Europos rinka su CE ženklu – Jūsų rinka!

Dažnai matome, kad mūsų perkami produktai yra pažymėti CE ženklu. Ar žinome, ką jis iš tikrųjų reiškia? Išsikėlusi šūkį „Europos rinka su CE ženklu – jūsų rinka!“, Europos Komisija pradeda  informavimo kampaniją. CE ženklas rodo, kad gaminys atitinka visus ES teisės aktų keliamus reikalavimus, todėl juo gali būti prekiaujama visoje ES. Žymėdamas gaminį CE ženklu, gamintojas patvirtina, kad produktas atitinka visus reikalavimus, ypač tuos, kuriais siekiama užtikrinti, kad nekiltų pavojaus sveikatai, saugai ir aplinkai. Teisiniai ir ekonominiai atitikties reikalavimų nesilaikymo padariniai tokie dideli, kad nuo šių teisės aktų pažeidimų tai atgrasins daug įmonių. Kampanija pirmiausia skiriama ūkio subjektams, ja siekiama juos geriau informuoti apie CE ženklą ir didinti jų supratimą.

Ne visi ES parduodami produktai turi būti žymimi CE ženklu. Reikalavimas taikomas maždaug 23 skirtingų kategorijų gaminiams, pavyzdžiui, žaislams, elektros prietaisams, įrenginiams, asmeninėms apsaugos priemonėms, liftams ir kt.

CE ženklas nereiškia, kad gaminys pagamintas Europos ekonominėje erdvėje; jis rodo, kad jis, prieš patekdamas į rinką, buvo įvertintas ir atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus (pavyzdžiui, nustatytą saugos lygį). Tai reiškia, jog gamintojas pats patikrino, ar produktas atitinka visus susijusius jam taikomų direktyvų esminius reikalavimus (pavyzdžiui, sveikatos ir saugos), arba pavedė tai padaryti paskelbtajai atitikties vertinimo įstaigai.

Jei produktas pagamintas ES, atlikti atitikties vertinimą, parengti techninius dokumentus, pateikti EB atitikties deklaraciją ir gaminį pažymėti CE ženklu – gamintojo atsakomybė. Platintojai turi patikrinti, ar gaminys paženklintas CE ženklu, ir įsitikinti, kad turimi visi reikalingi dokumentai. Jei gaminiai įvežami iš trečiųjų šalių, importuotojas turi įsitikinti, kad gamintojas, įsisteigęs už ES ribų, ėmėsi visų reikiamų veiksmų ir paprašytas galės pateikti atitinkamus dokumentus. CE ženklas sudaro palankesnes sąlygas Europos įmonėms ir nacionalinėms valdžios institucijoms:
–  Europos įmonėms atveriama visa bendroji rinka, joms nereikia iš nacionalinių valdžios institucijų gauti 27 atskirų tinkamumo patvirtinimų, sumažėja atitikties procedūros sąnaudos ir našta, išlaikomi aukšti standartai;
– sparčiai didėjant ES rinkoje parduodamų prekių asortimentui nacionalinėms valdžios institucijoms lengviau kontroliuoti į rinką patenkančius gaminius, o standartai nesumenkėja.

Be to, paskelbtųjų įstaigų atliekama griežtesnė kontrolė ir dėmesingesnė rinkos priežiūra padeda išlaikyti gerą CE ženklo vardą ir įgyti didesnį vartotojų pasitikėjimą.

Įsigaliojus persvarstytų prekių vidaus rinkos taisyklių paketui, CE ženklo reikšmė ir patikimumas dar labiau išaugo (žr. MEMO/10/257).

CE ženklo padirbinėjimo ir (arba) atitikties reikalavimų nesilaikymo atvejais taikomos procedūros, priemonės ir sankcijos yra įtvirtintos atitinkamuose valstybių narių administracinės ir baudžiamosios teisės aktuose. Priklausomai nuo pažeidimo rimtumo, ūkio subjektams gali grėsti bauda arba tam tikromis aplinkybėmis laisvės atėmimas. Vis dėlto jei nemanoma, kad produktas kelia tiesioginę su sauga susijusią riziką, prieš įpareigojant pašalinti produktą iš rinkos, gamintojui gali būti suteikta antra galimybė užtikrinti, kad produktas atitiktų taikomus teisės aktus.

Visuomenės informavimo kampaniją, be kitų iniciatyvų, sudarys trisdešimt mokomųjų renginių ir seminarų apie CE ženklą ūkio subjektams, profesinėms organizacijoms, vartotojų asociacijoms ir žurnalistams.

Daugiau informacijos:
http://www.ec.europa.eu/cemarking