Nuo 2011 m. kovo 3 d. Įsigalioja trečiasis energetikos paketas

Nuo 2011 m. kovo 3 d. įsigalioja trečiasis energetikos paketas dėl ES gamtinių dujų ir elektros energijos rinkų ir įsteigiama Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra ACER.

Trečiojo eneregtikos paketo tikslas – pasiekti, kad energetikos rinka taptų visiškai veiksminga ir kad atsirastų bendra ES dujų ir elektros energijos rinka. Tai padėtų išlaikyti įmanomai žemą kainų lygį, kelti paslaugos standartus ir saugiau apsirūpinti energija.

ES valstybės narės turėjo per 18 mėnesių, iki 2011 m. kovo 3 d., perkelti dviejų ES direktyvų nuostatas į nacionalinę teisę. Tą pačią dieną visoje ES įsigalioja ir TEP reglamentai.

Trečiąjį energetikos paketą sudaro dvi direktyvos: dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (2009/73/EB), dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (2009/72/EB); ir trys reglamentai: dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų (715/2009), dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų (714/2009), o trečiuoju įsteigiama Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra ACER  (713/2009).

Trečiojo energetikos paketo naujovės:

  • Veiksmingas energijos gamybos ir gamtinių dujų gavybos veiklos atskyrimas nuo tinklo eksploatacijos. Tai sumažintų interesų konfliktą, kuris gali kilti šias veiklas vykdant kartu.
  • Didesnis mažmeninės rinkos skaidrumas ir griežtesnės vartotojų apsaugos taisyklės.
  • Veiksmingesnė reguliavimo institucijų priežiūra, kurią vykdytų nepriklausomos rinkos priežiūros institucijos ir nacionalinės reguliavimo įstaigos.
  • Įsteigiama Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra ACER, kuri užtikrins veiksmingą nacionalinių reguliavimo įstaigų bendradarbiavimą ir priims sprendimus tarpvalstybiniais klausimais.
  • Daugiau tarpvalstybinio bendradarbiavimo ir investavimo: naujas Europos elektros perdavimo sistemos operatorių tinklas susies ES elektros energijos ir gamtinių dujų tinklų operatorius, kad jie bendradarbiautų ir formuotų bendrus komercinius ir techninius kodeksus bei saugumo standartus

Daugiau informacijos:
http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm