Visiems valstybiniams pirkimams perėjimas prie elektroninių viešųjų pirkimų iki 2016 metų

Augantis elektroninių viešųjų pirkimų naudojimas Europoje gali padėti sutaupyti ženklią sumą Europos mokesčių mokėtojams. Viešosios institucijos, vykdančios viešuosius pirkimus elektroniniu būdu, sutaupo nuo 5 iki 20 proc. viešųjų pirkimų išlaidų. Apskaičiuota, kad bendras Europos Sąjungos viešųjų pirkimų rinkos dydis sudaro daugiau nei 2 trilijonus eurų, todėl sutaupyti net ir 5 proc. sudarytų apie 100 mlrd. eurų kasmet. Šios sutaupytos lėšos padidintų viešųjų išlaidų efektyvumą esant dabartiniams finansiniams sunkumams.
El. viešieji pirkimai galėtų prisidėti kuriant naujus ekonomikos augimo šaltinius ir darbo vietas. El. viešieji pirkimai gali žymiai supaprastinti įmonių veiklą, ypač mažų ir vidutinių (MVĮ), didinant konkursų skaidrumą ir dalyvavimo galimybes bei mažinant dalyvavimo konkurse išlaidas. ES ir kitų šalių patirtis rodo, kad el. viešųjų pirkimų naudojimas padidino MVĮ dalyvavimą viešųjų pirkimų procedūrose.
Nepaisant šios neginčijamos naudos, ES atsilieka tiek nuo planuotų rodiklių, tiek ir tarptautiniu mastu. Nepaisant ambicingų politinių tikslų, el. viešieji pirkimai naudojami tik 5-10 proc. viešųjų pirkimų procedūrų vykdomų ES.
Europos skaitmeninėje darbotvarkėje ir 2011-2015 e. valdžios veiksmų plane pabrėžiama bendrosios rinkos el. viešųjų pirkimų galimybių apjungimo svarba. 2011 m. gruodį priimtos Europos viešųjų pirkimų direktyvos modernizavimui Europos Komisija (EK) pasiūlė el. viešuosius pirkimus padaryti taisykle, o ne išimtimi ir, kad iki 2016 m. vidurio ES tai taptų standartiniu viešųjų pirkimų būdu.
Neseniai pristatytas EK komunikatas COM (2012) 179 numato strategiją, kuri leistų įgyvendinti tokį ambicingą perėjimą. Siūlomos gretutinės priemonės, skirtos paremti visas suinteresuotąsias šalis, įskaitant MVĮ, siekiant užbaigti perėjimą laiku:

  • Finansinė ir techninė parama el. viešųjų pirkimų infrastruktūros vystymui, naudojant ES programas ir finansavimą
  • Gerosios praktikos identifikavimas ir dalinimasis el. viešųjų pirkimų srityje
  • El. viešųjų pirkimų įgyvendinimo pažangos ir privalumų stebėjimas
  • Plataus masto informacijos sklaidos strategijos įgyvendinimas, kuria siekiama informuoti suinteresuotąsias šalis apie el. viešųjų pirkimų teikiamas galimybes ir privalumus.
Komunikate taip pat teigiama, kad Europos Komisija visiškai pereis prie el. viešųjų pirkimų iki 2015 metų vidurio – metais anksčiau, nei privalo šalys narės – bei pateiks savo siūlymus šalims narėms dėl el. viešųjų pirkimų sprendimų.
Daugiau informacijos apie el. viešuosius pirkimus ir EK komunikatą COM (2012) 179 rasite:
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/e-procurement/index_en.htm
Informaciją parengė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas