ES darbo laiko taisyklių svarstymas

2010 m. kovo 24 d.  Europos Komisija paprašė darbuotojų ir darbdavių atstovų pareikšti nuomonę dėl galimybių persvarstyti ES darbo laiko taisykles.

Pirmu konsultacijų etapu Europos socialinių partnerių klausiama, ar reikalingi ES lygmens veiksmai dėl Darbo laiko direktyvos (2003/88/EB) ir kokia turėtų būti šių veiksmų aprėptis. Po ankstesnių bandymų pakeisti esamus teisės aktus, kurie 2009 m. balandžio mėn. baigėsi nesėkme, tai pirmas žingsnis siekiant visapusiškai persvarstyti direktyvą.

Už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas ES Komisijos narys Laszlo Andoras pasakė: “Nesėkmingi praėjusių metų bandymai susitarti dėl darbo laiką reglamentuojančių teisės aktų pakeitimo nereiškia, kad su esamomis taisyklėmis susijusios problemos išspręstos. Mes turime rasti tinkamą sprendimą, kuris atitiktų realius darbuotojų, verslo ir vartotojų lūkesčius  21-ame amžiuje. Mums reikia visapusiškai persvarstyti šias taisykles remiantis išsamiu poveikio vertinimu ir atsižvelgiant į labai svarbų socialinį aspektą. Šiandien mes kviečiame socialinius partnerius rimtai apsvarstyti šią svarbią problemą ir pateikti naujoviškus pasiūlymus, kad būtų galima po nesėkmingų ankstesnių diskusijų judėti į priekį.“

2004 m. po plataus masto konsultacijų Komisija pateikė pasiūlymą pakeisti Direktyvą 2003/88/EB. Pasiūlymu buvo siekiama išspręsti daugelį esamais teisės aktais ir Teisingumo Teismo praktika neišspręstų problemų, pavyzdžiui, patikslinti direktyvos taikymą nustatant tam tikrų darbo sričių budėjimo laiką;  lanksčiau skaičiuoti darbo savaitės trukmę; persvarstyti atskiras galimybes netaikyti didžiausio leidžiamo 48 valandų darbo laiko. Tačiau 2009 m. balandžio mėn. vyriausybių atstovai ir Europos Parlamentas padarė išvadą, kad nepaisant ilgų derybų jie negali susitarti dėl pasiūlymo.

Tuo pat metu, atsižvelgiant į esminius darbo rinkos pasikeitimus per pastaruosius dvidešimt metų, pradėtos diskusijos ir kitais klausimais. Pavyzdžiui, vidutinė darbo savaitės trukmė ES sutrumpėjo nuo 39 val. 1990 m. iki 37,8 val. 2006 m. , o dalį laiko dirbančių darbuotojų dalis padidėjo  nuo 14 % 1992 m. iki 18,8 % 2009 m.  Pavienių asmenų darbo laiko trukmė per metus ir per visą aktyvų dirbamo gyvenimo laikotarpį, vis labiau svyruoja, o tai susiję su profesinio ir asmeninio gyvenimo suderinimo priemonėmis, kaip antai: lankstus darbo laikas ir šio laiko kreditavimo sistemos, taip pat vis didesnis darbuotojų savarankiškumas plečiantis žinių ekonomikai.

Todėl Komisija planuoja visapusiškai persvarstyti esamas darbo laiko reglamentavimo taisykles ir prieš pradėdama svarstyti įvairius galimus šių problemų sprendimus nuodugniai įvertinti galiojančias nuostatas bei jų taikymo problemas. Šio persvarstymo pagrindas – nustatomi politikos tikslai, kaip antai užtikrinti darbuotojų sveikatą ir saugą, sudaryti geresnes galimybes derinti profesinį ir asmeninį gyvenimą, suteikti daugiau lankstumo verslui ir darbuotojams nesukuriant nereikalingos administracinės naštos įmonėms, ypač MVĮ.

Konsultacijų su socialiniais partneriais etapas yra svarbus pirmas žingsnis siekiant visapusiškai persvarstyti darbo laiko direktyvą. Socialiniai partneriai turi šešias savaites pateikti savo nuomones Komisijai. Tuo pačiu metu Komisija atliks išsamų poveikio vertinimą, taip pat išnagrinės direktyvos teisinio taikymo valstybėse narėse ir socialinius bei ekonominius aspektus, kurie yra svarbūs direktyvos persvarstymui.

Pagrindiniai faktai

Pirmas ES lygmens konsultacijų su socialiniais partneriais etapas yra numatytas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 154 straipsnio 2 dalyje. Šiuo etapu Komisija siekia sužinoti socialinių partnerių nuomones dėl to, ar reikia imtis Europos Sąjungos lygmens veiksmų dėl darbo laiko direktyvos ir kokia turėtų būti šių veiksmų aprėptis.

Komisija išnagrinės pirmu etapu pareikštas nuomones ir nuspręs ar tikslinga imtis  ES lygmens veiksmų.J eigu nuspręs, kad tokie veiksmai reikalingi, Komisija pradės antrą ES lygmens konsultacijų su socialiniais partneriais etapą. Šiuo etapu bus konsultuojamasi dėl bet kokių pasiūlytų veiksmų turinio pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 154 straipsnio 3 dalį.

Papildoma informacija

Darbo laiko direktyvą galima rasti

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205

Metodinė informacija apie laiko direktyvą

Informaciją patalpino:

Daiva Vyšniauskienė, Enterprise Europe Network projekto vadovė