Paprastesnė ir lengviau įgyvendinama ES teisė leisianti sutaupyti

Komisija paprastina ir net panaikina kai kurias ES taisykles ir reglamentus. Jos tikslas – palengvinti įmonių ir piliečių gyvenimą bei paskatinti ekonomikos augimą.

Šiandien Komisija paskelbė, kuriose politikos srityse ji imsis tolesnių veiksmų supaprastinti ar net panaikinti ES teisės aktus, sumažinti įmonėms tenkančią naštą ir padaryti ES teisės aktus lengviau įgyvendinamus.

Tai daroma vykdant Komisijos Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą (REFIT). Užtikrinti, kad ES teisės aktai atitiktų tikslą, itin svarbu siekiant, kad Europoje ekonomika vėl sparčiai augtų ir būtų kuriama daugiau darbo vietų.

Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso teigė: „Europa padeda spręsti didelius mums visiems kylančius uždavinius. Tačiau, kad tai būtų veiksminga, turime sutelkti dėmesį į tinkamus prioritetus ir reguliuoti tiek, kiek būtina. Ne visi geri dalykai yra geri Europos lygmeniu. Tad gerai pagalvokime, kada ir kur veiksmų turi imtis ES.“

Panašią mintį Komisijos Pirmininkas išsakė rugsėjo 11 d. skaitydamas pranešimą apie Sąjungos padėtį: „Svarbiems klausimams ES turi skirti daug dėmesio, ne tokiems svarbiems – mažiau.“

Pirmininkas tęsė: „Pradėjusi vykdyti REFIT, Komisija ėmėsi iki šiol didžiausių pastangų supaprastinti ES teisę ir palengvinti jos įgyvendinimą. Ryžtingai taikydami subsidiarumo ir proporcingumo principus neginčysime, kad piliečiams ir verslui ES reguliavimas, ypač taisyklės, kuriomis grindžiama bendroji rinka, labai naudingas. Iki 2014 m. gegužės mėn. Europos Parlamento rinkimų likus keliems mėnesiams, šiandienos REFIT rinkinys pateikia pragmatišką reguliavimo ateities Europoje vaizdą.“

Kartu su savo planais Komisija paskelbė ir visų ES teisės aktų peržiūros rezultatus bei nurodė įvairias tęsiamas arba pasiūlytas priemones. Be to, Komisija pranešė, kad ji paskelbs rezultatų suvestinę, iš kurios bus matyti pažanga Europos ir nacionaliniu lygmenimis.

Daug pasiekta, bet reikia skirti daugiau dėmesio tinkamiems prioritetams

Mažosioms įmonėms naudingos įvairios esamos priemonės, kurių paskirtis – mažinti administracinę naštą: elektroninių PVM sąskaitų faktūrų išrašymas, išimtys arba speciali tvarka apskaitos, elektroninės įrangos atliekų ir prekybos statistikos srityse ir kt.

2007–2012 m. administracinė našta, tokia kaip nereikalingi atskaitomybės ir informavimo reikalavimai, buvo sumažinta 25 %. Manoma, kad dėl to Europos Sąjungos BVP turėtų padidėti 1,4 %, t. y. 150 mlrd. eurų.

Pagrindinės politikos reformos, kuriomis siekiama supaprastinti taisykles ir sumažinti sąnaudas, yra bendro ES patento įdiegimas, ES muitinės kodekso tobulinimas ir plačiajuosčio ryšio diegimo sąnaudų sumažinimas.

Labai pasikeitė ir Komisijos teisės aktų rengimo būdas. Ji visų pirma atidžiai kreipia dėmesį į mažųjų įmonių poreikius ir sistemingai naudoja poveikio ir kitus vertinimus bei rengia viešas konsultacijas.

Tolesni veiksmai

Dabar yra svarstomos per 20 biurokratizmo mažinimo iniciatyvų, įskaitant priemones, susijusias su vartojimo gaminių sauga ir gyvūnų sveikata. Įmonėms sumažinti sąnaudas galėtų padėti standartinė PVM deklaracija.

Iki 2014 m. pabaigos bus atlikta beveik 50 reguliavimo naštos vertinimų. Jie apims planuotus taisyklių, susijusių su darbuotojų sveikata ir sauga bei laikinaisiais darbuotojais, patikrinimus ir naujas ES finansinių paslaugų sektoriaus taisykles.

Galiausiai Komisija nori atšaukti keletą pasiūlymų, kurių teisėkūros procesas įstrigęs, ir panaikinti kai kuriuos priimtus teisės aktus, kurių jau gali nereikėti.

Bendradarbiavimas su kitomis ES institucijomis ir ES šalių vyriausybėmis

Komisijos Reglamentavimo kokybės programos sėkmė labai priklausys nuo to, ar kitos ES institucijos ir valstybės narės parodys tokį patį ryžtą.

Bus skelbiama ir metinė rezultatų suvestinė siekiant stebėti su ES ir nacionaliniais teisės aktais susijusią pažangą, be to, bus skatinamas piliečių, valdžios institucijų, verslo ir visos pilietinės visuomenės dialogas.

Daugiau informacijos: Europos Komisijos tinklalapyje ec.europa.eu 

 

Aivaras Knieža
Europos verslo ir inovacijų tinklas
Enterprise Europe Network Lithuania