EIF ir bankas „Pohjola“ Suomijoje pasirašo pirmąjį „InnovFin“ susitarimą, skirtą novatoriškoms įmonėms Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje

Europos investicijų fondas (EIF) ir bankas „Pohjola“ (priklausantis „OP Financial Group“) pasirašė garantijos susitarimą, skirtą skolinimui novatoriškoms mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) ir mažoms vidutinės kapitalizacijos įmonėms Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje padidinti.

Šis sandoris remiamas Europos strateginių investicijų fondo (ESIF), kuris yra ypač svarbi Investicijų plano Europai dalis, lėšomis.

Naujasis susitarimas bankui „Pohjola“ sudarys galimybę per artimiausius dvejus metus novatoriškoms įmonėms Suomijoje ir Baltijos šalyse suteikti 150 mln. EUR paskolų. Paskoloms remti bus taikoma EIF garantija pagal ES „InnovFin“ finansavimo novatoriams iniciatyvą (angl. EU InnovFin finance for Innovators), kuri finansiškai remiama Europos Komisijos programos „Horizontas 2020“ lėšomis. Šiandien pasirašytas susitarimas bankui „Pohjola“ ir 180 jo kooperatinių bankų sudarys galimybę novatoriškoms įmonėms palankiomis sąlygomis teikti papildomą finansavimą.

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainenas sakė: „Šiandien EIF ir banko „Pohjola“ pasirašytas susitarimas mažoms įmonėms Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje sudarys naujų galimybių gauti rizikos finansavimą. Šiose šalyse gausu startuolių, jų novatoriškumo rodikliai puikūs. Investicijų planas mums leis padėti MVĮ Baltijos šalyse plėsti verslą ir kurti daugiau darbo vietų vietos lygmeniu.“

EIF generalinis direktorius Pieras Luigis Gilibertas kalbėjo: „Šis susitarimas su banku „Pohjola“ reiškia, kad buvo pasirašytas pirmasis Europoje kelias šalis apimantis ESIF MVĮ susitarimas, skirtas novatoriškoms MVĮ. Bankas „Pohjola“ turi platų kooperatinių bankų tinklą keturiose šalyse; kartu su juo, taikydami iniciatyvos „InnovFin“ MVĮ garantijų priemonę, galime padidinti novatoriškų įmonių galimybes gauti finansavimą.“

Banko „Pohjola“ vykdomasis direktorius Reijo Karhinenas sakė: „Siekiant Suomijos ekonomikos augimo būtina padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms diegti inovacijas ir investuoti. Labai malonu, kad mūsų bankas pasirinktas kaip pirmas ESIF bankas tarpininkas Suomijoje. Esame įsitikinę, kad dėl plataus mūsų tinklo novatoriškos MVĮ turės geresnių galimybių gauti finansavimą.“

Tai pirmasis iniciatyvos „InnovFin“ sandoris Suomijoje, pasirašytas gavus ESIF paramą. Šis susitarimas išreiškia EIB grupės įsipareigojimą skubiai atsiliepti į valstybių narių, Europos Komisijos ir Europos Parlamento raginimus greitai pradėti konkrečias ESIF finansuojamas iniciatyvas ir taip paspartinti skolinimo ir garantijų teikimo sandorius, galinčius paskatinti darbo vietų kūrimą Europos Sąjungoje ir jos ekonomikos augimą.

Pagrindiniai faktai

Apie Europos investicijų fondą

Europos investicijų fondas (EIF) priklauso Europos investicijų banko grupei. Šio fondo pagrindinis uždavinys – remti labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones, padedant joms gauti finansavimą. EIF kuria ir plėtoja rizikos ir augimo kapitalą, garantijas ir mikrofinansavimo priemones, skirtas specialiai šiam rinkos segmentui. Vykdydamas šį uždavinį, EIF padeda siekti ES tikslų remti inovacijas, mokslinius tyrimus ir plėtrą, verslumą, augimą ir užimtumą.

Apie „OP Financial Group“ ir banką „Pohjola“

Bankas „Pohjola“ priklauso „OP Financial Group“ – pagrindinei Suomijos finansinių paslaugų grupei, teikiančiai bankininkystės, turto valdymo ir draudimo paslaugas. Grupę „OP Financial Group“ sudaro apie 180 kooperatinių bankų narių, centrinis kooperatinis bankas „OP Cooperative“ ir jo patronuojamosios bendrovės ir filialai. Grupė turi 12 000 darbuotojų ir 4,3 mln. klientų.

Bankas „Pohjola“ veikia kaip „OP Financial Group“ centrinis bankas ir kartu su banku „OP Mortgage Bank“ yra atsakingas už „OP“ finansavimą pinigų ir kapitalo rinkose. Kaip nustatyta teisės aktuose, bankas „Pohjola“, jo patronuojančioji įmonė „OP Cooperative“ ir kitos kredito įstaigos, kurios yra „OP Financial Group“ narės, solidariai atsako už viena kitos skolas ir įsipareigojimus.

Apie Investicijų planą Europai

Pagal Investicijų planą Europai daugiausia dėmesio skiriama tam, kad būtų pašalintos kliūtys investicijoms, investiciniams projektams būtų suteiktas matomumas ir techninė pagalba ir būtų sumaniau naudojami nauji ir esami finansiniai ištekliai. Investicijų planas jau duoda rezultatų. Europos investicijų banko (EIB) duomenimis, iki 2016 m. vasario mėn. Europos strateginių investicijų fondas (ESIF) Europoje padėjo pritraukti daugiau kaip 60 mlrd. EUR investicijų.

Naujausius ESIF duomenis, įskaitant pasiskirstymą pagal sektorius ir šalis, galima rasti čia.

Klausimus – atsakymus apie Investicijų planą Europai galima rasti čia.

Apie iniciatyvą „InnovFin“ galima rasti čia.

Apie programą „Horizontas 2020“: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en