Išleistas naujas Europos darniųjų standartų sąrašas

Darnieji Europos standartai pateikia atitikimo reikalavimams sprendimus ir suteikia esminių sveikatos ir saugos reikalavimų atitikties prielaidą žemos įtampos, mašinų, slėginės įrangos, įrengimų, naudojamų potencialiai sprogiose aplinkose (ATEX), ir elektros matavimo įrenginiams.
Naujas suvestinis nuorodų sąrašas buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
700 nuorodų į Europos darniuosius standartus pagal žemos įtampos direktyvą 2006/95/EB rasite 2012 m. rugpjūčio 14 d. OL C 245. Daugiau informacijos pateikiama:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6147&lang=en
Nuorodas į Europos darniuosius standartus pagal direktyvą 2006/42/EB dėl mašinų rasite:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6155&lang=en
Beveik 100 nuorodų įrengimams, naudojamiems potencialiai sprogiose aplinkose (ATEX):
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6145&lang=en
Europos Sąjungos oficialusis leidinys (OL): http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do

 

Informaciją parengė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas