Planuojama supaprastinti įmonėms, pasinaudojusioms ESI fondais, taikomas taisykles

Atsižvelgdama į iniciatyvą „Į rezultatus orientuotas ES biudžetas“ ir geresnio reglamentavimo pastangas, Komisija apžvelgia Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondai) gavėjams taikomų taisyklių supaprastinimo aukšto lygio grupės atliktą darbą.

Biurokratizmas gali sudaryti kliūčių mažoms įmonėms ir startuoliams. Dėl administracinių priežasčių šios įmonės gali kartais nepasinaudoti ESI fondų teikiamomis galimybėmis. Tai reiškia, kad lieka neišnaudotas svarbus Europos konkurencingumo didinimo potencialas.

Todėl prieš metus Komisija sukūrė aukšto lygio grupę supaprastinimo klausimais, kad ji rastų sprendimų ir sudarytų galimybes įmonėms lengviau pasinaudoti Europos struktūrinių ir investicijų fondų parama.

Grupė yra paskelbusi rekomendacijų keturiose srityse:

  • internetinių procedūrų;
  • paprastesnių išlaidų kompensavimo būdų;
  • galimybių MVĮ lengviau gauti finansavimą;
  • geresnio finansinių priemonių panaudojimo.

2016 m. pabaigoje grupė daugiausia dėmesio skirs perteklinio reglamentavimo problemai, t. y. papildomiems administraciniams reikalavimams, kuriuos nacionalinės arba vietos valdžios institucijos taiko paramos gavėjams.

Už regioninę politiką atsakinga Komisijos narė Corina Creţu sakė: „Paprastumas ir lankstumas yra pagrindinės ESI fondų investicijų Europoje sėkmės sąlygos. Turime padėti įgyvendinti novatoriškus ir kokybiškus projektus, sudarydami sąlygas mažosioms įmonėms ir startuoliams lengviau pasinaudoti lėšomis. Be to, grupės rekomendacijomis taip pat tiesiogiai remiamės svarstydami būsimą sanglaudos politiką po 2020 m.“

Buvęs Komisijos pirmininko pavaduotojas ir aukšto lygio grupės pirmininkas Siimas Kallasas teigė: „Turime toliau stengtis šalinti kliūtis ir užtikrinti fondų sąveiką. Ne visada reikia keisti reglamentus. Turime nustatyti ir skleisti geriausią praktiką visoje ES. Toks ir yra mūsų tikslas.“

  • Kai kurios grupės rekomendacijos jau buvo įtrauktos į Komisijos daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūrą. Jos susijusios su:
  • paprastesniais išlaidų kompensavimo būdais. Pavyzdžiui, gavėjams nebereikės pagrįsti kiekvieno išlaidų punkto, tačiau jie galės tam tikrų kategorijų išlaidoms, pavyzdžiui, darbuotojų arba kitoms verslo išlaidoms, kaip antai draudimo arba nuomos, taikyti fiksuotąsias normas arba fiksuotąsias kainas;
  • principo „tik vieną kartą“ propagavimu. Paramos gavėjų pateikti dokumentai turėtų būti saugomi skaitmenine forma ir jų nereikėtų iš naujo pateikti kiekviename projekto įgyvendinimo etape;
  • sąveikos ir geriausios praktikos, kaip antai vieno kvietimo teikti pasiūlymus, propagavimu, nes tai galėtų padėti sutelkti skirtingus ES finansavimo mechanizmus. Tada MVĮ galėtų teikti paraišką dėl vieno investicijų priemonių rinkinio, o ne dėl kelių kvietimų tiekti pasiūlymus;
  • kuo didesniu reikalavimų verslininkams, gaunantiems paskolas iš ESI fondų remiamų finansinių priemonių, suderinimu su rinkos praktika. Tai reikštų, kad šie reikalavimai būtų ne tokie griežti kaip įprastų dotacijų reikalavimai, pavyzdžiui, reikėtų pateikti mažiau dokumentų, dokumentų saugojimo laikotarpiai būtų trumpesni.

Remdamasi grupės rekomendacijomis, Komisija taip pat pasiūlė sudaryti lengvesnes sąlygas suderinti skirtingųEuropos strateginių ir investicijų fondų paramą: pareiškėjas turėtų laikytis tik vienos procedūros, o ne atskirų kiekvieno fondo taisyklių.

Pagrindiniai faktai

Europos Komisijos 2015 m. liepos 10 d. sprendimu sukurta Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondai) gavėjams taikomų taisyklių supaprastinimo aukšto lygio grupė. Ji pradėjo veikti 2015 m. spalio mėn. 12 ekspertų grupė pataria Europos Komisijai, kaip sumažinti administracinę naštą asmenims, norintiems pasinaudotipenkių fondų lėšomis.

2014–2020 m. ESI fondų reglamente jau numatyta įvairių supaprastinimo ir administracinės naštos mažinimo galimybių. Tai, be kita ko, bendros taisyklės visiems ESI fondams, plačiau naudojamas supaprastintas išlaidų apmokėjimas ir perėjimas prie e. sanglaudos. Grupė taip pat stebi, kaip šiomis galimybėmis naudojasi valstybės narės.

Galutinė aukšto lygio grupės ataskaita, kuri turėtų būti paskelbta 2018 m., bus vienas iš svarbiausių elementų, kuriuo remsis Komisija svarstydama būsimą sanglaudos politiką.

Daugiau informacijos

ESI fondų supaprastinimas

Į rezultatus orientuotas ES biudžetas

Aukšto lygio grupės narių sąrašas

Visa grupės ataskaita dėl e. valdžios

Visa grupės ataskaita dėl supaprastinto išlaidų apmokėjimo

Visa grupės ataskaita dėl galimybių MVĮ lengviau gauti finansavimą

Visa grupės ataskaita dėl finansinių priemonių panaudojimo