Komisija pristato Europos Sąjungos PVM sistemos modernizavimo priemones

Europos Komisija pristato veiksmų planą, kuriame nustatyti dabartinės ES PVM sistemos atnaujinimo būdai, kad ji taptų paprastesnė, geriau apsaugota nuo sukčiavimo ir palanki verslui. Galiojančias PVM taisykles reikia skubiai atnaujinti, kad būtų galima teikti daugiau paramos bendrajai rinkai, sudaryti geresnes tarpvalstybinės prekybos sąlygas ir prisitaikyti prie nūdienos skaitmeninės ir judriojo ryšio ekonomikos.

PVM nepriemoka, kitaip tariant, tikėtinų PVM pajamų ir faktiškai surinkto PVM skirtumas, 2013 m. valstybėse narėse siekė beveik 170 mlrd. EUR. Vien dėl tarpvalstybinio sukčiavimo Europos Sąjungoje kasmet prarandama maždaug 50 mlrd. EUR vertės PVM pajamų. Be to, dabartinė PVM sistema tebėra suskaidyta, dėl jos susidaro didelė administracinė našta, kuri visų pirma tenka MVĮ ir interneto bendrovėms.

Veiksmų plane išdėstyta, kaip modernizuoti galiojančias ES PVM taisykles. Jame nurodomi:

–        pagrindiniai būsimos bendros Europos PVM sistemos principai;

–        trumpalaikės kovos su PVM sukčiavimu priemonės;

–        PVM tarifų sistemos atnaujinimo būdai ir galimybės suteikti daugiau lankstumo valstybėms narėms nustatant tarifus;

–        planai supaprastinti elektroninei prekybai taikomas PVM taisykles remiantis bendrosios skaitmeninės rinkos strategija ir išsamiu PVM dokumentų rinkiniu, kad MVĮ būtų paprasčiau vykdyti savo veiklą.

Už eurą ir socialinį dialogą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Šiandien su Europos Parlamentu ir valstybėmis narėmis pradedame dialogą dėl paprastesnės ir labiau nuo sukčiavimo apsaugotos ES PVM sistemos. Kasmet dėl tarpvalstybinio sukčiavimo valstybės narės ir mokesčių mokėtojai patiria apie 50 mlrd. EUR nuostolių. Be to, mažosioms įmonėms tenka didelė administracinė našta, o dėl techninių naujovių kyla naujų uždavinių renkant PVM. Dabartinė Komisija jau yra pasiūliusi aiškių priemonių pelno mokesčio vengimo problemai spręsti – taip pat ryžtingai kovosime ir su sukčiavimu PVM.“

Už ekonomikos ir finansų reikalus, mokesčius ir muitų sąjungą atsakingas Komisijos narys Pierre’as Moscovici kalbėjo: „PVMyra vienas svarbiausių ES valstybių narių mokestinių pajamų šaltinių. Tačiau matome, kad fiskalinis atotrūkis – stulbinantis: surinkta 170 mlrd. EUR mažiau PVM pajamų, negu tikėtasi. Tai lėšų, kurios galėtų būti investuotos į augimą ir darbo vietų kūrimą, švaistymas. Laikas susigrąžinti šias lėšas. Be to, norime valstybėms narėms suteikti daugiau savarankiškumo sprendžiant, kaip nustatyti sumažintus PVM tarifus. Visi šie klausimai bus sprendžiami remiantis šiuo veiksmų planu.“

Pagrindiniai elementai

Būsima galutinė tarpvalstybinei prekybai skirta ES PVM sistema, kurią pradėjus taikyti sumažės galimybių sukčiauti

Siekiant išspręsti šiandieninės pasaulinės, skaitmeninės ir judriojo ryšio ekonomikos keliamus uždavinius dabartinę PVM sistemą būtina modernizuoti. Dabartinė tarpvalstybinės prekybos PVM sistema, kuri įsigaliojo 1993 m., pagal sumanymą turėjo būti pereinamojo laikotarpio sistema, ji palieka galimybių sukčiauti. Todėl 2017 m. Komisija ketina pateikti pasiūlymą sukurti galutines bendros Europos PVM erdvės taisykles. Remiantis naujosiomis taisyklėmis tarpvalstybiniai sandoriai, kaip ir dabar, būtų toliau apmokestinami paskirties valstybės narės tarifais (vadovaujantis paskirties principu), tačiau mokesčių rinkimo būdas palaipsniui pasikeistų ir būtų pereita prie labiau nuo sukčiavimo apsaugotos sistemos. Be to, siekiant įmonėms užtikrinti paprastą PVM surinkimo, o valstybėms narėms – patikimesnę įplaukų gavimo sistemą, būtų sukurtas visai ES skirtas interneto portalas.

Skubios kovos su PVM sukčiavimu priemonės remiantis galiojančiomis taisyklėmis

Dėl tarpvalstybinio PVM sukčiavimo valstybės narės netenka milžiniškos įplaukų sumos. Apskaičiuota, kad, pradėjus taikyti būsimą PVM sistemą, dėl tarpvalstybinio sukčiavimo prarandamą sumą būtų galima sumažinti maždaug 40 mlrd. EUR (arba 80 proc.) per metus. Dar šiemet Komisija pasiūlys būdų, kaip pagerinti esamas priemones, kuriomis valstybės narės naudojasi keisdamosi informacija apie PVM sukčiavimą, sukčiavimo schemas ir gerąją patirtį. Toliau bus atidžiai stebima mokesčių administratorių veikla PVM rinkimo ir kontrolės srityje.

Valstybės narės galės savarankiškiau pasirinkti PVM tarifų politiką

Pagal galiojančias taisykles valstybės narės, taikydamos nulinį arba lengvatinį PVM tarifą, turi vadovautis iš anksto nustatytu prekių ir paslaugų sąrašu. Komisija numato modernizuoti tarifų sistemą ir ateityje suteikti valstybėms narėms daugiau lankstumo. Siūlomos dvi galimybės: išlaikyti minimalų standartinį 15 proc. tarifą ir, remiantis valstybių narių teikiama informacija, reguliariai persvarstyti prekių ir paslaugų, kurioms gali būti taikomi lengvatinis tarifas, sąrašą, arba tokį sąrašą panaikinti. Tačiau pasirinkus pastarąją galimybę reikėtų sukurti apsaugos priemones, kuriomis būtų užkirstas kelias sukčiavimui ir kurios padėtų išvengti nesąžiningos mokesčių konkurencijos bendrojoje rinkoje. Be to, galėtų išaugti įmonių prievolių vykdymo išlaidos. Pagal abi galimybes numatyta išsaugoti šiuo metu taikomą nulinį ir lengvatinį tarifą.

Elektroninės prekybos ir MVĮ rėmimas

Dabartinė tarpvalstybinei prekybai taikoma PVM sistema yra sudėtinga ir brangiai kainuoja tiek valstybėms narėms, tiek įmonėms. ES įmonių konkurencinė padėtis yra nepalanki, nes kai kurie prekiautojai iš ES nepriklausančių šalių gali importuoti į ES PVM neapmokestinamas prekes. Be to, dėl sistemos sudėtingumo valstybėms narėms sunku užtikrinti prievolių vykdymą. 2016 m. pabaigoje Komisija, įgyvendinama bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją, pateiks teisės akto pasiūlymą, kuriuo siekiama modernizuoti ir supaprastinti tarpvalstybinei elektroninei prekybai taikomą PVM. Be kita ko, bus siūloma užtikrinti, kad elektroniniams leidiniams būtų taikomas toks pats lengvatinis tarifas, kaip ir fiziniams leidiniams. Kitas žingsnis – 2017 m. pristatyti PVM supaprastinimui skirtą dokumentų rinkinį, kuriuo būtų siekiama remti MVĮ augimą ir sudaryti joms palankesnes sąlygas užsiimti tarpvalstybine prekyba.

Pagrindiniai faktai

Europos bendrojoje rinkoje bendrai pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sistemai tenka svarbus vaidmuo. Ši sistema iš pradžių buvo įdiegta siekiant panaikinti apyvartos mokesčius, dėl kurių buvo iškraipoma konkurencija ir pažeidžiamas laisvas prekių judėjimas, taip pat pašalinti mokestinius patikrinimus ir formalumus prie vidaus sienų. Tai pagrindinis augantis pajamų šaltinis ES: 2014 m. iš PVM gauta 1 trln. EUR, o tai lygu 7 proc. ES BVP. Vienas iš ES nuosavų išteklių taip pat pagrįstas PVM. PVM – vartojimo mokestis, taigi viena augimui palankiausių apmokestinimo formų.

Tačiau PVM sistema nesikeičia pakankamai greitai, kad atitiktų šiuolaikinės pasaulinės skaitmeninės ir judriojo ryšio ekonomikos reikalavimus. Dabartinė PVM sistema, kuri pagal sumanymą turėjo būti pereinamojo laikotarpio sistema, yra suskaidyta, ji pernelyg sudėtinga vis dažniau tarpvalstybiniu mastu veiklą vykdančioms įmonėms, be to, ji palieka galimybių sukčiauti: vidaus ir tarpvalstybiniai sandoriai vertinami skirtingai, ir prekės ar paslaugos gali būti įsigyjamos bendrojoje rinkoje nesumokant PVM.

Komisija nuolat ragino reformuoti PVM sistemą. Atsižvelgta ir į Europos Parlamento bei Tarybos nuomonę – abi šios institucijos pritarė, kad bet kokia būsima PVM sistema turėtų būti grindžiama paskirties šalies, t. y. šalies, kurioje vartojamos prekės arba naudojamasi paslaugomis, principu.

Pristatytas veiksmų planas – Komisijos geresnio reglamentavimo darbotvarkės dalis.

Tolesni veiksmai

Komisija prašys Europos Parlamento ir Tarybos, pritariant Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, pateikti aiškias politines gaires dėl šiame veiksmų plane siūlomų galimybių ir patvirtinti pritarimą šiame komunikate nurodytoms reformoms.

2016 m. ir 2017 m. Komisija pateiks pasiūlymus dėl visų klausimų.

Daugiau informacijos

Informacija apie PVM veiksmų planą

Informacinis pranešimas apie PVM veiksmų planą

Komunikatas dėl PVM veiksmų plano