Europos Komisija siūlo supaprastinti internetu prekiaujančių įmonių veiklą

Europos Komisija pateikė priemonių, kuriomis gerinamos pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sąlygos e. prekyba besiverčiančioms įmonėms Europos Sąjungoje. Priėmus pasiūlymus vartotojams ir įmonėms, visų pirma pradedančiosioms įmonėms ir MVĮ, bus paprasčiau pirkti ir parduoti prekes ir paslaugas internetu.

Įdiegus visoje ES veikiantį PVM mokėjimų portalą (vieną langelį), gerokai sumažės su PVM susijusių mokestinių prievolių vykdymo sąnaudos, o įmonės visoje ES per metus sutaupys 2,3 mlrd. EUR. Naujosios taisyklės taip pat padės užtikrinti, kad PVM būtų sumokėtas galutinio vartotojo valstybėje narėje, todėl mokestinės pajamos ES šalims bus paskirstytos sąžiningiau. Šie pasiūlymai turėtų padėti valstybėms narėms atgauti dėl internetinės prekybos prarandamą PVM dalį, kuri, remiantis dabartiniais vertinimais, per metus sudaro 5 mlrd. EUR. Prognozuojama, kad iki 2020 m. prarastos įplaukos sudarys 7 mlrd. EUR, todėl svarbu imtis veiksmų dabar.

Galiausiai, panaikindama nuostatas, kuriomis e. leidiniams nebuvo taikoma tokia pati palanki apmokestinimo tvarka, kaip įprastiems spaudiniams, Komisija vykdo įsipareigojimą leisti valstybėms narėms e. leidiniams, pavyzdžiui, e. knygoms ir internetiniams laikraščiams, taikyti tokio pat dydžio PVM tarifą, kaip ir analogiškiems įprastiems spausdintiems leidiniams.

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas pareiškė: „Vykdome pažadą Europoje skatinti e. prekybą. Anksčiau pateikėme pasiūlymą siuntinių pristatymo paslaugas padaryti įperkamesnes ir veiksmingesnes, užtikrinti geresnę vartotojų, perkančių prekes internetu, apsaugą ir spręsti nepagrįsto geografinio blokavimo problemą. Dabar norime supaprastinti PVM taisykles – tai paskutinė trūkstama dėlionės dalis. Šiandienos pasiūlymu ne tik suteiksime postūmį įmonėms – visų pirma mažiausioms ir pradedančiosioms, – bet ir viešąsias paslaugas padarysime veiksmingesnes, o tarpvalstybinį bendradarbiavimą intensyvesnį.“

Už ekonomikos reikalus, mokesčius ir muitų sąjungą atsakingas Komisijos narys Pierre’as Moscovici nurodė: „ES veikiančios internetu prekiaujančios įmonės prašo mus supaprastinti jų veikos sąlygas. Dabar tai ir darome. Tiek didelėms, tiek mažoms įmonėms, užsienyje parduodančioms prekes internetu, nuo šiol bus taikomos tokios pačios PVM taisyklės, kaip ir prekiaujant savo šalyje. Tai reiškia, kad bus gaištama mažiau laiko ir sumažės administracinė našta bei sąnaudos. Taip pat ėmėmės labai mažoms ir pradedančiosioms įmonėms taikomų taisyklių paprastinimo, kad sudarytume sąlygas joms lengviau patekti į naujas rinkas. Įgyvendinus mūsų pasiūlymus Europos valstybės per savaitę papildomai gaus 100 mln. EUR ir šią sumą galės išleisti savo piliečiams teikiamoms paslaugoms.“

Pasiūlymuose nustatytas naujas e. prekybos apmokestinimo PVM principas ir įgyvendinami Europos Komisijos prisiimti įsipareigojimai, kuriuos ji įtraukė į Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją ir bendros ES PVM erdvės kūrimo veiksmų planą.

Visų pirma siūlome:

  • priimti naujas taisykles, kurios suteiktų galimybę internetu prekiaujančioms įmonėms vienoje vietoje nesudėtingai sutvarkyti visus formalumus, susijusius su ES PVM mokestinėmis prievolėmis;
  • supaprastinti internetu prekiaujančioms pradedančiosioms ir labai mažoms įmonėms taikomas PVM taisykles – PVM už tarpvalstybinę prekybą, kurios apimtis neviršija 10 000 EUR, bus administruojamas savo šalyje; tarpvalstybinės prekybos, kurios apimtis neviršija 100 000 EUR, atveju mažosioms ir vidutinėms įmonėms taikyti paprastesnes procedūras;
  • kovoti su už ES ribų esančių subjektų vykdomu sukčiavimu PVM, kuris gali iškraipyti rinką ir sudaryti sąlygas nesąžiningai konkurencijai;
  • suteikti galimybę valstybėms narėms sumažinti PVM tarifus, taikomus tokiems e. leidiniams, kaip e. knygos ir internetiniai laikraščiai.

Šie pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų bus pateikti Europos Parlamentui konsultuotis ir Tarybai priimti.

Pagrindinių veiksmų aprašymas

Naujosios internetinei prekybai prekėmis ir paslaugomis taikomos PVM taisyklės. Šiuo metu interneto prekiautojai turi įsiregistruoti kaip PVM mokėtojai visose valstybėse narėse, kuriose esantiems pirkėjams jie parduoda prekes. Šios su PVM susijusio mokestinės prievolės dažnai laikomos viena didžiausių tarpvalstybinės e. prekybos kliūčių – dėl jų tokios įmonės išlaidos kiekvienoje ES šalyje, kurioje ji prekiauja, siekia apie 8 000 EUR. Dabar siūlome, kad įmonės, naudodamosi PVM skirtu internetiniu vieno langelio portalu, kas ketvirtį teiktų vieną paprastą visoje ES mokėtino PVM deklaraciją. Ši sistema jau sėkmingai taikoma tokioms teikiamoms e. paslaugoms, kaip mobiliųjų telefonų programėlės, ir 2015 metais per ją surinkta daugiau kaip 3 mlrd. EUR PVM. Įmonėms tenkanti administracinė našta sumažės stulbinamai – net 95 proc., ES įmonės sutaupys iš viso 2,3 mlrd. EUR, o valstybių narių pajamos iš PVM išaugs 7 mlrd. EUR.

Supaprastintos labai mažoms ir pradedančiosioms įmonėms taikomos PVM taisyklės. Prekybai internetu bus nustatyta nauja metinė 10 000 EUR riba, kurios neviršijančios tarpvalstybinę prekybą vykdančios įmonės galės ir toliau taikyti savo šalies PVM taisykles. Taigi 430 000 bendrovių visoje ES – jos sudaro 97 % visų tarpvalstybinę prekybą vykdančių labai mažų įmonių – bus lengviau laikytis PVM taisyklių. Nustačius kitą naują metinę 100 000 EUR ribą ir supaprastinus klientų įsikūrimo vietos nustatymo taisykles, MVĮ bus sudarytos palankesnės apmokestinimo PVM sąlygos. E. paslaugoms šios ribos galėtų būti pradėtos taikyti jau 2018 metais, o internetinei prekybai prekėmis – ne vėliau kaip 2021 metais. Supaprastinus taisykles, mažiausios įmonės galėtų taikyti tas pačias gerai žinomas savo šalies PVM taisykles, pavyzdžiui, PVM sąskaitų faktūrų išrašymo reikalavimus ir apskaitos taisykles. Ryšiai visada bus palaikomi pirmiausia su tos vietovės, kurioje įmonė yra įsisteigusi, mokesčių administratoriumi, todėl kiekvienai valstybei narei, kurioje įmonė prekiauja, atlikti tos įmonės audito nereikės.

Kova su už ES ribų esančių subjektų vykdomu sukčiavimu PVM. Šiuo metu į ES importuojamoms nedidelėms siuntoms, kurių vertė yra mažesnė kaip 22 EUR, PVM netaikomas. Kasmet į ES importuojama apie 150 mln. siuntinių, kuriems netaikomas PVM, todėl ši sistema susiduria su masinio sukčiavimo ir piktnaudžiavimo problema, dėl kurios itin iškraipoma konkurencija ir dėl to nukenčia ES įmonės. Pirma, ES įmonės atsiduria aiškiai blogesnėje padėtyje, nes, kitaip nei už ES ribų esantys jų konkurentai, jos privalo skaičiuoti PVM nuo visos parduotos prekės kainos. Antra, siekiant pasinaudoti šia PVM lengvata, labai dažnai nurodoma mažesnė importuojamų labai vertingų prekių, kaip antai išmaniųjų telefonų ir planšetinių kompiuterių, vertė arba importo dokumentuose pateikiamas neteisingas prekių aprašymas. Todėl Komisija nusprendė šią išimtį panaikinti.

Vienodos e. knygų, e. laikraščių ir analogiškų spausdintų leidinių apmokestinimo taisyklės. Remiantis šiuo metu galiojančiomis taisyklėmis, tokiems spausdintiems leidiniams, kaip knygos ir laikraščiai, valstybės narės gali taikyti lengvatinį mokesčio tarifą arba kai kuriais atvejais itin sumažintą arba nulinį tarifą. E. leidiniams šios taisyklės netaikomos, vadinasi, jie apmokestinami taikant standartinį mokesčio tarifą. Jei tam pritars visos valstybės narės, naujosios taisyklės suteiks galimybę valstybėms narėms suvienodinti e. leidiniams taikomus mokesčio tarifus su spausdintiems leidiniams taikomais tarifais, bet jos nebus privalomos.

Daugiau informacijos

E. prekybai taikomas PVM. Klausimai ir atsakymai

Bendrosios skaitmeninės rinkos strategija

PVM veiksmų planas. Bendros ES PVM erdvės kūrimas