Komisija pristato subalansuotos ir pažangios prekybos politikos iniciatyvas

Po Komisijos Pirmininko Jeano-Claude’o Junckerio kalbos apie Sąjungos padėtį, Komisija pristatė savo pasiūlymus – prekybos ir investicijų dokumentų rinkinį, kuriuo siekiama kurti pažangią ir plataus užmojo prekybos darbotvarkę.

Rugsėjo 13 d. metiniame pranešime apie Sąjungos padėtį Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckerispasakė: „Norėčiau, kad mūsų Europos prekybos darbotvarkė būtų griežtesnė. Iš tiesų Europa yra atvira verslui. Tačiau to paties ji tikisi ir iš kitų. Turime gauti tai, ką duodame. Prekyba nėra abstraktus dalykas. Tai ir darbo vietos, ir naujos galimybės didelėms ir mažoms Europos įmonėms. Kiekvienas papildomas iš eksporto uždirbtas milijardas eurų Europoje padeda sukurti 14 000 papildomų darbo vietų. Prekyba – tai mūsų standartų (tiek socialinių ar aplinkos standartų, tiek duomenų apsaugos ar maisto saugos reikalavimų) perdavimas kitiems.“

Pristatytuose dokumentuose siūloma sukurti Europos atrankos sistemą siekiant patikrinti, ar tiesioginės užsienio investicijos nekels grėsmės ES strateginiams interesams, kaip antai saugumui ir viešajai tvarkai, ir pateikiami įgaliojimų pradėti prekybos derybas su Australija ir Naująja Zelandija projektai. Siekdama, kad ES prekybos politika būtų pati skaidriausia ir įtraukiausia visame pasaulyje, Komisija nutarė sukurti grupę, kuri teiktų patarimus dėl ES prekybos susitarimų, ir nuo šios dienos viešai skelbti visus naujus pasiūlymus dėl derybų įgaliojimų. Šiandien pateiktas ir pasiūlymo projektas dėl įgaliojimų pradėti derybas siekiant sukurti daugiašalį investicinių ginčų sprendimo teismą.

Pagrindiniai aspektai:

  • Pasiūlymas sukurti Europos tiesioginių užsienio investicijų atrankos sistemą. Juo siekiama užtikrinti, kad užsienio investicijos išliktų svarbiu ES ekonomikos augimo šaltiniu ir kartu būtų apsaugoti svarbiausi ES interesai. Prie teisės akto pasiūlymo pridedamas tolesnių nedelsiant taikytinų priemonių rinkinys. Jos smulkiau aprašomos komunikate, kuriame išsamiai paaiškinama, kodėl toks tikrinimas strategiškai būtinas.
  • Rekomendacijos Tarybai pradėti derybas dėl prekybos susitarimų su Australija ir Naująja Zelandija. Šie susitarimai bus parengti pagal naujausius sėkmingus susitarimus su Kanada, Vietnamu, Singapūru, Japonija ir kitais ir jais bus siekiama išplėsti partnerių, įsipareigojusių taikyti pažangias pasaulinės prekybos taisykles, aljansą.
  • Rekomendacija Tarybai pradėti derybas dėl daugiašalio investicinių ginčų sprendimo teismo sukūrimo. Šia svarbia pasaulinio valdymo naujove bus žengtas dar vienas žingsnis siekiant užtikrinti skaidresnį, nuoseklesnį ir sąžiningą požiūrį į bendrovių skundų nagrinėjimą laikantis investicijų apsaugos susitarimų.
  • Beprecedentis skaidrumas. Paskelbusi įgaliojimų dėl dvišalių prekybos susitarimų su Australija ir Naująja Zelandija bei daugiašalio susitarimo dėl investicinių ginčų sprendimo projektus, Komisija nusprendė nuo šiol viešai skelbti visas savo rekomendacijas dėl prekybos susitarimų derybinių nurodymų (vadinamųjų derybų įgaliojimų). Šie dokumentai bus kartu pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai ir automatiškai nusiųsti visiems nacionaliniams parlamentams ir bus skelbiami, kad su jais galėtų susipažinti plačioji visuomenė. Tai leis nuo pat pradžių pradėti plataus masto įtraukias diskusijas dėl planuojamo susitarimo. Komisija prašo valstybių narių užtikrinti, kad atitinkami nacionalinio ir regionų lygmenų suinteresuotieji subjektai kuo anksčiau pradėtų dalyvauti prekybos derybose.
  • ES prekybos susitarimų patariamosios grupės sukūrimas. Grupė padės Komisijai užmegzti ryšius su pilietine visuomene ir lengviau surinkti įvairias nuomones bei įžvalgas, kurias pateiks gausūs ir įvairūs suinteresuotieji subjektai, kaip antai profesinės sąjungos, darbdavių organizacijos, vartotojų asociacijos ir kitos nevyriausybinės organizacijos. Sukurdama šią grupę Komisija toliau siekia, kad prekybos politika būtų dar skaidresnė ir įtraukesnė.

Paskelbtas prekybos dokumentų rinkinys išsamiau apibūdinamas komunikate „Pažangi globalizacijos kontrolei tinkama prekybos politika“. Prie jo pridedama ES prekybos politikos strategijos „Prekyba visiems“ pastarųjų dvejų metų įgyvendinimo pažangos ataskaita.

Pagrindiniai faktai

Pasaulinė prekyba yra labai svarbi, siekiant užtikrinti Europos Sąjungos konkurencingumą ir gerovę; Europos eksportas už jos ribų padeda išlaikyti daugiau kaip 30 milijonų darbo vietų. 90 proc. pasaulinio ekonomikos augimo ateityje vyks už Europos ribų. Todėl pasauliniu mastu integruota ekonomika labai naudinga tiek didelėms ir mažosioms bei vidutinėms Europos bendrovėms, tiek Europos piliečiams, darbuotojams ir vartotojams.

2015 m. spalio mėn. Komisija pasiūlė Europos Sąjungai naują prekybos ir investicijų strategiją, pavadintą „Prekyba visiems. Atsakingesnės prekybos ir investicijų politikos kūrimas“. Šiandien skelbiamame komunikate ir penkiose iniciatyvose ketinama remtis šia strategija, atsižvelgiant į 2017 m. gegužės mėn. paskelbtą diskusijoms skirtą Komisijos dokumentą dėl globalizacijos suvaldymo.

Daugiau informacijos

Komunikatas Subalansuota ir pažangi globalizacijos kontrolei tinkama prekybos politika

Strategijos „Prekyba visiems“ įgyvendinimo ataskaita

Pranešimas spaudai dėl investicijų atrankos

Informacijosapie investicijų atranką suvestinė

Įgaliojimų pradėti derybas su Australija projektas

Įgaliojimų pradėti derybas su Naująja Zelandija projektas

Informacijos apie būsimų derybų su Australija ir Naująja Zelandijasuvestinė

Įgaliojimų pradėti derybas siekiant sukurti daugiašalį investicinį teismą projektas

Informacijos apie būsimas derybas dėl daugiašalio investicinio teismo suvestinė

Informacijos apie skaidrumą suvestinė

KOMISIJOS PIRMININKO JEANO-CLAUDE’O JUNCKERIO 2017 m. pranešimas apie Sąjungos padėtį