naudoti duomenis ir teikti papildomų paslaugų. Pavyzdžiui, jie galės rengti spalvinius žemėlapius, rodančius, kur yra žmonių; tokie žemėlapiai galėtų praversti valdžios institucijoms ir transporto bendrovėms rengiant naujus infrastruktūros projektus.
  • Paprastesnės slapukų taisyklės. Vadinamoji slapukų nuostata, dėl kurios interneto vartotojams tenka nuolatos atsakinėti į prašymus leisti naudoti slapukus, bus supaprastinta. Naujosios taisyklės padės vartotojams geriau kontroliuoti savo naršymo parametrus, nes jose numatytas paprastas ilgalaikių slapukų ir kitų identifikatorių priėmimo arba atsisakymo, jei kyla rizika privatumui, būdas. Pasiūlyme paaiškinta, kad naršymo internete patogumui užtikrinti naudojamiems neinvaziniams slapukams (pavyzdžiui, slapukams, skirtiems atsiminti, kas įdėta į pirkinių krepšelį), sutikimo reikalaujama nebebus. Nebebus reikalaujama sutikimo ir slapukams, naudojamiems interneto svetainės lankytojams skaičiuoti.
  • Apsauga nuo brukalų. Šiandien pateikiamu pasiūlymu įtvirtinamas draudimas siųsti neužsakytus pranešimus visomis elektroninių ryšių priemonėmis, pavyzdžiui, e. paštu arba SMS žinute, o iš principo ir telefonu, jei tam negautas vartotojo leidimas. Valstybės narės gali nuspręsti pasinaudoti galimybe vartotojams suteikti teisę atmesti telerinkodaros skambučius, pavyzdžiui, įrašant savo numerį į neskambintinų numerių sąrašą. Rinkodaros tikslais skambinančių asmenų telefono numeris turės būti rodomas arba jie turės naudoti specialų kodą, iš kurio bus aišku, kad tai su rinkodara susijęs skambutis.
  • Veiksmingesnis taisyklių laikymosi užtikrinimas. Užtikrinti, kad būtų laikomasi reglamente nustatytų konfidencialumo taisyklių, bus pavesta nacionalinėms duomenų apsaugos institucijoms.

ES institucijoms ir įstaigoms taikomos duomenų apsaugos taisyklės

Siūlomu Reglamentu dėl asmens duomenų apsaugos Europos institucijose ir įstaigose siekiama suderinti šiuo metu galiojančias dar 2001 m. priimtas taisykles su naujesnėmis ir griežtesnėmis taisyklėmis, kurios nustatytos 2016 m. Bendrajame duomenų apsaugos reglamente. Griežtesni apsaugos standartai bus naudingi visiems, kurių asmens duomenys tvarkomi Europos institucijose arba agentūrose.

Tarptautinė duomenų apsauga

Siūlomame komunikate išdėstyta tarptautinio asmens duomenų perdavimo strategija, kuri palengvins prekybinius mainus ir skatins geresnį teisėsaugos bendradarbiavimą, o kartu užtikrins tvirtą duomenų apsaugą. Komisija aktyviai dalyvaus diskusijose dėl duomenų apsaugos lygio tinkamumo sprendimų (kuriais leidžiama laisvai perduoti asmens duomenis šalims, kuriose galiojančios duomenų apsaugos taisyklės yra „iš esmės lygiavertės“ ES duomenų apsaugos taisyklėms) priėmimo. Šios diskusijos rengiamos su pagrindiniais prekybos partneriais Rytų ir Pietryčių Azijoje (pirmiausia diskusijos bus pradėtos su Japonija ir Korėja 2017 m.), tačiau taip pat su suinteresuotomis Lotynų Amerikos ir Europos kaimynystės priemonėje dalyvaujančiomis šalimis.

Be to, kad palengvintų keitimąsi asmens duomenimis su kitomis trečiosiomis šalimis, su kuriomis negali būti susitarta dėl duomenų apsaugos lygio tinkamumo sprendimų, Komisija taip pat visapusiškai naudosis kitomis naujosiose ES duomenų apsaugos taisyklėse – Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir Policijos direktyvoje – nustatytomis priemonėmis.

Komunikate taip pat pakartojama, kad Komisija ir toliau skatins aukštus duomenų apsaugos standartus rengti tarptautiniu mastu – ir dvišaliu, ir daugiašaliu lygmenimis.

Tolesni veiksmai

Šiandien teikdama pasiūlymus Komisija ragina Europos Parlamentą ir Tarybą sparčiai apsvarstyti šiuos teisės aktus ir užtikrinti, kad jie būtų sklandžiai priimti iki 2018 m. gegužės 25 d., kai įsigalios Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Taip siekiama užtikrinti, kad nuo minėtos datos piliečiai ir įmonės galėtų naudotis visaverte ir visapusiška privatumą ir duomenų apsaugą Europoje reglamentuojančia teisine sistema.

Kartu su šiandieniniais pasiūlymais Komisija taip pat pateikia komunikatą, kuriuo siekiama suteikti postūmį duomenų ekonomikai. Daugiau informacijos galima rasti čia.

Daugiau informacijos