ES piliečiams papildoma apsauga keliaujant

Prasidėjus vasaros atostogų sezonui Europos Komisija imasi gerinti poilsiautojų apsaugą – ketinama atnaujinti ES teisės nuostatas dėl kelionės paslaugų paketų.

Iki šiol ES keliautojų apsaugos teisinis pagrindas buvo 1990 m. ES direktyva dėl kelionių paketų. Ja užtikrinta visapusiška vartotojų apsauga užsisakant iš anksto parengtus kelionės paslaugų paketus, kuriuos sudaro, pavyzdžiui, skrydžiai, viešbučiai ar automobilio nuoma. Apsauga reiškia ir teisę gauti visą reikiamą informaciją iki sutarties pasirašymo – taip užtikrinama, kad kita sutarties šalis prisiimtų atsakomybę už visų pakete numatytų paslaugų suteikimą ir už repatriaciją kelionės organizatoriui tapus nemokiu (žr. priedo 1 langelį).

Ši reforma tapo reikalinga iš esmės pakitus kelionių rinkai – piliečiai vis dažniau linkę patys priderinti kelionę prie konkrečių savo poreikių, pavyzdžiui, pasirinkti atskiras kelionės paslaugas internetu, o ne jau gatavą kelionės paketą iš katalogo (žr. priedo 1 schemą).

Interneto laikais taikyti dabartines teisės nuostatas pasidarė sunku, nes individualizuotus kelionės paslaugų paketus vartotojai vis dažniau užsisako internetu (iš vieno ar kelių komerciškai susijusių pardavėjų), todėl pirkėjai nėra tikri dėl apsaugos, o pardavėjai – dėl savo įsipareigojimų. Taigi šiandien priimtos 1990 m. taisyklių pataisos buvo būtinos, kad Kelionių paketų direktyva atitiktų skaitmeninio laikmečio realijas. Tai reiškia, kad direktyva taip pat bus užtikrinama120 mln. vartotojų, kurie perka tokius individualizuotus kelionės paslaugų rinkinius, apsauga.

Reforma toliau stiprinama vartotojų apsauga – padidinamas skaidrumas ir užtikrinama geresnė apsauga tuo atveju, jei kelionėje kiltų nesklandumų. Naudą pajus ir įmonės – Komisija panaikino pasenusius informavimo reikalavimus, kaip antai dėl naujų katalogų spausdinimo, ir užtikrino, kad nemokumo atveju taikytinos nacionalinės apsaugos priemonės būtų pripažįstamos kitose šalyse.

Šia reforma ne tik išplečiama apsaugos taikymo sritis, įtraukiant į ją ir individualizuotus kelionės paslaugų rinkinius, bet ir užtikrinami teigiami pokyčiai, kuriuos pajus tiek vartotojai, tiek įmonės.

Įprastinių ir individualizuotų kelionės paslaugų paketų pirkėjams šiandien pateiktu pasiūlymu užtikrinama:

 griežtesnė priemokų kontrolė (kaina gali būti didinama ne daugiau kaip 10 proc.) ir reikalavimas sumažėjus išlaidoms atitinkamai sumažinti kainą;

 daugiau teisių kelionės atšaukimo atveju. Vartotojai turės daugiau galimybių nutraukti sutartį iki išvykimo, sumokant organizatoriui pagrįstą kompensaciją. Taip pat jie galės nemokai nutraukti sutartį prieš išvykimą, jeigu atostogų šalyje kiltų gaivalinė nelaimė, prasidėtų pilietiniai neramumai arba susiklostytų kitokios sudėtingos aplinkybės, galinčios sutrikdyti atostogas, pavyzdžiui, diplomatinėms atstovybėms paraginus nevykti į atitinkamą šalį;

 geresnis informavimas apie įsipareigojimus. Vartotojams turės būti aiškia ir suprantama kalba pranešta, kad už tinkamą visų numatytų paslaugų suteikimą atsako organizatorius. Dėl šiuo metu galiojančių įvairių nacionalinės teisės nuostatų dėl atsakingosios šalies (organizatoriaus, agento ar jų abiejų) organizatoriai ir agentai siūlo vartotojui kreiptis į kitą šalį, ir nė viena jų neprisiima atsakomybės;

 geresnė žalos atlyginimo tvarka. Vartotojas gali reikalauti ne tik sumažinti kainą už prastesnės kokybės paslaugas, bet ir atlyginti patirtą neturtinę žalą, ypač jei sugadinamos jo atostogos;

 galimybė kreiptis į informacijos centrą, jeigu kelionėje kiltų nesklandumų. Vartotojai galės teikti skundus arba pretenzijas tiesiogiai kelionių agentui, iš kurio pirko kelionės paslaugas.

Kitų individualizuotų kelionės paslaugų rinkinių pirkėjams šiandien pateikiamu pasiūlymas užtikrinama:

 teisė atgauti pinigus ir prireikus būti repatrijuotiems, jeigu per atostogas pardavėjas, vežėjas ar bet koks kitaspaslaugų teikėjas taptų nemokus;

 geresnis informavimas apie tai, kas atsako už kiekvienos paslaugos suteikimą.

Sumažės įmonių biurokratinė našta ir atitikties užtikrinimo išlaidos, nes šiandien pateiktu pasiūlymu:

 sudaromos vienodos sąlygos visiems veiklos vykdytojams;

 panaikinami pasenę reikalavimai spausdinti naujus katalogus, todėl kelionių organizatoriai ir agentūros kasmet sutaupys maždaug 390 mln. eurų;

 nustatoma, kad direktyva netaikytina koordinuojamoms dalykinėms kelionėms, o tai turėtų sutaupyti iki 76 mln. EUR per metus;

 nustatomos visoje ES taikytinos taisyklės dėl informavimo, atsakomybės ir nemokumo atveju taikomų nacionalinių apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo, palengvinsiančios tarpvalstybinę prekybą.

Aivaras Knieža
Projekto vadovas – koordinatorius
Europos verslo ir inovacijų tinklas