Į paklausą orientuotiems inovatyviems produktams ir paslaugoms kurti – beveik 20 mln. eurų ES investicijų

Skelbiamas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Ikiprekybiniai pirkimai LT“, kuri įgyvendinama valstybės projektų planavimo būdu. Pagal šį kvietimą numatoma skirti 19,78  mln. eurų ES investicijų.

Priemonė „Ikiprekybiniai pirkimai LT“ leis bendradarbiaujant viešajam ir privačiajam sektoriui Lietuvos įmonėms kurti naujus arba iš esmės tobulinti jau sukurtus produktus ir taip skatinti į paklausą orientuotas inovacijas.

Pagal priemonę „Ikiprekybiniai pirkimai LT“ galimi pareiškėjai – perkančiosios organizacijos, gavusios koordinuojančiosios organizacijos patvirtinimą. Galimi partneriai – perkančiosios organizacijos, kartu su pareiškėju atliekančios ikiprekybinį pirkimą.

Pareiškėjų remiama veikla – inovacijų paklausos skatinimas atliekant ikiprekybinį pirkimą (skatinant perkančiąsias organizacijas pirkti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugas), kurio metu sukuriamas naujas, rinkoje neegzistuojantis gaminys, paslauga, medžiaga, procesas arba iš esmės patobulinamas jau egzistuojantis gaminys, paslauga, medžiaga, procesas, skirti visuomenei aktualioms socialinėms ir ekonominėms problemoms spręsti.

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma – 2 mln. eurų. Didžiausia galima finansuojamoji dalis – ne daugiau kaip 85 procentai visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Ikiprekybinis pirkimas gali apimti ikiprekybinio pirkimo pirmąjį, antrąjį ir trečiąjį etapus arba antrąjį ir trečiąjį etapus, arba tik trečiąjį etapą. Pirmasis etapas – inovatyviojo produkto koncepcijos sukūrimas ir patvirtinimas, antrasis etapas – inovatyviojo produkto prototipo sukūrimas, trečiasis etapas – inovatyviojo produkto bandomosios partijos sukūrimas, kuris gali apimti nekomercinės apimties inovatyviųjų produktų pirkimą.

Perkančiosios organizacijos kaip pareiškėjos ir partnerės gali dalyvauti ne daugiau kaip 3 ikiprekybinių pirkimų projektuose. Su viena projekto paraiška gali būti teikiamas tik vienas planuojamas atlikti ikiprekybinis pirkimas. Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties pasirašymo dienos.