Komisija investuos 30 mlrd. EUR į naujus visuomenės uždavinių sprendimo būdus ir pažangiąsias inovacijas

2017 m. spalio 27 d. Europos Komisija paskelbė, kaip per 2018–2020 m. laikotarpį ketina panaudoti 30 mlrd. EUR iš ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos „Horizontas 2020“, įskaitant 2,7 mlrd. EUR, skirtų Europos inovacijų tarybos veiklai pradėti.

„Horizontas 2020“ – ES 77 mlrd. EUR mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa, kurios lėšomis remiama Europos mokslinė kompetencija; ji padėjo pasiekti didelio atgarsio sulaukusių mokslinių laimėjimų, pavyzdžiui, prisidėjo prie egzoplanetų ir gravitacinių bangų atradimo. Per ateinančius 3 metus Europos Komisija sieks didesnio mokslinių tyrimų finansavimo poveikio skirdama lėšų mažesniam skaičiui sričių, bet sutelkdama dėmesį į svarbiausias iš jų – migraciją, saugumą, klimatą, švarią energiją ir skaitmeninę ekonomiką. Programa „Horizontas 2020“ taip pat bus labiau orientuota į pažangiųjų inovacijų, dėl kurių susikurtų naujos rinkos, skatinimą.

Už mokslinius tyrimus, mokslą ir inovacijas atsakingas Komisijos narys Carlosas Moedasas teigė: „Dirbtinis intelektas, genetika, blokų grandinės – mokslas yra šiandienos perspektyviausių pažangiųjų inovacijų pagrindas. Europa yra pasaulinė mokslo ir technologijų lyderė ir atliks svarbų inovacijų skatinimo vaidmenį. Komisija deda koordinuotas pastangas, be kita ko, drauge su Europos inovacijų taryba, kuri šiandien žengia pirmuosius žingsnius, siekdama daugeliui Europos novatorių sudaryti palankias sąlygas tapti pasaulyje pirmaujančiomis bendrovėmis.

Parama pažangiosioms inovacijoms, dėl kurių susikurtų naujos rinkos

Nuo pat J.-C. Junkerio vadovaujamos Komisijos darbo pradžios ji labai stengėsi užtikrinti, kad gausiam būriui Europos novatoriškų verslininkų būtų sudarytos galimybes klestėti. Dabar Komisija pradeda pirmąjį Europos inovacijų tarybos veiklos etapą.2018–2020 m. iš programos „Horizontas 2020“ Komisija skirs 2,7 mlrd. EUR, kad paremtų labai rizikingas ir labai pelningas inovacijas, kad būtų kuriamos ateities rinkos. Be to, vykdant programą „Horizontas 2020“ bus geriau panaudoti „Priimk iššūkį“ apdovanojimai, kad būtų teikiami pažangiųjų technologijų sprendimai, skirti problemoms, su kuriomis susiduria mūsų piliečiai, spręsti.

Dėmesio centre – politiniai prioritetai

Į 2018–2020 m. darbo programą įtraukta mažiau temų, bet joms skirtas biudžetas yra didesnis; taip tiesiogiai remiami Komisijos politiniai prioritetai:

  • Mažo anglies dioksido kiekio technologijų, atspari klimato kaitos poveikiui ateitis – 3,3 mlrd. EUR
  • Žiedinė ekonomika – 1 mlrd. EUR
  • Europos pramonės ir paslaugų skaitmeninimas ir pertvarka – 1,7 mlrd. EUR
  • Saugumo sąjunga – 1 mlrd. EUR
  • Migracija – 200 mln. EUR

2,2 mlrd. EUR bus skirta švarios energijos projektams keturiose susijusiose srityse: atsinaujinantieji energijos ištekliai, pastatai, kuriuose efektyviai vartojama energija, elektromobilumas ir kaupimo sprendimai, įskaitant 200 mln. EUR, skirtų kitos kartos elektros baterijų kūrimui ir gamybai paremti.

Fundamentinių mokslinių tyrimų skatinimas

Kartu programos „Horizontas 2020“ lėšomis bus tęsiamas smalsumo skatinamo mokslo (dažnai vadinamo fundamentiniu mokslu arba mažai tirtų sričių moksliniais tyrimais) finansavimas. 2018 m. metine Europos tyrimų tarybos darbo programa, priimta rugpjūčio mėn., bus sudarytos sąlygos remti geriausius mokslininkus, skiriant jiems beveik 1,86 mlrd. EUR. Programa „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“, kurios lėšomis finansuojamos mokslininkų stipendijos visais jų profesinės veiklos etapais, iš viso per trejus metus gaus 2,9 mlrd. EUR.

Tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas

Naująja darbo programa taip pat stiprinamas tarptautinis bendradarbiavimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje. Į 30 pavyzdinių iniciatyvų abipusės naudos srityse bus investuota daugiau nei 1 mlrd. EUR. Pavyzdžiui, su Kanada bus dirbama individualizuotosios medicinos srityje, su JAV, Japonija, Pietų Korėja, Singapūru ir Australija – kelių transporto automatizavimo srityje, su Indija – su vandens ištekliais susijusių uždavinių srityje, o su Afrikos šalimis – aprūpinimo maistu užtikrinimo ir atsinaujinančiosios energijos srityje.

Kompetencijos skleidimas

2018–2020 m. iš programos „Horizontas 2020“ bus skirta 460 mln. EUR konkrečiai paramai valstybėms narėms ir asocijuotosioms šalims, kurios dar nedalyvauja programoje visapusiškai. Siekiama panaudoti neišnaudotus kompetencijos išteklius Europoje ir už jos ribų. Be to, programa toliau skatinama glaudesnė sinergija su Europos struktūriniais ir investicijų fondais.

Tolesnio dalyvavimo taisyklių supaprastinimas

Kita naujovė – pradėtas taikyti vienkartinių išmokų bandomasis projektas; tai naujas paprastesnis požiūris į finansinės paramos teikimą dalyviams. Pagal jo nuostatas finansinių patikrų ex ante kontrolę pakeis projektų mokslinio techninio turinio ex ante kontrolė.

Atvirasis mokslas

Programa keičia atvirojo mokslo skatinimo požiūrį: vietoj rezultatų skelbimo moksliniuose žurnaluose akcentuojamas greitesnis dalijimasis žiniomis mokslinių tyrimų proceso metu. 2 mlrd. EUR bus skirti atvirojo mokslo paramai, o 600 mln. EUR – Europos atvirojo mokslo debesijai, Europos duomenų infrastruktūrai ir itin našioms kompiuterinėms sistemoms.

Pagrindiniai faktai

Programa „Horizontas 2020“ – didžiausia bendroji ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa iš visų kada nors buvusių. Jos septynerių metų biudžetas – 77 mlrd. EUR (2014–2020 m.). Nors dauguma mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla dar tebevykdomi, jau yra programos rezultatų.

Programos „Horizontas 2020“ mokslininkai prisidėjo prie didelių atradimų, pavyzdžiui, egzoplanetų, Higgso bozono ir gravitacinių bangų atradimo; bent 19 Nobelio premijos laureatų gavo ES mokslinių tyrimų finansavimo prieš premijos skyrimą arba po to.

2017 m. spalio mėn. duomenimis, programos „Horizontas 2020“ lėšomis iš viso finansuota daugiau kaip 15 000 dotacijų – skirta 26,65 mlrd. EUR, iš kurių beveik 3,79 mlrd. EUR gavo MVĮ. Programa taip pat suteikė bendrovėms, visų pirma MVĮ, galimybę naudotis rizikos finansavimu, kurio vertė viršijo 17 mln. EUR, pagal „InnovFin“ – ES finansavimo novatoriams priemonę. Be to, 3 143 Europos mokslinių tyrimų tarybos (EMTT) pagrindiniai tyrėjai priimančiosiose organizacijose ir 10 176 moksliniai bendradarbiai pagal programą „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ gavo dotacijų, kurių vertė atitinkamai siekė beveik 4,87 mlrd. EUR ir 2,89 mlrd. EUR.

Kartu su „Horizontas 2020“ 2018–2020 m. darbo programa priimta Euratomo 2018 m. darbo programa, pagal kurią į radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymo ir šalinimo mokslinius tyrimus investuota 32 mln. EUR. Taip pat bus parengtas saugaus branduolinių elektrinių eksploatavimo nutraukimo mokslinių tyrimų veiksmų planas.

Daugiau informacijos

Teminė apžvalga „Horizontas 2020“ 2018–2020 m. darbo programa

Informacijos suvestinė Europos inovacijų taryba

Informacijos suvestinė Su migracija susiję moksliniai tyrimai

Informacijos suvestinė Vienkartinių išmokų bandomasis projektas

Šalių informacijos suvestinės

„Horizontas 2020“ svetainė ir kvietimai teikti pasiūlymus

Dalyvių portalas