Europos Komisijos pasiūlymai padės įmonėms laikytis sveikatos ir saugos taisyklių

Europos Komisija pateikė pasiūlymus, kuriais siekiama geriau apsaugoti darbuotojus nuo su darbu susijusių vėžinių susirgimų, padėti įmonėms, ypač MVĮ ir labai mažoms įmonėms, laikytis galiojančių teisės aktų ir skirti daugiau dėmesio rezultatams, o mažiau – dokumentų forminimui. Komisija tęsia veiksmus ES darbuotojų saugos ir sveikatos srityje kovojant su vėžiu, kuris yra pagrindinė su darbu susijusių mirčių priežastis ES.

Už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Europos Komisijos narė Marianne Thyssen sakė: „Šiandien pateikiame aiškų patikimos XXI amžiaus darbuotojų saugos ir sveikatos politikos veiksmų planą nustatydami suprantamas, šiuolaikiškas ir veiksmingai taikomas praktikoje taisykles. Be to, laikydamiesi įsipareigojimo kovoti su vėžiu, susijusiu su darbu, nustatome dar septynių vėžį sukeliančių cheminių medžiagų ekspozicijos ribines vertes. Taip bus užtikrinta geresnė apsauga maždaug 4 mln. Europos darbuotojų. Bendradarbiaudami su valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais subjektais sieksime sukurti sveikas ir saugias darbo vietas visiems.“

Pastaruosius 25 metus po pirmos šios srities ES direktyvos priėmimo ES pirmauja užtikrindama aukšto lygio darbuotojų apsaugos nuo rizikos sveikatai ir saugai darbe standartus. Nuo 2008 m. darbuotojų žūčių dėl nelaimingų atsitikimų darbe sumažėjo beveik ketvirtadaliu, o ES darbuotojų, kuriems buvo nustatyta bent viena sveikatos problema, sukelta darbo ar pablogėjusi dėl jo, procentinė dalis sumažėjo beveik 10 procentų. Tačiau iššūkiai laukia dideli: apskaičiuota, kad kasmet apie 160 000 europiečių miršta nuo ligų, susijusių su jų darbu. Pagrindinis tikslas – užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą darbo vietoje išlaikant ir atnaujinant aukšto lygio Europos standartus.

Laikydamasi įsipareigojimo toliau gerinti darbuotojų sveikatą ir saugą Komisija imsis tokių pagrindinių veiksmų:

  • Nustatys dar septynių vėžį sukeliančių medžiagų ekspozicijos ribines vertes arba imsis kitų priemonių. Pasiūlymu ne tik gerinama darbuotojų sveikata, bet ir nustatomas aiškus tikslas darbdaviams ir vykdymo užtikrinimo institucijoms vengti ekspozicijos.
  • Padės įmonėms, visų pirma mažosioms ir labai mažoms įmonės, laikytis sveikatos ir saugos taisyklių. Visų pirma tyrimai rodo, kad daugiau nei trečdalis labai mažų įmonių rizikos darbo vietoje nevertina. Todėl šiandien skelbiame gaires darbdaviams su praktiniais patarimais, kuriais siekiama palengvinti jų rizikos vertinimą ir padaryti jį veiksmingesnį. Čia pateikiama patarimų, kaip spręsti sparčiai didėjančių psichosocialinės, ergonominės ar su senėjimu susijusios rizikos DSS veiksnių problemas. Taip pat siekiame suteikti daugiau galimybių naudotis nemokamomis internetinėmis priemonėmis, padedančiomis mažosioms ir labai mažoms įmonėms atlikti rizikos vertinimus.
  • Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir socialiniais partneriais, per artimiausius du metus sieks panaikinti arba atnaujinti pasenusias taisykles. Tikslas – supaprastinti ir sumažinti administracinę naštą, kartu išlaikant darbuotojų apsaugą. Ši modernizacija taip pat turėtų padėti užtikrinti geresnį praktinį reikalavimų vykdymą.

ES DSS teisės aktų persvarstymas ir Kancerogenų ir mutagenų direktyvos pakeitimai atitinka Komisijos vykdomus veiksmus siekiant sukurti Europos socialinių teisių ramstį, kuriuo siekiama pritaikyti ES teisės aktus prie kintančių darbinės veiklos modelių ir visuomenės. Konsultacijos ir debatai dėl minėto ramsčio patvirtino darbuotojų sveikatos ir saugos – ES aquis pagrindinio aspekto – svarbą, ir atkreipė dėmesį į prevenciją ir vykdymo užtikrinimą. Šiandienos komunikatas priimtas atlikus platų esamos aquis vertinimą, kuris yra Reguliavimo kokybės ir rezultatų programos (REFIT), kuria siekiama supaprastinti ES teisės aktus, juos padaryti tinkamesnius ir veiksmingesnius, dalis. Pasiūlymas ir pakeitimai buvo parengti glaudžiai konsultuojantis su visų lygmenų suinteresuotaisiais subjektais, visų pirma socialiniais partneriais.

Pagrindiniai faktai

2012 m. Komisija pradėjo visapusišką ES DSS teisės aktų (Pagrindų direktyvos ir 23 susijusių direktyvų) įgyvendinimo vertinimą. Šis vertinimas buvo Reguliavimo kokybės ir rezultatų programos (REFIT) dalis, juo siekiama supaprastinti ES teisės aktus, juos padaryti tinkamesnius ir veiksmingesnius.

Konkretus Komisijos prioritetas DSS srityje buvo kova su vėžiu, kuris yra pagrindinė su darbu susijusių mirčių priežastis ES. Komisija ėmėsi spręsti šią prioritetinę problemą: 2016 m. gegužės 13 d. pasiūlė priemonių 13 vėžį sukeliančių cheminių medžiagų ekspozicijai Europos darbuotojams sumažinti, pasiūlydama Kancerogenų ir mutagenų direktyvos (2004/37/EB) pakeitimų. Šiandien laikydamasi šio politinio įsipareigojimo Komisija teikia antrą pasiūlymą dėl septynių prioritetinės svarbos cheminių medžiagų ekspozicijos mažinimo. Komisija tirs ir kitus kancerogenus siekdama apsaugoti darbuotojus ir pagerinti verslo sąlygas visoje ES.

Daugiau informacijos

Dažnai užduodami klausimai dėl darbuotojų apsaugos nuo vėžį sukeliančių cheminių medžiagų

Dažnai užduodami klausimai apie naują darbuotojų sveikatos ir saugos politiką

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas. Darbuotojų sveikatos ir saugos direktyvos ex post vertinimas.

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas. Praktinės gairės darbdaviams

Užimtumo GD svetainės naujienos

Marianne Thyssen paskyros socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir „Twitter“

Užsisakykite nemokamą Europos Komisijos užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties e. naujienlaiškį