Komisija patvirtino dvi naujas finansines priemones, skirtas investicijoms į pradedančiąsias įmones ir tvariai miesto plėtrai skatinti

Liepos 11 d. Europos Komisija priėmė dvi naujas standartines ESI fondų investicijų finansines priemones, kurias galima pradėti iš karto taikyti, kad būtų užtikrintos palankesnės galimybės naujoms įmonėms ir miestų plėtros projektų rengėjams gauti finansavimą.

2014–2020 m. laikotarpiu Komisija ragina valstybes nares padvigubinti savo Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondųinvesticijas pasitelkiant tokias finansines priemones, kaip paskolos, kapitalas ir garantijos , atsižvelgiant į investicijų planotikslus.

Už regioninę politiką atsakinga Komisijos narė Corina Crețu sakė: „Finansinės priemonės – tai veiksmingas būdas naudojant mažiau viešojo sektoriaus išteklių investuoti į naujas idėjas, įmones ir ES piliečių talentą. Šios priemonės turi didžiulį potencialą pritraukti privatų kapitalą, todėl tuo reikėtų visapusiškai pasinaudoti investuojant ESI fondų lėšas.“

Parengtomis finansinėmis priemonėmis, kurios jau atitinka ESI fondų reglamento nuostatas ir valstybės pagalbos taisykles, siekiama padidinti ne įprastinių dotacijų, o valstybių narių atnaujinamojo pobūdžio finansinės paramos įsisavinimą ir derinti viešojo ir privačiojo sektoriaus išteklius.

Trys panašaus pobūdžio priemonės jau yra taikomos. Tai – rizikos pasidalijimo paskola, kuri grindžiama viešojo ir privačiojo sektorių išteklių rizikos pasidalijimu, ir apribotos garantijos priemonė, kurią taikant viešosios lėšos naudojamos kaip garantija nuo mokėjimo įsipareigojimų neįvykdymo banko paskolos portfelyje. Šiomis priemonėmis siekiama sudaryti geresnes sąlygas MVĮ gauti finansavimą. Trečia priemonė – tai atnaujinimo paskola, skirta energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektams gyvenamųjų namų statybos sektoriuje.

 Komisija patvirtino dvi naujas priemones:

  • bendro investavimo priemonę, skirtą finansuoti pradedančiąsias įmones bei MVĮ. Ši parama padės įmonėms plėtoti savo verslo modelius ir pritraukti papildomo finansavimo pasitelkiant kolektyvinio investavimo schemas, kurias valdys vienas pagrindinis finansinis tarpininkas. Bendra investicijų iš viešojo ir privačiojo sektoriaus išteklių suma gali sudaryti iki €15 mln. EUR vienai MVĮ. Tokios bendro investavimo priemonės pavyzdys – priemonė SAS JEREMIE, skirta pritraukti privatų kapitalą ir investuoti į pažangiųjų technologijų MVĮ, kuri pasitelkiant Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) išteklius 2007–2013 m. laikotarpiu buvo įgyvendinama Prancūzijos Langedoko-Rusijono regione.
  • Miesto plėtros fondus, kuriais bus remiami tvarūs miestų projektai, pavyzdžiui, viešojo transporto, energijos vartojimo efektyvumo didinimo ar miestų regeneracijos ir pan. srityse. Projektai turi būti finansiškai perspektyvūs ir vykdomi pagalintegruotą tvarios miestų plėtros strategiją. Bendra investicijų iš viešojo ir privačiojo sektoriaus išteklių suma gali sudaryti iki €20 mln. EUR vienam projektui. Parama bus teikiama kaip paskolų fondas, kurį valdys finansų tarpininkas. Ją sudarys ESI fondų ištekliai ir bent 30 proc. privataus kapitalo įnašas. Vienas iš miesto plėtros fondų 2007–2013 m. laikotarpiu įgyvendintas Pamario vaivadijoje, Lenkijoje.

Pagrindiniai faktai

Finansinės priemonės, palyginti su dotacijomis, pritraukia daugiau privačiojo ir viešojo sektorių išteklių, kad būtų papildytas pradinis viešasis finansavimas, ir gali būti reinvestuotos per kelis ciklus.

2014–2020 m. ESI fondų programa suteikiama daugiau lankstumo, aiškumo ir galimybių naudojant finansines priemones.

Visų pirma praplėsta šių priemonių taikymo sritis, apimanti tokias investicijų sritis, kaip parama MVĮ, energijos vartojimo ir išteklių naudojimo efektyvumas, skaitmeninės technologijos, tvarus transportas, moksliniai tyrimai technologinė plėtra bei inovacijos.

Pagal šią programą taip pat parengtos naujos standartinės finansinės priemonės, kurių taikymo sąlygos yra iš anksto nustatytos ir kurias galima pradėti iš karto taikyti. Daugiau informacijos apie 2014–2020 m. programos pokyčius, susijusius su ESI fondų naudojimu pasitelkiant finansines priemones, galima rasti čia.

2014–2020 m. laikotarpiu pasitelkiant finansines priemones planuojama panaudoti daugiau kaip €20 mlrd. EUR iš ESI fondų. Komisija teikia paramą valdymo institucijoms ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams, visų pirma per bendradarbiaujant suEuropos investicijų banku 2015 m. sausio mėn. pradėtą vykdyti internetinę platformą FI-COMPASS. Ši platforma suteikia praktinių žinių ir mokymosi apie finansines priemones išteklių.

Daugiau informacijos

Finansinės priemonės ir sanglaudos politika:

Įgyvendinimo aktas, kuriuo nustatomos pirmos trys standartinės ESI fondų investicijų finansinės priemonės

Įgyvendinimo aktas, kuriuo nustatomos dvi naujos standartinės finansinės priemonės