Europos Komisija tiesia kelią Europos pramonės skaitmeninimui

Įgyvendindama Bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją, balandžio 19 d. Europos Komisija pristatė priemones, kuriomis ketina remti ir jungti nacionalines įvairių pramonės sektorių ir su jais susijusių paslaugų skaitmeninimo iniciatyvas ir strateginės partnerystės veiksmais bei tinklaveikla skatinti investicijas.

Siekiant visapusiškai išnaudoti skaitmenines galimybes visose visų sektorių bendrovėse, Komisija ketina:

 • sutelkti investicijas į ES viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę ir ragina išnaudoti galimybes, kurias siūlo ES investicijų planas ir Europos struktūriniai ir investicijų fondai.
 • investuoti 500 mln. EUR į visą ES apimantį skaitmeninių inovacijų centrų (technologijų kompetencijos kaupyklų) tinklą,kuriuose įmonės gali gauti patarimų ir išbandyti skaitmenines inovacijas;
 • imtis didelio masto bandomųjų projektų daiktų interneto, pažangiosios gamybos ir technologijų taikymui pažangiuosiuose miestuose ir būstuose, išmaniuosiuose automobiliuose ir mobiliosios sveikatos priežiūros paslaugų sistemoje plėtoti.

Viena iš Komisijos pateiktų iniciatyvų – Europos debesijos iniciatyva, kurią numatoma laipsniškai įgyvendinti, imantis tokių veiksmų, kaip antai:

 • nuo 2016 m. Europos tyrėjams ir jų mokslo srities bendradarbiams iš kitų šalių sukurti Europos atvirojo mokslo debesiją: integruoti ir konsoliduoti e. infrastruktūros platformas, sujungti esamus mokslo debesijos išteklius ir mokslinių tyrimų infrastruktūras ir remti debesijos paslaugų plėtrą;
 • 2017 m. visus mokslinius duomenis, gautus įgyvendinant būsimus projektus pagal 77 mlrd. eurų biudžetą turinčiąmokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“, padaryti įprastu atveju laisvai prieinamus – taip siekiama užtikrinti, kad mokslininkų bendruomenė galėtų pakartotinai naudotis didžiuliu savo sukauptų duomenų kiekiu;
 • 2018 m. pradėti pavyzdinę iniciatyvą, kurios tikslas – paskatinti plėtoti dar tik pradedamą kurti kvantinę technologiją, kuria bus grindžiami naujos kartos superkompiuteriai;
 • iki 2020 m. sukurti ir įdiegti didelio masto Europos itin našaus skaičiavimo, duomenų saugojimo ir tinklų infrastruktūrą, be kita ko, įsigyti du naujos kartos superkompiuterių prototipus – vienas jų bus vienas iš trijų geriausių pasaulyje, sukurti Europos didžiųjų duomenų centrą ir atnaujinti mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindinį tinklą (GEANT).

Be to, šiandien pateiktas ir e. valdžios veiksmų planas, pagal kurį Komisija ketina:

 • sukurti bendrą skaitmeninį tinklų sietuvą, per kurį naudotojai galėtų gauti visą informaciją, pagalbą ir problemų sprendimo paslaugas, kurių reikia norint efektyviai veikti tarpvalstybiniu lygmeniu;
 • sujungti visus įmonių registrus ir nemokumo registrus ir prijungti juos prie e. teisingumo portalo, kuris veiks vieno langelio principu;
 • drauge su administracinėmis institucijomis įgyvendinti bandomąjį projektą, kuriuo bus siekiama įdiegti vienkartinių formalumų sistemą, kuria įmonės naudosis visose valstybėse narėse. Pagal šią sistemą įmonėms, net veikiančioms ir kitose ES valstybėse narėse, pakaks dokumentus pateikti tik vienos ES šalies institucijoms;
 • padėti ES valstybėms narėms plėtoti tarpvalstybines e. sveikatos priežiūros paslaugas, pvz., e. receptų išrašymą arba pacientų suvestines;
 • siekti, kad būtų skubiau diegiamos e. viešųjų pirkimų, e. parašų paslaugos ir sparčiau įgyvendinamas vienkartinių formalumų principas viešųjų pirkimų srityje.

Remiantis Bendrosios skaitmeninės rinkos strategija, 2015 m. gruodžio mėn. jau buvo priimti pasiūlymai dėl autorių teisių irskaitmeninių sutarčių, o 2016 m. vasario mėn. – sprendimo dėl spektro koordinavimo projektas.

Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1407_lt.htm