Europos Komisija konsultuojasi su verslininkais dėl Darbo laiko direktyvos (2003/88/EB)

Europos Sąjungos Darbo laiko direktyva (2003/88/EB) nustato minimalias bendras taisyklės, siekiant užtikrinti darbuotojų sveikatą ir saugą darbe, kuriuos pagal nacionalinius įstatymus ir bendrus susitarimus turi gerbti visos ES šalys narės.

Minimalios taisyklės, nustatytos Darbo laiko direktyvoje, yra:

·         Savaitinis darbo laiko limitas: darbuotojų negalima reikalauti dirbti vidutiniškai daugiau kaip 48 valandas per savaitę (įskaitant viršvalandžius ir budėjimo laiką[1]);

·         Minimalus darbuotojams nustatytas dienos arba savaitės poilsio laikas (darbuotojai turi teisę į minimalų 11 valandų nepertraukiamo kasdienio poilsio laiką per parą ir į nenutrūkstamą 24-35 valandų poilsio laiką per savaitę);

·         Papildoma naktinį darbą dirbančių darbuotojų apsauga (pvz., maksimali vidituniškai 8 valandų per parą pamaina; esant galimybei, teisė pakeisti darbą į dieninį, jei naktinis darbas neigiamai veikia darbuotojo sveikatą);

·         Darbuotojams mokamos kasmetinės atostogos (mažiausiai 14 dienų per metus).

Direktyva yra lanksti, leidžianti atsirasti skirtumams tarp nacionalinės darbo laiko teisės aktų ir reikalavimų, taikomų specialiosioms veiklos sritims. Pavyzdžiui:

·           Minimalus dienos arba savaitės poilsio laikas gali būti atidėtas bendru susitarimu arba (kai tai reikalinga, vykdant specialiąsias veiklas) pagal nacionalinės teisės aktus. Vis dėlto darbuotojas turi teisę vėliau pasinaudoti visu nepanaudotu poilsio laiku ir tai turi būti padaryta nedelsiant, siekiant užtikrinti darbuotojo sveikatą ir saugą.

·           48 valandų limitas taikomas tik vidutiniam savaitės darbo laikui. Vadinasi, darbuotojas gali dirbti ir daugiau valandų vieną savaitę, jei kitą savaitę dirbs mažiau valandų (pavyzdžiui, 55 valandas vieną savaitę ir 41 valandą sekančią savaitę). Dažniausiai vidutinis darbo laikas turi būti ne ilgesnis kaip 48 valandos per maksimalų 4 mėnesių laikotarpį. Tačiau pagal nacionalinės teisės aktus specialiosioms veikloms įgyvendinti 4 mėnesiai gali būti pratęsti iki 6 mėnesių bei bendru susitarimu daugiausiai iki 12 mėnesių.

·           Išimties atvejais (arba taip vadinamos leidžiančios nukrypti nuostatos), darbdavys gali prašyti dirbti vidutiniškai daugiau kaip 48 valandas per savaitę, jei darbuotojas su tuo iš anksto sutinka. Tačiau darbuotojas turi turėti teisę laisvai sutikti ir jis arba ji neturi būti jokiu būdu baudžiamas, jei atsisako arba atšaukia sutikimą. Ttik kai kurios šalys narės leidžia naudotis šia išimtimi ir taikyti tik tam tikroms veiklos sritims).

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kaip įmonės ir darbuotojai ES organizuoja darbo laiką sparčiai besikeičiančioje darbo aplinkoje ir kas reikalinga, norint pagerinti darbo laiko organizavimą.

Europos Komisija paruošė klausimyną, skirtą visų sektorių, išskyrus veikiančių mobiliojo kelių transporto sektoriuje, įmonėms.  Tyrimas suteikia galimybę mažosioms ir vidutinėms įmonėms  pareikšti savo nuomonę dėl Darbo laiko direktyvos nuostatų.

Klausimynas yra anonimiškas. Visi surinkti duomenys bus konfidencialūs.

Kviečiame visus dalyvauti, užpildyti klausimyną iki 2010 m. rugpjūčio 27 d. bei atsiųsti el. paštu:

Dėkojame už Jūsų nuomonę!

Pagarbiai,

Enterprise Europe Network komanda