Patvirtintos 8 naujos iniciatyvos pagal ES partnerystės priemonę

Europos Komisija pagal partnerystės priemonę patvirtino aštuonis naujus projektus, kurių bendra vertė – daugiau kaip 32 mln. EUR. Taip siekiama glaudžiau bendradarbiauti su šalimis partnerėmis prioritetinėse srityse.

Šiais veiksmais bus padedama siekti strateginių Europos Sąjungos tikslų išorės santykių srityje, stiprinant partnerystę su trečiosiomis šalimis visame pasaulyje tokiais svarbiais klausimais kaip klimato kaita, darnus vystymasis, tarptautinė skaitmeninė darbotvarkė ir civilinė aviacija.

Į naująjį projektų rinkinį įtraukta plataus užmojo pavyzdinė programa, grindžiama ES bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos išorės aspektu (8 mln. EUR), kuria siekiama stiprinti bendradarbiavimą su pagrindiniais partneriais asmens duomenų apsaugos, pasitikėjimo ir saugumo kibernetinėje erdvėje, tarpvalstybinės prieigos prie elektroninių įrodymų ir IRT standartizacijos klausimais. Žaliosios ekonomikos plėtotė, darni aplinkos apsaugos praktika ir kova su klimato kaita bus skatinamos įgyvendinant kelias tikslines iniciatyvas, tokias kaip išmetamos juodosios anglies kiekio mažinimas Arktyje (1,5 mln. EUR), parama Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos šalims (3 mln. EUR), kad jos įvairintų savo ekonomiką ir ji nebebūtų beveik išskirtinai priklausoma nuo angliavandenilių gavybos, anglies dioksido surinkimo ir saugojimo (1 mln. EUR) technologijos, kaip iš anglimis kūrenamų elektrinių išmetamo CO2 kiekio mažinimo būdo, skatinimas Kinijoje. Šie veiksmai padės įgyvendinti pirmą istorijoje visuotinį teisiškai privalomą susitarimą dėl klimato. Jis buvo pasirašytas Paryžiuje 2015 m. gruodžio mėn. ir Europos Sąjunga jį neseniai ratifikavo. Susitarimas įsigaliojo 2016 m. lapkričio 4 d.

Be to, partnerystės priemonė sustiprins Europos Sąjungos bendradarbiavimą su Kinija – bus įgyvendinamos naujos iniciatyvos, kuriomis siekiama skatinti ekologiškesnę aplinkos politiką ir teisės aktus (3 mln. EUR) remiantis ES patirtimi ir kovoti su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais.

Siekiant skatinti Europos aviacijos standartų taikymą ir mažinti oro transporto poveikį aplinkai bei klimato kaitai, pagal partnerystės priemonę bus toliau remiama politinė, ekonominė ir aplinkosaugos partnerystė civilinės aviacijos srityje. Remiantis vykdomu bendradarbiavimu su Kinija ir Indija, pradėtu 2014 m. ir 2015 m., partnerystės priemonės veiksmai dabar bus vykdomi ir Lotynų Amerikoje (7 mln. EUR) bei Pietryčių Azijoje (7,5 mln. EUR).

Galiausiai 1,2 mln. EUR bus skirti stiprinti politiniams dialogams su ES strateginiais partneriais ir kitais subjektais įvairiose politikos srityse, tokiose kaip demokratinis valdymas, vartotojų apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga, ekonomikos augimas, darnus vystymasis ir kt. Tai padidins mūsų galimybes apibrėžti bendrą požiūrį į visuotinius uždavinius ir taikyti bendrus atsako būdus.

Pagrindiniai faktai

Pagal partnerystės priemonę finansuojami projektai, suteikiantys Europos Sąjungai galimybę dalyvauti formuojant pasaulinius pokyčius ir propaguoti pagrindines jos vertybes. Tai viena iš kelių priemonių, kurioms skirtas ES išorės veiksmų finansavimui numatytas 2014–2020 m. ES biudžetas. Pasitelkusi partnerystės priemonę ES bendradarbiauja su partneriais visame pasaulyje spręsdama visuotinius uždavinius ir ieškodama bendrų abipusio intereso klausimų sprendimų. Pagal partnerystės priemonę finansuojama veikla, kuria įgyvendinami ES prioritetai ir politiniai įsipareigojimai paverčiami konkrečiomis priemonėmis. Ši programa grindžiama ankstesniais metiniais veiksmų planais, kuriuos priėmė Komisija. Per pastaruosius 2,5 metų ES strateginiams interesams paremti iš viso skirta per 315 mln. EUR.

Šalys partnerės, su kuriomis įgyvendinami pagal partnerystės priemonę finansuojami skaitmeninės rinkos projektai, yra, pavyzdžiui, Brazilija, Kinija, Indija, Japonija, Korėjos Respublika ir Jungtinės Amerikos Valstijos. Bus glaudžiau bendradarbiaujama ir įgyvendinamos tolesnės iniciatyvos civilinės aviacijos srityje regionų lygmeniu su Pietų Amerika ir Pietryčių Azija, taip pat dvišaliu pagrindu su Argentina, Brazilija, Čile, Kolumbija, Meksika, Brunėjumi, Kambodža, Indonezija, Laosu, Malaizija, Mianmaru, Filipinais, Singapūru, Tailandu, Vietnamu.