Naujas laisvo ne asmens duomenų judėjimo ES taisyklių rinkinys – daugiau teisinio tikrumo įmonėms

Komisija siūlo naują laisvo ne asmens duomenų judėjimo Europos Sąjungoje taisyklių rinkinį, kad būtų galima išnaudoti visas ES duomenų ekonomikos galimybes. Naująsias priemones taikant su galiojančiomis asmens duomenų taisyklėmis bus sudaromos sąlygos visoje Sąjungoje saugoti ir tvarkyti ne asmens duomenis, kad našiai veikiančioje ES bendrojoje duomenų paslaugų rinkoje didėtų Europos įmonių konkurencingumas ir būtų modernizuotos viešosios paslaugos.

Nepanaikinti duomenų vietos apribojimai laikomi didžiausia kliūtimi, trukdančia duomenų ekonomikos vertę 2020 m. padidinti dvigubai – iki 4 proc. BVP.

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas sakė: „Europos skaitmeninė ekonomika tebėra suskaidyta nacionalinių sienų. Tai trukdo spartesnei skaitmeninei plėtrai Europoje. Įgyvendinus mūsų pasiūlymą ir taikant ES asmens duomenų apsaugos taisykles, visų rūšių duomenys galės laisvai judėti bendrojoje rinkoje. Kai duomenys judės laisvai, mažosioms, vidutinėms įmonėms ir startuoliams bus lengviau kurti naujoviškas paslaugas ir patekti į naujas rinkas.“

Laisvas ne asmens duomenų judėjimas

Aiškūs, visuotiniai ir nuspėjami pagrindai padės Europos Sąjungoje sukurti konkurencigesnę ir geriau integruotą duomenų saugojimo ir duomenų tvarkymo paslaugų rinką. Pagrinduose siūloma:

  1. nustatyti laisvo ne asmens duomenų judėjimo tarp valstybių principą. Valstybės narės nebegalės organizacijų įpareigoti duomenis saugoti arba juos tvarkyti savo teritorijose. Apribojimai bus grindžiami tik visuomenės saugumo argumentais. Apie naujus arba galiojančius duomenų vietos reikalavimus valstybės narės turės pranešti Komisijai. Kai ne asmens duomenys judės laisvai, įmonėms bus lengviau ir pigiau vykdyti veiklą užsienyje, nes nereikės naujai kurti tokių pačių informacinių sistemų arba saugoti tų pačių duomenų įvairiose vietose;
  2. nustatyti galimybės gauti duomenis reguliavimo tikslais principą. Teise prieiti prie duomenų kompetentingos institucijos galės naudotis nepriklausomai nuo to, kur Europos Sąjungoje saugomi arba tvarkomi duomenys. Laisvas ne asmens duomenų judėjimas neturės įtakos įmonių ir kitų organizacijų įpareigojimui tam tikrus duomenis teikti reguliavimo tikslais;
  3. parengti ES elgesio taisyklių sąvadus, kad būtų pašalintos kliūtys rinktis kitus debesijos duomenų saugyklos paslaugų teikėjus arba perkelti duomenis atgal į naudotojų informacines sistemas.

Nauda įmonėms ir žmonėms

Naujosios taisyklės suteiks įmonėms ir organizacijoms daugiau teisinio tikrumo. Jas taikant bus sudaromos sąlygos Europos Sąjungoje sukurti tikrai bendrą duomenų saugojimo ir tvarkymo rinką, kurioje veiks konkurencingas saugių ir patikimų Europos debesijos paslaugų sektorius, o duomenų saugojimo ir tvarkymo paslaugos naudotojams bus pigesnės. Naujosios taisyklės skatins pasitikėjimą, todėl tikimasi, kad įmonės aktyviau naudosis debesijos paslaugomis ir drąsiau eis į naujas rinkas. Jos taip pat galės savo vidinius informacinių technologijų išteklius perkelti į ekonomiškai naudingiausias vietas. Svarbiausia, kad dėl minėtų veiksnių ES BVP papildomai padidės 8 mlrd. EUR per metus.

Naujųjų priemonių, kurios bus taikomos drauge su asmens duomenų apsaugos teisės aktais, priėmimas – dar vienas žingsnis kuriant išties veikiančią bendrąją Europos duomenų erdvę.

Pagrindiniai faktai

Laisvam ne asmens duomenų judėjimui trukdančių kliūčių šalinimas – vienas iš pagrindinių veiksmų, apie kuriuos paskelbta Bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos laikotarpio vidurio peržiūroje. Šiuo pasiūlymu papildoma 2017 m. sausio mėn. paskelbta iniciatyva „Europos duomenų ekonomikos kūrimas“. Pasiūlymas grindžiamas rezultatais, gautais atlikus Europos sąveikumo sistemos peržiūrą, kuria siekta geresnio Europos viešojo administravimo institucijų skaitmeninio bendradarbiavimo.

Europos Vadovų Taryba savo 2016 m. gruodžio mėn. išvadose ragino spręsti laisvo duomenų judėjimo klausimus. Panašių raginimų sulaukta ir iš Tarybai pirmininkaujančios Estijos „Laisvo duomenų judėjimo vizijoje“ bei iš Europos Parlamento narių.

Orientavimasis į skaitmenines perspektyvas, be kita ko, naudojimasis duomenimis grindžiamomis technologijomis ir paslaugomis, yra vienas iš pramonės politikos kompleksinės strategijos, apie kurią paskelbta vakar, uždavinių.

Komisija taip pat pradeda viešas konsultacijas Viešojo sektoriaus informacijos direktyvos įgyvendinimui įvertinti. Ji klausia nuomonės, kaip pagerinti prieigą prie viešųjų ir viešai finansuojamų duomenų bei pakartotinį tokių duomenų naudojimą ir kaip organizuoti prieigą prie visuomenei svarbių duomenų, kuriuos turi privatieji subjektai.

Daugiau informacijos

Laisvo ne asmens duomenų judėjimo Europos Sąjungoje pagrindai. Klausimai ir atsakymai

Informacijos suvestinė „Laisvas ne asmens duomenų judėjimas

Informacijos suvestinė „Europos duomenų ekonomikos kūrimas“

Reglamentas dėl laisvo ne asmens duomenų judėjimo

Viešų konsultacijų duomenų ekonomikos klausimais apibendrinamoji ataskaita

Bendroji skaitmeninė rinka. Duomenų vietos apribojimų tyrimas