Bendra finansinių paslaugų rinka – daugiau galimybių paslaugų teikėjams

Europos Komisija kovo 23 d. pristato veiksmų planą, kuriame išdėstyti būdai, kaip suteikti Europos vartotojams didesnį finansinių paslaugų pasirinkimą ir daugiau galimybių jomis naudotis visoje ES. Šiandien pristatomo veiksmų plano centre – technologijos, nes novatoriškos internetinės paslaugos paspartins perėjimą į integruotesnę finansinių paslaugų rinką.

Pirmininko J.-C. Junckerio vadovaujama Komisija įsipareigojo kurti tvirtesnę ir teisingesnę bendrąją rinką, tam naudodama ir skaitmenines priemones. Finansinių paslaugų srityje tai reiškia didesnę konkurenciją ir didesnį pasirinkimą, kad vartotojai galėtų mažesnėmis kainomis įsigyti kokybiškesnių produktų, nesvarbu, kur jie atsidaro bankų sąskaitas, draudžia automobilius, perveda pinigus ar naudojasi kitomis finansinėmis paslaugomis – savo šalyje ar užsienyje.

Šiuo veiksmų planu siekiama pašalinti nacionalines kliūtis, nes dabar finansines paslaugas iš kitos ES valstybės narės perka tik 7 % vartotojų. Visiems vartotojams turėtų būti sudaryta galimybė laisvai rinktis iš įvairių visoje ES siūlomų finansinių paslaugų ir užsitikrinti geriausią kainos ir kokybės santykį, neabejojant, kad jiems suteikiama tinkama apsauga. Tikroje bendroje rinkoje teikėjai nebeturi būti skirstomi į vietos ir užsienio paslaugų teikėjus. Finansinių paslaugų teikėjams taip pat turėtų būti suteikta galimybė gauti naudos iš visos ES rinkos.

Už finansinį stabilumą, finansines paslaugas ir kapitalo rinkų sąjungą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Europos vartotojai ir įmonės turėtų turėti galimybę visapusiškai naudotis tikrai bendra finansinių paslaugų rinka. Vartotojai turėtų turėti galimybę naudotis geriausiais ne tik savo šalies, bet ir visos ES produktais. Be to, norime visapusiškai išnaudoti turimų technologijų galimybes. Tinkamai naudojantis, jomis būtų galima patobulinti finansinį sektorių ir būdus, kuriais vartotojams prieinamos finansinės paslaugos.“

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainenas sakė: „Šis plataus užmojo veiksmų planas skirtas priemonėms, kuriomis turėtų laipsniškai būti integruojama mūsų bendroji rinka ir kurios reikšmingai pakeisti Europos piliečių gyvenimą. Kurdami kapitalo rinkų sąjungą įsipareigojome pagerinti galimybes gauti finansavimą ir vartotojams skirtas finansines paslaugas, kad tai būtų naudinga vartotojams ir įmonėms, taip pat atsižvelgti į finansinių technologijų pokyčius.“

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Vĕra Jourová sakė: „Nors teisė laisvai judėti Europos Sąjungoje ir toliau yra viena iš labiausiai europiečių vertinamų teisių, Europos Sąjungos vartotojams kasdieniame gyvenime kyla pernelyg daug kliūčių. Atidarant banko sąskaitą, įsigyjant automobilio draudimą ar kreipiantis dėl kredito – vos tik atsiranda tarpvalstybinis aspektas, kyla komplikacijų. Šiandien rengiame planą, kaip suteikti vartotojams geresnius produktus ir didesnį pasirinkimą, padaryti finansines paslaugas aiškesnes ir saugesnes.“

Veiksmų planas

Siekdama žengti dar vieną žingsnį tikros bendros finansinių paslaugų rinkos link, Komisija nustatė tris pagrindines tolesnio darbo kryptis:

  • padidinti vartotojų pasitikėjimą ir suteikti jiems daugiau teisių perkant paslaugas savoje šalyje arba kitose valstybėse narėse. Pavyzdžiui, norime padėti vairuotojams perkelti už drausmingą vairavimą gaunamas nuolaidas (angl. „bonus-malus“) į užsienį; norime sumažinti mokesčius už tarpvalstybinius sandorius kita nei euras valiuta; taip pat imsimės žingsnių, kad nuomojamų automobilių draudimo kainodara būtų skaidresnė;
  • sumažinti teisines ir reguliavimo kliūtis, kylančias įmonėms, siekiančioms išplėsti savo verslą į užsienį, pavyzdžiui, parengiant bendrus kreditingumo įvertinimo kriterijus ir palengvinant keitimąsi kreditų registrų duomenimis;
  • remti novatoriškos skaitmeninės aplinkos plėtrą – taip galima įveikti kai kurias esamas bendrosios rinkos kliūtis. Pavyzdžiui, kartu su privačiuoju sektoriumi ištirti, kaip galėtų elektroninės atpažinties ir patikimumo užtikrinimo paslaugos būti panaudojamos klientų tapatybei tikrinti. Be to, stebėsime skaitmeninių paslaugų teikėjų veiklą ir spręsime, ar reikėtų atnaujinti finansinių paslaugų pardavimo internetu arba telefonu taisykles.

Tam tikrais ES teisės aktais Komisija jau pašalino daug vartotojams skirtų finansinių paslaugų bendrosios rinkos reguliavimo kliūčių. Šiandieniniame veiksmų plane nustatytos tolesnio darbo gairės. Į daugelį veiksmų turės įsitraukti tokie suinteresuotieji subjektai, kaip nacionalinės priežiūros institucijos, paslaugų teikėjai ir vartotojų organizacijos.

„FinTech“: nauji finansinių paslaugų horizontai

Spartus finansų srities technologijų („FinTech“) tobulėjimas suteikia naujų galimybių vartotojams ir bendrovėms. Jos gali pagerinti vartotojams prieigą prie finansinių paslaugų bendrojoje rinkoje, pašalinti nacionalines kliūtis ir padidinti efektyvumą.

Tam, kad Europos „FinTech“ sektorius galėtų laisvai vykdyti veiklą visoje ES ir būti konkurencingas, Komisija ketina laikytis šių trijų pagrindinių principų: technologinio neutralumo, kad tos pačios taisyklės būtų taikomos produktams ir paslaugoms, parduodamiems ir įprastiniu būdu (pavyzdžiui, filialuose), ir internete; tai užtikrintų inovacijų diegimą ir vienodas sąlygas. proporcingumo, kad taisykles būtų galima taikyti reguliuojamų skirtingo dydžio įstaigų skirtingiems verslo modeliams ir skirtingai veiklai; didesnio integralumo, kad būtų užtikrintas skaidrumas, vartotojų privatumas ir saugumas.

Visų pirma Komisija kviečia visas suinteresuotąsias šalis dalyvauti ir reikšti savo nuomonę konsultacijose dėl finansinių technologijų („FinTech“), kurios pradedamos tuo pačiu metu, kaip ir šiandien Briuselyje vykstanti finansinių technologijų konferencija „#FinTechEU“. Konsultacijomis siekiama iš pirmų šaltinių gauti informacijos apie naujų technologijų poveikį visam finansiniam sektoriui. Jos padės įvertinti, ar ES reguliavimo ir priežiūros taisyklės yra tinkamos, ir kokių veiksmų gali prireikti ateityje.

Pagrindiniai faktai

Kurdama vartotojams skirtų finansinių paslaugų bendrąją rinką, ES jau ėmėsi keleto priemonių. Tai – Mokėjimo sąskaitų direktyva, kuria padidinamas sąskaitų tvarkymo mokesčių skaidrumas ir palengvinama galimybė keisti banko sąskaitas, ir Komisijos bendrosios skaitmeninės rinkos strategija, kuria siekiama pagerinti prieigą prie skaitmeninių produktų ir paslaugų. Kapitalo rinkų sąjungos kūrimo veiksmų plane Komisija įsipareigojo kurti tvirtesnes kapitalo rinkas visoje ES, taip pat pagerinti prieigą prie mažmeninių investicinių produktų.

Siekdama nustatyti likusias kliūtis, Europos Komisija 2015 m. gruodžio mėn. pradėjo konsultacijas dėl žaliosios knygos. Vykdant konsultacijas buvo nagrinėjama vartotojams skirtų draudimo, hipotekos paskolų, paskolų, mokėjimų ir banko sąskaitų finansinių paslaugų rinka visoje Europoje. Drauge, siekiant surinkti daugiau informacijos apie vartotojams skirtų finansinių paslaugų rinką, pradėtas specialusis „Eurobarometro“ tyrimas.

Dėl žaliosios knygos gauta 428 nuomonių iš įvairių suinteresuotųjų subjektų (vartotojų, vartotojų organizacijų, finansų sektoriaus ir kompetentingų valdžios institucijų). Paaiškėjo, kad bendrosios rinkos veikimo kliūtys daro poveikį ne tik vartotojams, bet ir paslaugų tiekėjams.

Daugiau informacijos:

Informacijos suvestinė

Vartotojams skirtas veiksmų planas

Konsultacijos dėl Žaliosios knygos dėl mažmeninių finansinių paslaugų ir draudimo

Per konsultacijas dėl mažmeninių finansinių paslaugų gautų atsakymų suvestinė

Kapitalo rinkų sąjungos veiksmų planas

Specialus „Eurobarometro“ tyrimas Nr. 446