Europos Komisijos apklausa dėl MVĮ apibrėžties

Europos Komisija peržiūri labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) apibrėžtį (2003 m. gegužės 6 d. rekomendacija 2003/361/EB).

Šia peržiūra siekiama užtikrinti, kad MVĮ apibrėžtis ir toliau atitiktų savo paskirtį bei tikslus esamoje ekonominėje aplinkoje. Šis klausimynas padės įvertinti šiuo metu taikomos MVĮ apibrėžties tinkamumą ir įvertinti galimų Rekomendacijos pakeitimų galimybes, kad Europos smulkaus verslo subjektai ir toliau gautų jiems skiriamą politinę paramą.

Pateikiant vieną bendrą vadinamųjų „tikrų“ MVĮ apibrėžtį, šia Rekomendacija siekiama tokių pagrindinių tikslų:

– sukurti visoms įmonėms vienodas veiklos sąlygas ir vengti konkurencijos iškraipymo,

– užtikrinti vienodą požiūrį į visas MVĮ ir

– tobulinti su MVĮ susijusios politikos nuoseklumą ir veiksmingumą.

„Tikra“ MVĮ laikoma tokia įmonė, kurios dydis gali kelti sunkumų. Siekiant užtikrinti, kad šios MVĮ galėtų pasinaudoti finansine parama, mokesčių ir administracinės naštos sumažinimu bei kt., sukurta įvairių Europos politikos priemonių. ES MVĮ apibrėžtis yra operatyvinė priemonė, skirta atrinkti MVĮ, kurios pasinaudotų šiomis priemonėmis.

Siekiant nustatyti „tikras“ MVĮ, ES MVĮ apibrėžtis grindžiama 3 kriterijais:

  1. darbuotojų skaičiaus,
  2. finansinių parametrų,
  3. savarankiškumo / nuosavybės.

Svarbiausiu laikomas darbuotojų skaičiaus kriterijus (ne daugiau kaip 250 per metus, skaičiuojant visos darbo dienos ekvivalentais); šio kriterijaus laikytis privaloma.

Siekiant palyginti įmonės veiklos rezultatus su jos konkurentų rezultatais ir konkrečius skirtingų sektorių ypatumus (pvz., prekybos ir paskirstymo sektoriuje dėl jo pobūdžio apyvarta yra didesnė negu gamybos sektoriuje), privaloma tenkinti su apyvarta (≤ 50 mln. EUR) arba bendru balansu (≤43 mln. EUR) susijusius finansinius kriterijus. Apibrėžtyje numatoma galimybė viršyti vieną iš šių dviejų finansinių viršutinių ribų.

Trečias kriterijus, į kurį turi būti atsižvelgiama, yra savarankiškumo / nuosavybės kriterijus. MVĮ, kuri priklauso stambiai grupei, gali turėti prieigą prie paramos, kuri neprieinama panašaus dydžio, bet tokių ryšių neturintiems konkurentams. Todėl ES MVĮ apibrėžtyje atskiriamos autonomiškos įmonės, partnerystės ryšių turinčios įmonės (25–50 proc. nuosavybės) ir susijusios įmonės (daugiau kaip 50 proc. nuosavybės).

Įmonė autonomiška tada, kai ji visiškai nepriklausoma arba neturi partnerių ar susijusių subjektų. Jei ji turi ryšių su kitais subjektais (partnerystės ryšių arba ryšių su susijusiais subjektais), ji nelaikoma autonomiška. Tokiais atvejais prie įmonės duomenų turi būti pridedamas šių kitų įmonių darbuotojų skaičius ir finansiniai duomenys (apyvartos ir balanso).

Visas Rekomendacijos tekstas ir ES MVĮ apibrėžties taikymo gairės bei praktinio naudojimo pavyzdžiai įtraukti į vartotojo vadovą. Jį galima rasti adresu http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations

Šios konsultacijos atitinka Duomenų apsaugos direktyvą (95/46/EB) ir Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos ES institucijoms tvarkant asmens duomenis.

Jūsų pateikta informacija yra konfidenciali. Europos Komisijai bus pateikti apibendrinti rezultatai. Iš anksto dėkojame už atsakymus.

* Visi šios apklausos klausimai susiję tik su Rekomendacijoje 2003/361/EB išdėstyta ES MVĮ apibrėžtimi. Jie nesusiję su jokiomis galimomis nacionalinėmis ar kitokiomis MVĮ apibrėžtimis.

Maloniai prašome užpildyti klausimyną (lietuvių kalbą galima pasirinkti meniu punkte dešinėje) iki š.m. kovo 12 d. nuorodoje: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/targeted_sme_definition

Svarbu – Europos įmonių tinklo partnerių identifikavimas

Paskutiniame klausime *23 prašome nurodyti 7 ženklų identifikacijos numerį:

LT00596 – Vilniaus PPAR (Vilniaus, Alytaus, Ukmergės ir Panevėžio apskričių įmonės)

LT00384 – Kauno PPAR (Kauno, Šiaulių ir Marijampolės apskričių įmonės)

LT00388 – Klaipėdos PPAR (Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskričių įmonės).