Komisija teikia iniciatyvą ir pradeda konsultacijas dėl inovacijų skatinimo viešuosiuose pirkimuose

Siekdama sustiprinti bendrąją rinką ir toliau tęsdama pastangas skatinti investicijas į ES, Komisija šiandien pateikė iniciatyvą dėl veiksmingesnių ir darniau vykdomų viešųjų pirkimų, visapusiškai naudojant skaitmenines technologijas jų procedūroms supaprastinti ir paspartinti.

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrkis Katainenas sakė: „Pradėję eiti pareigas 2014 m. lapkričio mėn., skyrėme investicijoms labai daug dėmesio, visų pirma pritraukėme privataus kapitalo investicijų planu Europai. Dabar norime užtikrinti, kad būsų išnaudojamos visos viešųjų pirkimų teikiamos galimybės, o už kasmet viešosioms paslaugoms ir produktams išleidžiamus 2 trln. EUR būtų skatinamos inovacijos ir prisidedama siekiant tvarumo tikslų.“

Už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ atsakinga Komisijos narė Elżbieta Bieńkowska pridūrė: „Skatiname valdžios institucijas naudoti viešuosius pirkimus kaip strateginę priemonę, padedančią daugiau gauti už mokesčių mokėtojų pinigus ir prisidėti kuriant inovatyvią, darnią, įtraukią ir konkurencingą ekonomiką. Komisija ir toliau padės valstybėms narėms tai daryti ir ragina visų lygmenų valdžios institucijas ir kitus suinteresuotuosius subjektus dirbti formuojant partnerystės ryšius.“

Šiandien pateikiamą iniciatyvą sudaro keturios pagrindinės dalys.

  • Prioritetinių tobulintinų sričių nustatymas. Valstybės narės skatinamos parengti viešųjų pirkimų strategijas, ypač pabrėžiant šešis prioritetus: aktyviau taikyti naujoviškumo, ekologiškumo ir socialinius kriterijus sudarant viešųjų pirkimų sutartis; didinti viešųjų pirkimų rengėjų profesionalumą; gerinti MVĮ galimybes patekti į viešųjų pirkimų rinkas ES ir ES įmonių galimybes patekti į trečiųjų šalių rinkas; didinti viešųjų pirkimų duomenų skaidrumą, integralumą ir kokybę; skaitmeninti viešųjų pirkimų procedūras; stiprinti viešųjų pirkimų rengėjų bendradarbiavimą visoje ES.
  • Stambių infrastruktūros projektų savanoriškas ex ante įvertinimas. Kartais sudėtingi projektai sunkiai vykdomi nuo pat pradžių, jei projektų valdytojai ne visiškai supranta stambių infrastruktūros objektų viešiesiems pirkimams taikomas sudėtingas taisykles. Komisija įkurs pagalbos tarnybą, kuri galės atsakyti į konkrečius klausimus, pateiktus vos pradėjus vykdyti stambius projektus, kurių numatoma vertė didesnė negu 250 mln. EUR. Vykdant labai svarbius susijusiai valstybei narei arba bendros numatomos didesnės negu 500 mln. EUR vertės projektus, susijusios institucijos gali prašyti Komisijos patikrinti viso viešųjų pirkimų plano atitiktį ES viešųjų pirkimų teisės aktams. Taip gerokai sumažinama netikrumo, delsimo pavojų ir teisinių problemų. Ši procedūra yra savanoriška, Komisijos rekomendacijos neprivalomos, o informacija tvarkoma laikantis griežtų konfidencialumo reikalavimų.
  • Rekomendacija ugdyti viešųjų pirkimų rengėjų profesionalumą. Komisija rekomenduoja valstybėms narėms imtis veiksmų užtikrinti, kad viešųjų pirkimų rengėjai turėtų verslo įgūdžių, techninių žinių ir išmanytų procedūras, reikalingas laikantis jų taisyklių, ir užtikrinti, kad mokesčių mokėtojams už jų pinigus būtų parūpinamos geriausios prekės ir paslaugos. Komisija sudarys palankias sąlygas keistis gerąja patirtimi ir naujoviškais metodais.
  • Konsultacijos dėl naujovių skatinimo viešaisiais pirkimais. Šiandien Komisija pradeda tikslines konsultacijas, norėdama gauti iš suinteresuotųjų subjektų grįžtamosios informacijos apie tai, kaip skatinti inovacijas vykdant prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus. Viešųjų pirkimų naujovės gali būti susijusios su inovacijų rezultatais ir su naujoviškais pirkimų būdais. Konsultacijos vyks iki gruodžio 31 d. Gauta medžiaga bus panaudota kuriant gaires valdžios institucijoms, sprendžiant klausimus, susijusius su strategijos formavimu, paramos naujoviškiems pirkimams gavimu ar naujoviškų viešųjų pirkimų priemonių naudojimu.

Komisija ir toliau teiks paramą valstybėms narėms visapusiškai išnaudoti naujų viešųjų pirkimų taisyklių teikiamas galimybes ir yra pasirengusi sudaryti partnerystės ryšius su valdžios institucijomis ir suinteresuotaisiais subjektais, siekdama pagerinti viešuosius pirkimus vietose.

 

Pagrindiniai faktai

ES deda ypatingas pastangas skatinti ekonomiką ir gausinti investicijų, ypač pasitelkiant Investicijų planą Europai, ir užtikrinant Europos semestro palankią fiskalinę politiką. Šias politikos sritis reikia įtvirtinti struktūrinėmis reformomis, kad būtų skatinamos inovacijos ir ekonomikos augimas. Todėl ypač svarbu susitelkti į tai, kad nacionaliniu ir Europos lygmeniu būtų gerinimas bendrosios rinkos veikimas ir šalinamos investicijų kliūtys.

Mūsų ekonomikoje didelė viešųjų investicijų dalis išleidžiama per viešuosius pirkimus: 2 trln. EUR arba 14 proc. ES BVP kasmet. Užtikrinti, kad šie mokesčių mokėtojų pinigai būtų išleidžiami veiksmingai ir efektyviai, yra bendras visos Europos interesas.

ES viešųjų pirkimų teisės aktuose reikalaujama, kad visos viešosios sutartys, kurių vertė viršija tam tikrą ribą, būtų sudaromos per viešuosius pirkimus, laikantis skaidrumo, vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principų. Šios taisyklės dar labiau supaprastintos 2014 m. Valdžios institucijos skatinamos ne šiaip sudaryti sutartis remiantis mažiausios kainos principu, bet ir taikyti kokybės kriterijus, reikalauti naujoviškų, energiją taupančių sprendimų arba darnių, socialiniu požiūriu įtraukių veikimo būdų.

Komisija ir toliau atidžiai stebi ES viešųjų pirkimų teisės aktų perkėlimą į nacionalinę teisę ir padeda valdžios institucijoms suprasti viešųjų pirkimų teikiamas galimybes bei visapusiškai jas išnaudoti.

Tuo pačiu metu, kaip nurodyta pramonės politikos strategijoje, Komisija toliau siekia susiderėti dėl plataus užmojo viešųjų pirkimų skyrių sudarydama laisvos prekybos susitarimus, taip padėdama ES bendrovėms prekiauti užsienyje. Skubiai reikia surasti būdų, kaip išeiti iš aklavietės, kilusios Taryboje dėl Komisijos pasiūlymo dėl Tarptautinės viešųjų pirkimų priemonės.

Daugiau informacijos