Europos Komisija pristato ES ir JAV duomenų apsaugos susitarimą

Liepos 12 d. Europos Komisija priėmė ES ir JAV duomenų apsaugos susitarimą, vadinamą  „privatumo skydu“. Tai nauja sistema, pagal kurią ginamos visų ES gyventojų, kurių asmens duomenys perduodami į Jungtines Amerikos Valstijas, pagrindinės teisės ir sukuriamas teisinis aiškumas įmonėms, kurių veikla priklauso nuo transatlantinio duomenų perdavimo.

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas sakė: „Šiandien patvirtinome naująjį ES ir JAV „privatumo skydą“. Jis apsaugos mūsų žmonių asmens duomenis ir suteiks aiškumo įmonėms. Su visais partneriais Europoje ir JAV daug dirbome, kad užtikrintume geriausias šio susitarimo sąlygas priimtume jį kuo greičiau. Tarp dviejų žemynų judantys duomenų srautai yra labai svarbūs mūsų visuomenei ir ekonomikai – dabar turime patikimą sistemą, pagal kurią šis perdavimas bus atliekamas tinkamiausiai ir saugiausiai“.

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Vĕra Jourová sakė: „ES ir JAV „privatumo skydas“ yra patikima nauja sistema, pagal kurią bus saugomi europiečių asmens duomenys, o įmonėms bus užtikrintas teisinis tikrumas. Nustatyti griežtesni duomenų apsaugos standartai, geresnė jų vykdymo kontrolė, valdžios institucijų prieigai taikytinos apsaugos priemonės ir geresnės teisių gynimo galimybės asmeniui pateikus skundą. Naujoji sistema padės atkurti vartotojų pasitikėjimą jų duomenų perdavimu už Atlanto. Kartu su Europos duomenų apsaugos institucijomis, Europos Parlamentu, valstybėmis narėmis ir JAV partneriais padarėme viską, kad susitarimas dėl europiečių asmens duomenų apsaugos atitiktų aukščiausius standartus“.

ES ir JAV „privatumo skydas“ grindžiamas šiais principais:

  • Tvirti duomenis tvarkančių įmonių įsipareigojimai. Pagal naująjį susitarimą JAV prekybos departamentas reguliariai atnaujins ir peržiūrės informaciją apie dalyvaujančias įmones – taip bus užtikrinama, kad įmonės laikytųsi prisiimtų taisyklių. Jei praktikoje įmonės šių taisyklių nesilaikys, bus skiriamos sankcijos ir jos bus išbraukiamos iš sąrašo. Sugriežtintos tolesnio duomenų perdavimo trečiosioms šalims sąlygos – šioje srityje bus taikoma tokio paties lygio apsauga kaip ir perduodant duomenis iš „privatumo skydo“ bendrovės.
  • Aiškios apsaugos priemonės ir skaidrumo prievolės, taikomos JAV vyriausybės prieigai prie asmens duomenų. JAV įsipareigojo ES, kad viešųjų valdžios institucijų prieigai prie šių duomenų teisėsaugos ir nacionalinio saugumo tikslais bus taikomi aiškiai apibrėžti apribojimai, apsaugos priemonės ir priežiūros mechanizmai. Pirmą kartą visiems ES gyventojams sudaryta galimybė pasinaudoti šios srities teisių gynimo priemonėmis. JAV uždraudė visuotinį masinį sekimą naudojantis pagal naują ES ir JAV duomenų apsaugos mechanizmą į JAV perduotais asmens duomenimis. Nacionalinės žvalgybos direktoriaus tarnyba taip pat paaiškino, kad masinis duomenų rinkimas gali būti vykdomas tik esant tam tikroms sąlygoms ir turi būti kuo tiksliau orientuotas. Susitarime išsamiai nustatomos duomenų apsaugos priemonės, taikytinos tokiais išskirtiniais atvejais. JAV valstybės sekretorius Valstybės departamente įsteigė ombudsmeno pareigybę – į jį ES gyventojai galės kreiptis dėl savo teisių gynimo nacionalinės žvalgybos srityje.
  • Veiksminga asmens teisių apsauga. Kiekvienas pilietis, manantis, kad jo duomenys „privatumo skydo“ sistemoje buvo panaudoti netinkamai, galės pasitelkti kelis lengvai prieinamus ir nebrangius ginčų sprendimo būdus. Idealiu atveju skundas bus išsprendžiamas pačioje įmonėje; be to, bus pasiūlyta nemokamų alternatyvaus ginčų sprendimo galimybių. Asmenys taip pat galės kreiptis į nacionalines duomenų apsaugos institucijas, kurios, bendradarbiaudamos su JAV Federaline prekybos komisija, užtikrins, kad ES piliečių skundai būtų išnagrinėti ir išspręsti. Jei klausimo neįmanoma išspręsti jokiomis minėtomis priemonėmis, galiausiai bus pritaikytas arbitražo mechanizmas. ES piliečių galimybę ginti savo teises nacionalinio saugumo srityje užtikrins nepriklausomai nuo JAV žvalgybos tarnybų veikiantis ombudsmenas.
  • Bendras metinės peržiūros mechanizmas. Naudojantis šiuo mechanizmu bus stebima, kaip veikia naujoji apsaugos sistema, ir kaip laikomasi įsipareigojimų, susijusių su prieiga prie duomenų teisėsaugos ir nacionalinio saugumo tikslais. Peržiūrą vykdys Europos Komisija ir JAV prekybos departamentas, padedami JAV nacionalinės žvalgybos ir Europos duomenų apsaugos institucijų ekspertų. Komisija taip pat įvertins visus kitus turimus informacijos šaltinius ir pateiks viešą ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai.

Po vasario mėnesio, kai buvo pateiktas „privatumo skydo“ projektas Komisija, atsižvelgdama į Europos duomenų apsaugos institucijų (29 darbo grupė) ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno pateiktas nuomones ir Europos Parlamento rezoliuciją, įtraukė į susitarimą keletą papildomų paaiškinimų ir patobulinimų. Visų pirma Europos Komisija ir JAV susitarė dėl papildomų paaiškinimų masinio duomenų rinkimo klausimais, sustiprino ombudsmeno vaidmenį ir tiksliau apibrėžė įmonių įsipareigojimus dėl duomenų saugojimo ir tolesnio perdavimo ribojimo.

Tolesni veiksmai. Šiandien valstybėms narėms bus pateiktas ir nedelsiant įsigalios sprendimas dėl tinkamumo. Jungtinėse Amerikos Valstijose „privatumo skydo“ sistema bus paskelbta Federaliniame registre, kuris atitinka mūsų oficialųjį leidinį. JAV prekybos departamentas pradės dirbti taikydamas „privatumo skydą“. Susipažinusios su nauja sistema ir užtikrinusios atitiktį jos reikalavimams, nuo rugpjūčio 1 d. įmonės galės kreiptis į Prekybos departamentą dėl sertifikavimo. Kartu Komisija paskelbs trumpą vadovą, kuriame piliečiams paaiškins galimus teisių gynimo būdus tuo atveju, jei jie mano, kad jų asmens duomenys buvo panaudoti nesilaikant duomenų apsaugos taisyklių.

Pagrindiniai faktai

2016 m. vasario 2 d. Europos Komisija ir JAV vyriausybė pasiekė politinį susitarimą dėl naujos sistemos, pagal kurią bus vykdomas transatlantinis keitimasis asmens duomenimis komerciniais tikslais – ES ir JAV „privatumo skydo“ (IP/16/216). 2016 m. vasario 29 d. Komisija pateikė sprendimo projekto tekstą. Atsižvelgusi į balandžio 13 d. 29 straipsnio darbo grupės nuomonę (duomenų apsaugos institucijos) ir gegužės 26 d. Europos Parlamento rezoliuciją, 2016 m. liepos 12 d. Komisija užbaigė priėmimo procedūrą.

ES ir JAV „privatumo skydas“ atitinka reikalavimus, išdėstytus 2015 m. spalio 6 d. ES Teisingumo Teismo sprendime, kuriame nurodyta, kad senoji „saugaus uosto“ sistema nebegalioja.

Daugiau informacijos

Sprendimas dėl tinkamumo

Klausimai ir atsakymai

Informacijos suvestinė

Komunikatas „Transatlantiniai duomenų srautai. Pasitikėjimo sugrąžinimas taikant griežtas apsaugos priemones“