Lengvesnis priėjimas prie ES fondų: Komisija rodo valstybėms-narėms būdą

Komisija pasiūlė daugiau kaip 120 pakeitimų, siekiant supaprastinti taisykles, reglamentuojančias ES finansavimą mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), miestams ir regionams, studentams, mokslininkams ir pan. Dabar tik išlieka pagrindinis klausimas, ar Europos Parlamentas ir valstybės-narės yra pasirengusios pagyvinti ES fondų įsisavinimą ir sumažinti administracinę naštą.

Vis dėlto ES taisyklės dažnai yra papildomos nacionalinėmis taisyklėmis, todėl pastangos ES lygiu negali būti sėkmingos, jei nėra panašių pastangų nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis. Štai kodėl Komisija tikisi, kad Europos Parlamento, Tarybos, taip pat valstybių-narių teisės aktų leidėjai vienodai vertins taisyklių supaprastinimo reikšmę.

Supaprastintos prieigos prie finansavimo pavyzdžiai

  • Profesinės mokyklos įrengimų pirkimas buvo finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Ta pati mokykla gavo paramą mokymų programos plėtrai iš Europos socialinio fondo. Nors abi investicijos buvo reikalingos siekiant įdiegti naują mokymo programą, mokykla turėjo visą kanceliarinį darbą atlikti du kartus. Pagal Komisijos pasiūlymą, derinant paramą iš abiejų fondų būtų lengviau, mokykla galėtų stebėti tik vieną procedūrą ir turėtų galimybę daugiau laiko skirti rengiant moksleivius pagal naują mokymo programą.
  • Šiuo metu galiojanti tvarka reikalauja iš daleis ES finansuojamų projektų dokumentus saugoti iki 10 metų, o kai kurių – net iki 15 metų. Naujosios taisyklės sumažins šį laiką iki 5 metų. Šis taisyklių supaprastinimas bus ypač svarbus mažesniems naudos gavėjams, pavyzdžiui, NVO ir MVĮ.
  • Šiandien nėra jokių apribojimų, kiek kartų projektas gali būti audituojamas. Kai kurie ERPF paramos gavėjai gali būti audituojami keletą kartų per metus savo nacionalinės audito institucijos arba Europos Komisijos, o tai atima daug laiko. Todėl Komisija siūlo geresnį veiklos koordinavimą su nacionaliniais auditoriais. Projektai iki 100 000 eurų per visą projekto laikotarpį negalėtų būti audituojami daugiau kaip vieną kartą, o didesni projektai – ne daugiau kaip kartą per metus.
  • Siekiant gauti paramą moksliniams tyrimams gali užimti iki 350 dienų. Komisija siūlo šį laiką sumažinti trečdaliu, t.y. iki 100 dienų.
  • ES fondų paramos gavėjas turėjo palikti renginio dalyvių autobusų bilietus mokymuose, siekiant pagrįsti projekto išlaidas. Deja, rašalas ant autobusų bilietų po tam tikro laiko išsitrynė ir gavėjai negalėjo įrodyti patirtų išlaidų. Ateityje bus galimybė tokiais atvejais skirti vienodo dydžio nustatytas vienkartines sumas, todėl nebus būtina rinkti autobusų bilietų, nes didžiausias dėmesys turi būti skiriamas projekto kokybei ir jo rezultatams.

Prielaidos

2011 m. birželio 29 d. Komisija paskelbė savo pasiūlymą dėl daugiametės finansinės programos 2014-2020 metams. Iki 2011 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikė konkrečių teisės aktų pasiūlymus pagal 57 sektorius, kuriais grindžiama daugiametė finansinė 2014-2020 m. programa. Kartu persvarsčius ir finansinį reglamentą, visi šie pasiūlymai sukuria nuoseklias taisykles. Jos turėtų būti priimtos iki 2013 m. pabaigos, norint užtikrinti, kad naujos finansinės paramos programos prasidėtų nuo 2014 m. sausio 1 d.

Rengdama pasiūlymus Komisija įvertino, kaip veikia egzistuojančios išlaidų priemonės ir programos bei konsultavosi su piliečiais ir suinteresuotomis šalimis, siekiant sukurti tokias priemones ir išlaidų programas, kurios geriausiai atitiktų jų poreikius ir veiklos būdus.

Visas Europos Komisijos komunikatas dėl supaprastintų finansavimo taisyklių skelbiamas interneto svetainėje http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/fin_fwk1420/fin_fwk1420_en.cfm#simplification