Europos Komisijos MVĮ darbo grupės apklausa dėl teisės aktų, kuriais reglamentuojamas cheminių medžiagų rizikos valdymas (išskyrus REACH reglamentą)

Europos įmonių tinklas (angl. Enterprise Europe Network) atlieka Europos Komisijos MVĮ darbo grupės apklausą dėl teisės aktų, kuriais reglamentuojamas cheminių medžiagų rizikos valdymas (išskyrus REACH reglamentą), ypač Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (KŽP) reglamento ir susijusių teisės aktų.

 

Pagrindiniai faktai
Šios konsultacijos padės Komisijai įvertinti, kaip įgyvendintas KŽP reglamentas ir kokia jo sąveika su kitais susijusiais cheminių medžiagų teisės aktais. Į šio tyrimo taikymo sritį neįtrauktas REACH reglamentas, kuris vertinamas atskirai.
Į šio tyrimo rezultatus bus atsižvelgta atliekant Europos cheminių medžiagų teisės aktų vertinimą, vadinamą reglamentavimo tinkamumo patikrą. Atliekant šį vertinimą bus vertinama cheminių medžiagų rizikos valdymą reglamentuojančių Europos teisės aktų aktualumas, nuoseklumas, efektyvumas, veiksmingumas ir ES pridėtinė vertė. Vertinimu siekiama tobulinti teisės aktus ir užtikrinti, kad teisine sistema būtų sprendžiamos esamos ir būsimos problemos. Teisės aktų, kuriems taikoma tinkamumo patikra, sąrašą rasite:
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15774/attachments/1/translations/en/renditions/native.

 

Europos Komisija atlikti šį tyrimą pavedė grupei, kuriai vadovauja Risk & Policy Analysts Ltd. (RPA). Be šio MVĮ darbo grupės klausimyno taip pat vyksta viešos konsultacijos internete ir vykdomas tikslingesnis duomenų rinkimas.

 

Svarba MVĮ
Tyrimas yra Europos Komisijos Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programos (REFIT) dalis. Šia programa siekiama mažinti biurokratiją ir reglamentavimo naštą, supaprastinti teisės aktus ir pagerinti jų kokybę, kad būtų pasiekti politikos tikslai ir kad ES teisės aktų privalumais būtų galima naudotis mažiausiomis sąnaudomis ir slegiant mažiausiai administracinei naštai. Europos Komisija turi išklausyti MVĮ, kokį poveikį jų veiklai turi cheminių medžiagų teisės aktai, siekdama nustatyti galimybes optimizuoti teisės aktų rezultatus ir sumažinti MVĮ tenkančią administracinę naštą.

 

Susijusios bendrovės ir sektoriai
Nėra vieno sektoriaus, kuriam išimtinai turėtų būti skirtos šios konsultacijos. Nors chemijos pramonei konsultacijos ypač aktualios, kitų sektorių MVĮ taip pat gali būti taikomi chemines medžiagas reglamentuojantys teisės aktai, pavyzdžiui, cheminių medžiagų gamintojams ir importuotojams, cheminių medžiagų ir mišinių tolesniems naudotojams (įskaitant cheminius mišinius gaminančius mišinių ruošėjus) ir platintojams. Visų pirma, susiję tolesni naudotojai gali būti ploviklių, augalų apsaugos produktų, biocidinių produktų, kosmetikos produktų, sprogstamųjų medžiagų ir trąšų gamintojai. Be to, tai apima tolesnius naudotojus, kurie naudoja chemines medžiagas ir mišinius gaminiams, pavyzdžiui, žaislams, gaminti.

 

MVĮ darbo grupės klausimynas.

 

Maloniai prašome Jūsų užpildyti Europos Komisijos MVĮ darbo grupės klausimyną ir iki 2016 m. liepos 11 d. atsiųsti į:

 

Vilniaus PPAR (Vilniaus, Alytaus, Ukmergės ir Panevėžio apskričių įmonės) el. paštu marijus.muralis@cci.lt. Informaciją teikia tel. (8 5) 213 64 80 (Marijus Muralis).

Kauno PPAR (Kauno, Šiaulių ir Marijampolės apskričių įmonės) el. paštu irma.taparauskiene@chamber.lt. Informaciją teikia tel. (8 37) 22 92 12 (Irma Taparauskienė).

Klaipėdos PPAR (Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskričių įmonės) el. paštu viktorija.miliajeva@kcci.lt. Informaciją teikia tel. (8 46) 39 08 67 (Viktorija Miliajeva).

 

Plačiau apie Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (KŽP) reglamentą (angl. Classification, packaging and labelling of chemicals and their mixtures (CLP)): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/LSU/?uri=CELEX:32008R1272&qid=1457530869587

 

Duomenų konfidencialumas garantuojamas. Dėkojame, kad dalyvaujate apklausoje!