Komisija pradeda kurti pirmąjį bendrą mokesčių srityje nebendradarbiaujančių šalių ir teritorijų ES sąrašą

Europos Komisija pristatė pagal pagrindinius rodiklius atliktą visų trečiųjų šalių išankstinį vertinimą (rodiklių suvestinę) – tai yra didelis žingsnis pirmyn kuriant pirmąjį bendrą mokesčių srityje nebendradarbiaujančių trečiųjų šalių ir teritorijų ES sąrašą.

Dabar ES valstybės narės turi nuspręsti, kurias šalis artimiausiais mėnesiais reikia išsamiau patikrinti siekiant tiksliai identifikuoti tas, kurios nesilaiko mokesčių taisyklių.

2016 m. sausio mėn. Komisija pradėjo bendro ES sąrašo sudarymo trijų etapų procesą, kuris yra platesnės kovos su mokesčių slėpimu ir vengimu darbotvarkės dalis. Santykiuose su trečiosiomis šalimis, kurios atsisako laikytis gero mokesčių srities valdymo standartų, bendras nebendradarbiaujančių šalių ir teritorijų ES sąrašas turės gerokai daugiau svarbos nei dabartinis nacionalinių sąrašų durstinys. ES sąrašas taip pat padės neleisti agresyviems mokesčių planuotojams piktnaudžiauti nacionalinių sistemų tarpusavio skirtumais.

Šio proceso tikslas – iki 2017 m. pabaigos paskelbti galutinį nebendradarbiaujančių šalių ir teritorijų sąrašą. Valstybės narės jau parėmė šią strategiją, jai entuziastingai pritarė ir Europos Parlamentas.

Į savo tarptautinius gero mokesčių valdymo įsipareigojimus ES žiūri labai rimtai, – teigė už ekonomikos ir finansų reikalus, mokesčius ir muitus atsakingas Komisijos narys Pierre’as Moscovici. – Logiška to paties tikėtis ir iš tarptautinių partnerių. Norėtume su jais surengti sąžiningas ir atviras diskusijas mokesčių klausimais, kurie aktualūs visiems pasaulinės bendruomenės nariams. ES sąrašas bus priemonė kovoti su trečiosiomis šalimis, kurios atsisako žaisti atviromis kortomis.“

Kaip sumanyta rodiklių suvestinė

Komisijos rodiklių suvestinės tikslas – padėti valstybėms narėms nustatyti, su kuriomis šalimis ES turėtų pradėti dialogą gero mokesčių valdymo klausimais. Parengti suvestinę sumanyta siekiant pradėti procesą ir padėti valstybėms narėms nuspręsti, kurias šalis jos turėtų pradėti tikrinti.

Išnagrinėtos visos ES nepriklausančios šalys ir visos mokesčių jurisdikcijos siekiant įvertinti, ar jos nelinkusios sudaryti sąlygų mokesčiams vengti. Šis išankstinis vertinimas grindžiamas įvairiausiais neutraliais ir objektyviais rodikliais, įskaitant ekonominius duomenis, finansinę veiklą, institucines ir teisines struktūras ir bazinius gero mokesčių valdymo standartus.

Pirmiausia suvestinėje pateikiama faktinė informacija apie kiekvieną šalį, grindžiama trimis neutraliais rodikliais: ekonominiais ryšiais su ES, finansine veikla ir stabilumo koeficientais. Jurisdikcijų, kurios išsiskiria šiose trijose kategorijose, atveju vertinami jų rizikos rodikliai, kaip antai skaidrumo lygis arba potencialus lengvatinio mokesčių režimo taikymas.

Išankstinis vertinimas nėra nei nuosprendis trečiosioms šalims, nei preliminarus ES sąrašas. Atsidurti rodiklių suvestinės viršuje šalys gali dėl daugelio priežasčių, net jei nekelia grėsmės valstybių narių mokesčių bazėms. Suvestinės paskirtis – padėti valstybėms narėms sumažinti skaičių šalių, kurias antruoju ES sąrašo sudarymo etapu jos atrinks išsamiau patikrinti gero mokesčių valdymo aspektu. ES artimai bendradarbiaus su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija ir atsižvelgs į jos atliktą jurisdikcijų skaidrumo standartų vertinimą.

Tolesni veiksmai

Rugsėjo 14 d. Tarybos elgesio kodekso Verslo apmokestinimo grupės posėdyje išankstinis vertinimas pristatytas valstybių narių ekspertams. Remdamasi rezultatais Elgesio kodekso grupė spręs, kurias jurisdikcijas tikrinti, o jos sprendimą iki metų pabaigos turėtų patvirtinti finansų ministrai. Jei pirmasis mokesčių srityje nebendradarbiaujančių trečiųjų šalių ir teritorijų sąrašas bus sudarytas iki 2017 m. pabaigos, atrinktų šalių tikrinimas turėtų būti pradėtas kitų metų sausio mėn.

Pagrindiniai faktai

Naujojo ES sąrašo sudarymo procesas yra ES kampanijos, kuria siekiama stabdyti mokesčių slėpimą bei vengimą ir skatinti teisingesnį apmokestinimą ES ir visame pasaulyje, dalis. Jį Komisija veiksmingo apmokestinimo išorės strategijoje pasiūlė 2016 m. sausio mėn., o ES finansų ministrai patvirtino gegužės mėn. Europos Parlamentas taip pat ne kartą išreiškė pritarimą šio sąrašo sudarymui.

Išorės strategijoje išdėstytas aiškus, sąžiningas ir objektyvus ES sąrašo sudarymo procesas, grindžiamas trimis etapais:

Rodiklių suvestinė. Komisija parengia neutralią rodiklių suvestinę, kuri padės nustatyti, kokia yra potenciali rizika, kad trečiosios šalies mokesčių sistema bus palanki mokesčiams vengti. Komisija pristato suvestinės rezultatus valstybių narių ekspertams Tarybos elgesio kodekso grupėje.

Tikrinimas. Remdamosi suvestinės rezultatais valstybės narės sprendžia, kurias trečiąsias šalis turėtų oficialiai tikrinti ES. Trečiųjų šalių gero mokesčių valdymo standartų tikrinimą atliks Komisija ir Elgesio kodekso grupė. Su atrinktomis šalimis bus užmegztas dialogas, kad jos galėtų pateikti pastabas dėl nustatytų problemų arba būtų galima aptarti glaudesnį bendradarbiavimą su ES mokesčių srityje.

Įtraukimas į sąrašą. Užbaigus tikrinimo procesą trečiosios šalys, atsisakiusios bendradarbiauti arba palaikyti ryšius su ES dėl gero mokesčių valdymo problemų, turėtų būti įtrauktos į ES sąrašą.

Į šį sąrašą šalys įtraukiamos tik kraštutiniu atveju. Žlugus visoms kitoms pastangoms tartis su trečiosiomis šalimis, kurios atsisako laikytis gero mokesčių valdymo principų,  sąrašas naudojamas kaip paskutinė priemonė.

Daugiau informacijos:

Klausimai – atsakymai

Rodiklių suvestinė