EK skelbia: plastikų gamybos, naudojimo ir perdirbimo pertvarkos

Europos Komisija paskelbė Europos lygmens strategiją dėl plastikų, kuri yra žiedinės ekonomikos kūrimo dalis.

Strategijoje siūloma produktų projektavimo, gamybos, naudojimo ir perdirbimo būdų pertvarka, kurios tikslai – gerinti aplinkos apsaugą nuo taršos plastiku, kartu skatinant investicijas ir inovacijas. Komisija siekia, kad visos ES rinkoje esančios plastikinės pakuotės iki 2030 m. taptų perdirbamos, būtų mažinamas vienkartinių plastikų naudojimas, ribojamas tyčinis mikroplastikų naudojimas, naudojamos biologiškai skaidžių ir kompostuojamų plastikų etiketės.

Planuojamas europinės paramos inovacijoms didinimas (ypač pažangesnėms ir labiau perdirbamoms plastikinėms medžiagoms kurti, perdirbimo procesų efektyvumui didinti, pavojingoms cheminėms medžiagoms ir teršalams aptikti ir šalinti iš perdirbtų plastikų). Teikiamas pasiūlymas dėl naujos direktyvos dėl uosto priėmimo įrenginių, kuriuo siekiama, kad laivuose susidarančios ar jūroje surinktos atliekos būtų grąžinamos į sausumą ir atitinkamai tvarkomos.

Paskelbti dokumentai:

Šių metų gegužę Komisija planuoja paskelbti pasiūlymą dėl vienkartinių plastikų. Komisija taip pat planuoja pradėti Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvos peržiūrą ir parengti atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir rūšiavimo gaires, kurios turėtų būti paskelbtos 2019 m.

Iki š.m. vasario 12 d. suinteresuotieji subjektai gali pareikšti savo nuomonę vykstančiose viešose konsultacijose „Į jūrą išmetamų šiukšlių kiekio mažinimas. Su vienkartiniais plastiko gaminiais ir žvejybos įrankiais susijusios priemonės“.

Apie europinių verslo organizacijų reakcijas galite skaityti čia:

  • Plastiko gamintojų asociacijos PlasticsEurope pranešimasir paskelbtas savanoriškas įsipareigojimas didinti cirkuliarumą ir žaliavų naudojimo veiksmingumą;
  • BusinessEurope pranešimas, kuriame taip pat pabrėžiama savanoriškų įsipareigojimų svarba ir priemonių ekonominis veiksmingumas.