Komisija pradeda Skaitmeninių įgūdžių ir užimtumo koalicijos iniciatyvą, kad padėtų europiečiams profesiniame ir kasdieniame gyvenime

Šiandien Komisija kartu su valstybėmis narėmis, įmonėmis, socialiniais partneriais, nevyriausybinėmis organizacijomis ir mokymo paslaugų teikėjais pradeda Skaitmeninių įgūdžių ir užimtumo koalicijos iniciatyvą, kad padėtų patenkinti didžiulį itin svarbių šiuolaikinėje darbo rinkoje ir visuomenėje skaitmeninių įgūdžių poreikį Europoje.

Skaitmeninių įgūdžių ir užimtumo koalicija – viena iš dešimties pagrindinių iniciatyvų, kurias Komisija pasiūlė šių metų birželio mėn. pristatytoje Naujoje Europos įgūdžių darbotvarkėje. Šiandien įvairūs partneriai, įskaitant daugiau kaip 30 organizacijų ir grupių, kaip antai „European Digital SME Alliance“, ESRI, SAP, ECDL ir „Google“, įsipareigoja, įgyvendindami Skaitmeninių įgūdžių ir užimtumo koalicijos iniciatyvą, dar labiau sumažinti skaitmeninių įgūdžių trūkumą. Komisija ragina jungtis prie koalicijos daugiau suinteresuotųjų subjektų ir pritaria jos įstatams. Koalicijos nariai įsipareigoja spręsti visų lygių įgūdžių – nuo aukšto lygio IRT specialistų turimų iki visiems Europos piliečiams kasdieniniame gyvenime, darbe, skaitmeninėje ekonomikoje ir visuomenės veikloje būtinų – trūkumo klausimą. Tai svarbu ir Europos pramonei siekiant išlikti konkurencingai, kai jos varžovai daro greitą pažangą, ir Europos visuomenei siekiant neatsilikti skaitmeniniame amžiuje.

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas sakė: „Užtikrinti galimybę daugiau žmonių įgyti skaitmeninių įgūdžių – tai lyg duoti bilietą į skaitmeninę ekonomiką. Negalime sukurti bendrosios skaitmeninės rinkos Europoje, kol neišspręsime skaitmeninių įgūdžių trūkumo problemos. Skaitmeninių įgūdžių ir užimtumo koalicijos iniciatyvos pradžia – labai svarbus įvykis kelyje į mūsų bendrą tikslą – pagerinti kiekvieno europiečio skaitmeninius įgūdžius.“

Už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenės reikalus atsakingas Komisijos narys Güntheris H. Oettingeris pridūrė: „Skaitmeninių įgūdžių trūkumas jau dabar varžo augimą ir inovacijas Europoje. Ne tik IRT bendrovių, bet ir privačiojo bei viešojo sektorių organizacijų. Turime pašalinti šią kliūtį ir taip užtikrinti, kad europiečiai galėtų dirbti darbo vietose, kurių verti, o mūsų verslo įmonės turėtų iš ko rinktis skaitmeninių technologijų talentus.“

Skaitmeniniai įgūdžiai – tam tikri naudingi piliečių gebėjimai: nuo informacijos paieškos internete iki skaitmeninio turinio kūrimo, kaip antai taikomųjų programų kodavimo. Europoje 2020 m. trūks iki 750 000 informacijos ir ryšių technologijų (IRT) specialistų – gerų skaitmeninių įgūdžių turinčių asmenų laisvoms darbo vietoms užimti trūksta visuose sektoriuose. Tačiau 15–24 metų jaunimo nedarbo lygis ES yra beveik 20 proc. Daugiau nei trečdalis darbo jėgos, t. y. maždaug 45 proc. Europos piliečių, turi tik elementarių skaitmeninių įgūdžių.

Briuselyje šiandien vykstančiame iniciatyvos pradžios renginyje dalyvauja Komisijos pirmininko pavaduotojas A. Ansipas, Komisijos narys G. Oettingeris, už švietimą, kultūrą, jaunimo reikalus ir sportą atsakingas Komisijos narys T. Navracsicsius ir Belgijos ministro pirmininko pavaduotojas Alexanderis De Croo.

Komisijos narys G. Oettingeris taip pat apdovanojo keturis „Digital Skills Awards 2016“ nugalėtojus.

Partneriai stiprins skaitmeninius įgūdžius

Naujoji koalicija remiasi Didžiosios koalicijos užimtumui skaitmeniniame sektoriuje skatinti, kampanijos „e. įgūdžiai užimtumui skatinti“ ir 2020 m. strateginės švietimo ir mokymo programos rezultatais. Nuo 2013 m. Didžioji koalicija padėjo daugiau kaip 80–yje remiančių organizacijų daugiau kaip 2 mln. žmonių išmokyti skaitmeninių įgūdžių ir įsteigti iki 13 nacionalinių skaitmeninių įgūdžių koalicijų valstybėse narėse.

Netrukus bus įsteigtos trys naujos nacionalinės koalicijos – Čekijoje, Estijoje ir Slovėnijoje, o dar keturias rengiamasi steigti. Tikslas – iki 2020 m. įsteigti nacionalines koalicijas visose valstybėse narėse.

Numatoma, kad bendrai šios iniciatyvos iki 2020 m.:

  • per stažuotes, mokomąsias praktikas ir trumpalaikio rengimo programas padės 1 mln. nedirbančių jaunuolių parengti laisvoms darbo vietoms skaitmeniniame sektoriuje užimti;
  • skatins darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, visų pirma bus imtasi konkrečių priemonių remti mažosioms ir vidutinėms įmonėms, patiriančioms konkrečių sunkumų pritraukiant ir išlaikant skaitmeninių technologijų talentus ir perkvalifikuojant savo darbuotojus;
  • padės modernizuoti švietimą ir mokymą, kad visiems mokiniams ir mokytojams būtų užtikrinta galimybė naudotis skaitmeninėmis priemonėmis ir medžiaga savo mokymo ir mokymosi veikloje ir įgyti skaitmeninių įgūdžių bei juos tobulinti;
  • padės perorientuoti ir panaudoti turimą finansavimą skaitmeninių įgūdžių įgijimui remti ir informuotumui apie skaitmeninių įgūdžių svarbą įsidarbinimo galimybėms, konkurencingumui ir dalyvavimui visuomenės gyvenime didinti.

Komisija rems koalicijos darbą: koordinuos veiklą ES lygmeniu, sudarys palankesnes sąlygas partnerystėms ir skatins keistis geriausia patirtimi.

Nauja Europos įgūdžių darbotvarkė

Europos įgūdžių darbotvarkėje nustatyta dešimt konkrečių iniciatyvų, kuriomis siekiama, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir suinteresuotosiomis šalimis, gerinti žmonių įgūdžius ir tinkamumą darbo rinkai. 2016 m. birželio mėn. Komisija priėmė tris iš tų iniciatyvų – Įgūdžių garantijos iniciatyvą (pervadint į „Įgūdžių tobulinimo kryptis“), pasiūlymą persvarstyti Europos kvalifikacijų sąrangą ir Sektorių bendradarbiavimo įgūdžių srityje projektą. 2016 m. spalio mėn. priimtas Europaso sistemos peržiūros pasiūlymas. 2016 m. gruodžio 5 d. už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Komisijos narė Marianne Thyssen paskelbs Europos profesinių gebėjimų savaitės pradžią. Tą savaitę Briuselyje ir valstybėse narėse bus organizuojami įvairūs renginiai, kuriais siekiama didinti profesinio rengimo ir mokymo patrauklumą ir gerinti jo įvaizdį. 2017 m. bus pradėti kiti Įgūdžių darbotvarkėje numatyti veiksmai: Bendrųjų gebėjimų metmenų persvarstymas, Įgūdžių profilio priemonė trečiųjų šalių piliečiams, išsamesnė analizė ir keitimasis geriausia patirtimi siekiant spręsti protų nutekėjimo problemą bei pasiūlymas stebėti darbo rinkoje pasiektus absolventų rezultatus.

Daugiau informacijos

„Digital Skills Award 2016“ nugalėtojai

Skaitmeninių įgūdžių ir užimtumo koalicijos konferencijos programa

Nauja Europos įgūdžių darbotvarkė

Bendrosios skaitmeninės rinkos strategija