Komisija nustatė 2010 m. strateginius prioritetus

2010 m. kovo 31 d. Europos Komisija priėmė 2010 m. darbo programą. Iš jos matyti, kad Komisija pasiryžusi atlikti pirmeivės vaidmenį Europai įveikiant ekonomikos krizę ir formuoti politiką, kuri bus tiesiogiai naudinga piliečiams. Komisija sutarė dėl 34 strateginių prioritetų, kurie bus įgyvendinti iki metų pabaigos, sąrašo. Ji taip pat sutarė dėl 280 pagrindinių 2010 m. ir vėliau svarstysiamų pasiūlymų. Komisijos darbo programoje numatomi pagrindiniai politiniai įsipareigojimai, kuriuos Komisija įgyvendins artimiausiais metais.

Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso teigė: „Naujosios Komisijos kadencija prasidėjo prieš šešias savaites. Sutarėme dėl prioritetų ir nustatėme preliminarų artimiausių metų iniciatyvų sąrašą. Laikas veikti, o dirbti kaip įprasta – ne išeitis. Šiandien priimta darbo programa – plataus užmojo, bet tikroviška darbotvarkė, kuria bus siekiama rezultatų. Tikiuosi, kad valstybių narių ir kitų ES institucijų užmojai bus tokie pat platūs.“

Naujoji Komisija veiks siekdama keturių pagrindinių tikslų:

1. Kovoti su krize ir išsaugoti Europos socialinę rinkos ekonomiką (be kita ko, kalbama apie fiskalinės priežiūros stiprinimą, finansų rinkų atkūrimo pasiūlymus, penkias su strategija „Europa 2020“ susijusias pavyzdines iniciatyvas, kliūčių Europoje šalinimą ir trūkstamų ryšių kūrimą).

2. Kurti piliečių darbotvarkę, pagal kurią Europos veiksmai pirmiausia būtų vykdomi piliečių labui (be kita ko, kalbama apie Stokholmo veiksmų planą, piliečių procesines teises, teismo sprendimų vykdymą civilinėse ir baudžiamosiose bylose, Darbo laiko direktyvos peržiūrą, žaliąją knygą dėl būsimų pensijų, naują biologinės įvairovės strategiją ir ES reagavimo į nelaimes gebėjimą).

3. Plėtoti plataus užmojo darnią pasaulinio masto išorės darbotvarkę (be kita ko, kalbama apie Europos išorės veiksmų tarnybos sukūrimą, 2020 m. Europos prekybos strategiją, vadovavimą plėtros procesui, veiksmų planą artėjant 2015 m. aukščiausiojo lygio susitikimui dėl Tūkstantmečio vystymosi tikslų, tolesnį svarbių dvišalių santykių plėtojimą).

4. Modernizuoti ES priemones ir darbo metodus (be kita ko, kalbama apie didesnį dėmesį sumaniam reglamentavimui, taip pat ES finansinės programos priėmimą siekiant politinių prioritetų vykdant biudžeto peržiūrą).

Minėta darbo programa pirmiausia siekiama pateikti strateginių iniciatyvų 2010 m. Be to, joje pabrėžiamos pagrindinės artimiausius kelerius metus svarstysimos iniciatyvos. Taigi bus užtikrinama, kad Europos Parlamentas, Taryba ir suinteresuotosios šalys apie Komisijos darbą iš anksto labiau žinos. Be to, užtikrinamas būtinas lankstumas – taip bus prisitaikoma prie kintančių aplinkybių. Šiomis iniciatyvomis siekiama spręsti neatidėliotinus uždavinius, sparčiai pasiekti rezultatus ir kurti piliečiams ilgalaikės naudos suteiksiančią Europos ateitį. Įgyvendinama minėtas iniciatyvas Komisija nustatys savo strategijoje „Europa 2020“ numatytos artimiausio dešimtmečio ES veiklos ir darbo rengiant būsimą ES biudžetą kryptis.

Bendroji informacija

Komisijos darbo programa pagrįsta 2009 m. rugsėjo mėn. Komisijos Pirmininko J. M. Barroso pateiktomis politinėmis gairėmis.

Pirmojoje naujosios Komisijos darbo programoje nustatyti 2010 m. ir vėlesnių metų užmojai bei įsipareigojimai. Ja sprendžiami neatidėliotini klausimai ir nustatoma politinė kryptis būsimiems uždaviniams spręsti. Šia programa bus grindžiama Komisijos veikla iki kadencijos pabaigos.

Komisijos darbo programoje numatytos kelios naujos ypatybės, dėl kurių ši programa skiriasi nuo ankstesniųjų. Ji – daugiametė, taigi apie Komisijos darbą bus iš anksto labiau žinoma ir palengvės bendradarbiavimas su kitomis institucijomis. Be to, darbo programa lankstesnė.

Siekiant palengvinti dialogą, padaryti darbą iš anksto labiau žinomą ir užtikrinti skaidrumą, prie darbo programos pridėta:

34 strateginių iniciatyvų, dėl kurių Komisija įsipareigoja pasiekti rezultatų 2010 m., sąrašas (I priedas).

2010 m. svarstomi ir iki kadencijos pabaigos preliminariai svarstysimi pagrindiniai pasiūlymai (II priedas).

Pasiūlymų dėl supaprastinimo ir atsiimtinų pasiūlymų sąrašas (III ir IV priedai).

Komisija darbo programą kasmet tikslins – nustatys naujas metines strategines iniciatyvas ir, atsižvelgdama į naujas aplinkybes ir parengiamojo darbo bei įgyvendinimo peržiūros rezultatus, jei tinkama, priims naujus daugiamečius tikslus.

Komisija glaudžiai bendradarbiaus su Europos Parlamentu, Taryba ir suinteresuotosiomis šalimis, kad kartu suformuotų bendrą požiūrį ir atskiras iniciatyvas. Komisija pageidautų, kad jos darbo programa būtų grindžiamas Lisabonos sutarties 17 straipsnio 1 dalyje nustatytas bendras tarpinsitucinis programų sudarymas.

Darbo programą galima rasti adresu:

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm

Informaciją patalpino:

Daiva Vyšniauskienė, Enterprise Europe Network projekto vadovė