Europos transporto, energetikos ir IRT tinklų infrastruktūra

Siekdama gerinti susisiekimą, skatinti konkurencingumą ir kurti naujas darbo vietas, ES investuos 50 mlrd. eurų į infrastruktūrą.
Pažangūs, tvarūs ir susieti transporto, energetikos ir skaitmeniniai tinklai yra Europos ekonomikos ateities prioritetas. Tačiau dėl finansų krizės sumažėjo tiek privačiųjų, tiek viešųjų investicijų į infrastruktūros projektus srautai. Todėl Komisija siūlo naują finansavimo planą, kuriuo siekiama skatinti ilgalaikes investicijas į kelius, geležinkelius, vamzdynus, energetikos ir sparčiojo plačiajuosčio ryšio tinklus.
50 mlrd. eurų fondas būtų naudojamas privačiojo ir viešojo sektoriaus investuotojams paskatinti prisidėti prie tokių projektų finansavimo. Be tokios pagalbos kai kurie iš tų projektų negalėtų būti įgyvendinti. Be to, būtų skatinama naudoti aplinką mažiau teršiančias transporto priemones ir energiją iš atsinaujinančių šaltinių, taigi siekiama ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos „Europa 2020“  tikslų.
Transporto jungtims gerinti – 31,7 mlrd. eurų
Europos transporto sistemos susiformavo kaip nepriklausomi atskirų šalių tinklai. Europos Sąjunga padeda šalims drauge planuoti, valdyti ir finansuoti tarpvalstybines transporto jungtis.
Tokia veikla būtų remiama fondo lėšomis – ketinama investuoti į infrastruktūros projektus, kuriais siekiama sudaryti geresnes sąlygas vežti prekes iš vienų ES šalių į kitas ir keliauti, ypač gerinti susisiekimą tarp vakarinių ir rytinių ES šalių. Visų pirma bus investuojama į ekologiškas ir tausias transporto priemones.
Plačiau apie transporto politiką
Energijos tinklų jungtims – 9,1 mlrd. eurų
Finansavimu ES šalys būtų skatinamos labiau susieti savo tinklus, kad būtų lengviau tiekti iš vienų į kitas tiek įprastą energiją, tiek energiją iš atsinaujinančių šaltinių.
Sukūrus geresnę visos Europos infrastruktūrą energijos tiekimas būtų saugesnes ir ji būtų pigesnė, o Europos Sąjungai būtų padedama siekti kovos su klimato kaita tikslų.
Plačiau apie energetikos politiką
Sparčiojo skaitmeninio ryšio tinklams remti – 9,2 mlrd. eurų
Šias lėšas visų pirma numatoma skirti plačiajuosčio ryšio tinklams kurti ir skaitmeninėms paslaugoms visoje Europoje plėtoti. Komisijos skaičiavimu, tinklo infrastruktūrai skirtos ES lėšos galėtų paskatinti investuoti dar 50 mlrd. eurų iš kitų šaltinių.
Be to, iš fondo būtų skiriamos dotacijos kurti infrastruktūrai, kurios reikia tam, kad būtų galima plėtoti skaitmeninės atpažinties, viešųjų pirkimų, sveikatos priežiūros, teisingumo ir su muitais susijusias paslaugas. Šios lėšos būtų skiriamos nacionalinių tarnybų veiklos derinimo išlaidoms padengti ir suderinamumui užtikrinti.
Plačiau apie skaitmeninių technologijų politiką
Tolesni veiksmai
Kad būtų gauta daugiau lėšų iš privačių šaltinių, bus naudojamos novatoriškos rinkos priemonės, pavyzdžiui, garantijos ir projektų obligacijos. Tai turėtų būti įtraukta į 2014–2020 m. ES biudžeto pasiūlymus .
Pasiūlymui dabar turi pritarti nacionalinės vyriausybės ir Europos Parlamentas.
Susijusios nuorodos
Gero susisiekimo Europoje vizija http://ec.europa.eu/news/transport/110328_lt.htm
Patikimo energijos tiekimo planas http://ec.europa.eu/news/energy/101112_lt.htm
ES didins galimybes naudotis plačiajuosčiais tinklais

 

Informaciją pateikė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas