Standartizacijos paramos inovacijoms projektas

Europos standartizacijos komitetas (CEN) skatina verslą Europoje šalindamas prekybos kliūtis Europos pramonei ir vartotojams. Teikdamas paslaugas jis suteikia platformą Europos standartų ir kitų techninių specifikacijų vystymui.

CENELEC – Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas, atsakingas už standartizaciją elektrotechnikos inžinerijos srityje. CENELEC rengia savanoriškai taikomus standartus, kurie palengvina prekybą tarp šalių, sukuria naujas rinkas, sumažina reikalavimų įgyvendinimo sąnaudas ir remia Europos bendrosios rinkos plėtrą.
Strategijos „Europa 2020“ pagrindas yra inovacijos, kurios skatina augimą ir naujų darbo vietų kūrimą. Dėl šios priežasties Europos Komisija sudarė integruotą ir strateginį planą – inicijavo „Inovacijų sąjungą“. Tikslas – gerinti sąlygas moksliniams tyrimams ir inovacijoms Europoje, galimybes gauti finansavimą bei užtikrinti inovatyvių idėjų virsmą gaminiais ir paslaugomis, kurios kurs augimą ir naujas darbo vietas.

Inovacijų sąjungos komunikatas (COM(2010)546) patvirtina svarbų standartų vaidmenį inovacijoms: „sisteminant informaciją apie šiuolaikines technologijas jie sudaro sąlygas žinių sklaidai, užtikrina sąveiką tarp naujų gaminių ir paslaugų bei sudaro pagrindą tolimesnėms inovacijoms“.
CEN ir CENELEC pabrėžė, kad standartizacija padeda naujoms technologijoms, suburdama įvairias suinteresuotas šalis į atvirą ir skaidrią sistemą.
Abi organizacijos dirba jau tam tikrą laiko tarpą, siekdamos gerinti ryšius tarp inovacijų ir mokslinių tyrimų iš vienos pusės bei standartų iš kitos. Siekiant šio tikslo CEN-CENELEC STAIR darbo grupė paruošė projektą, pavadintą „Integruotas požiūris tarp standartizacijos, inovacijų ir mokslinių tyrimų“. „Integruotu požiūriu“ siekiama užtikrinti, kad į standartizacijos aspektus būtų atsižvelgiama sistemingai, palengvinant inovatyvių rezultatų perdavimą rinkai ir sudarant pagrindą tolimesnėms inovacijoms.
Glaudus Europos Komisijos ir Europos standartizacijos organizacijų bendradarbiavimas turėtų užtikrinti, kad „integruotas požiūris“ taps sisteminiu tolimesnėse ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansuojamose veiklose, įskaitant standartizavimo darbų finansavimą.

Informaciją teikia CEN-CENELEC el. paštu research@cencenelec.eu.
Projektą galima rasti ftp://ftp.cen.eu/PUB/STAIR.pdf
Komunikatas (COM(2010)546), Europos 2020 svarbiausia iniciatyva – Inovacijų sąjunga
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/innovation-union-communication_en.pdf
CEN-CENELEC SME – mėnesinis informacinis biuletenis, skirtas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Jį užsiprenumeruoti galima:
http://www.cen.eu/cen/Services/SMEhelpdesk/news/SME/Pages/default.aspx
Bendrai leidžiamas CEN-CENELEC informacinis biuletenis „Connect“ apžvelgia Europos standartizacijos naujienas. Jį užsiprenumeruoti galima:
http://www.cen.eu/cen/News/Newsletter/Pages/default.aspx

 

Informaciją parengė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas