Dvylika bendrosios rinkos darbų 2012 m. Bendros pastangos skatinti naująjį augimą

Bendroji rinka tebėra pagrindinis Europos Sąjungos ekonomikos variklis ir šerdis. Ji taip pat yra mūsų geriausias ramstis reaguojant į dabartinę ekonomikos krizę. Nežiūrint pažangos, pasiektos nuo bendrosios rinkos sukūrimo 1992 m., jos augimo potencialas dar nėra visiškai realizuotas. Todėl būtina pereiti į kitą bendrosios rinkos kūrimo etapą, kad būtų padėti naujojo, ekologiškesnio ir labiau integracinio augimo pamatai. Europos Komisijos priimtu Bendrosios rinkos aktu siekiama pradėti dvylika darbų, skirtų bendrajai rinkai pagyvinti 2012 m. Šie dvylika augimo, konkurencingumo ir socialinės pažangos svertų – tai ir darbuotojų judrumo, MVĮ finansavimo, vartotojų apsaugos klausimai, ir skaitmeninis turinys, mokesčiai bei transeuropiniai tinklai. Šiais svertais siekiama pagerinti visų bendrosios rinkos dalyvių –įmonių, piliečių, vartotojų ir dirbančiųjų – gyvenimą
Europos Komisijos pirmininkas Jose Manuelis Barroso pareiškė: „Bendroji rinka visada buvo mūsų ekonominio vystymosi ir klestėjimo variklis. Dabar ji labiau nei bet kada yra mūsų geriausias ramstis reaguojant į krizę. 12 darbų, kuriuos šiandien pradedame, vėl suteiks jai lemiamą postūmį tarnaujant įmonėms, darbuotojams ir vartotojams. Mūsų tikslas – stipresnė bendroji rinka 2012 m.!“.
Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Europos Komisijos narys Michelis Barnier pridūrė: „Šiandieninis pasiūlymas pateikia tinkamą atsakymą, kaip pašalinti vidaus rinkos trūkumus, kad būtų sukurtas tvaraus ir integracinio augimo modelis. Komisija prašo visų susijusių dalyvių, visų pirma valstybių narių ir Europos Parlamento, pritarti šiam veiksmų planui ir iki 2012 m. skubiai patvirtinti dvylika pagrindinių veiksmų, kad įgyvendindami savo iniciatyvas bendrosios rinkos dalyviai turėtų daugiau galimybių pasinaudoti bendrosios rinkos teikiamomis galimybėmis“.
12 svertų
Remdamasi keturis mėnesius vykusių viešųjų konsultacijų rezultatais (gauta daugiau nei 850 nuomonių) ir Europos institucijų nuomonėmis ir išvadomis, Komisija nustatė 12 svertų, galinčių skatinti augimą ir padidinti piliečių pasitikėjimą. Kiekvienas svertas pagrįstas pavyzdine iniciatyva, dėl kurios Komisija ateinančiais mėnesiais įsipareigoja pateikti pasiūlymus, o galutinį Europos Parlamento ir Tarybos pritarimą tikimasi gauti iki 2012 m. pabaigos. Kiekvienas svertas apima ir kitus, taip pat svarbius, pasiūlymus; pavyzdinės iniciatyvos sukurtas pagreitis turėtų pasitarnauti jų įgyvendinimui – kartais išvien su iniciatyva, kartais – šiek tiek lėtesniu ritmu.
1. MVĮ galimybės gauti finansavimą
Tai gyvybiškai būtinas svertas daugiau nei 20 milijonų Europos mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ), kurios, negaudamos finansavimo, vengia samdyti daugiau darbuotojų, kurti naujus produktus ar stiprinti savo infrastruktūrą. Taigi reikia parengti bendras rizikos kapitalo fondų taisykles, kad vienoje valstybėje narėje įsteigti fondai galėtų investuoti bet kurioje kitoje valstybėje narėje, ir taip novatoriškoms MVĮ patrauklia kaina teikti finansavimą ir profesionalias konsultacijas.
2. Darbuotojų judumas bendrojoje rinkoje
2009 m. 5,8 mln. europiečių dirbo kitoje valstybėje narėje, tai sudaro 2,5 % darbingo amžiaus Europos Sąjungos gyventojų. Padidėjus kvalifikuotos darbo jėgos judumui, Europos ekonomika taptų konkurencingesnė. Tai dar labiau skubu dėl to, kad tebėra daug laisvų aukštos kvalifikacijos darbuotojams skirtų darbo vietų. Siekdami pašalinti teisines kliūtis, vis dar trukdančias europiečiams dirbti ten, kur jie pageidauja, mes norime atnaujinti profesinių kvalifikacijų pripažinimo taisykles, kad procedūros taptų paprastesnės, būtų persvarstyta reglamentuojamų profesijų sritis ir sustiprintas valstybių narių pasitikėjimas ir bendradarbiavimas, ypač pasinaudojant Europos profesiniu pažymėjimu.
3. Intelektinės nuosavybės teisės
Intelektinė nuosavybė yra tokia pat svarbi kaip ir žaliavos ar pramoninė bazė: su ja susiję 44–75 % Europos įmonių išteklių. Tai didelis lyginamasis Europos Sąjungos pranašumas. Todėl Europos konkurencingumui labai svarbu sukurti bendrą patentinę išradimų apsaugos tvarką; siekiama, kad kuo daugiau valstybių narių pirmuosius bendrus pažymėjimus galėtų išduoti 2013 m. Mes dar šiandien pateiksime pasiūlymų šia tema (žr. balandžio 13 d.IP/11/470 ir MEMO/11/240).
4. Vartotojai – bendrosios rinkos dalyviai
Kad būtų sustiprintas vartotojų pasitikėjimas bendrąja rinka, būtina užtikrinti jų teises. Visų pirma, to reikėtų siekti tobulinant alternatyvius ginčų sprendimo mechanizmus ir kuriant neteismines teisių gynimo arba žalos atlyginimo priemones. Taip vartotojai galės rasti lengvesnį, greitesnį ir patogesnį sprendimą. Tai labai svarbu prekybai internetu, kur dėl didesnio vartotojų pasitikėjimo tarpvalstybine elektronine prekyba būtų gauta 2,5 mlrd. EUR ekonominė nauda.
5. Geresnis paslaugų standartizavimas
Paslaugos – tai darbo vietų Europoje kūrimo variklis: kai 1998–2008 m. ES ekonomikos augimas buvo vidutiniškai 2,1 % per metus, paslaugų sektorius vidutiniškai augo 2,8 % per metus. Darbo vietų skaičius sektoriuje padidėjo 2 % per metus, palyginti su 1 % visoje ekonomikoje. Siekdama šį sektorių paremti, Komisija siūlo persvarstyti Europos standartizacijos sistemos teisės aktus, išplėsti jų taikymo sritį įtraukiant paslaugas, o standartizavimo procedūras padaryti veiksmingesnėmis ir visuotinėmis.
6. Stipresni europiniai tinklai
Transporto, energetikos ir elektroninių ryšių tinklai yra bendrosios rinkos stuburas. Esant efektyvioms infrastruktūroms, skatinamas laisvas ir greitas asmenų ir prekių judėjimas, taip pat įvairių rūšių energijos ir duomenų perdavimas už prieinamą kainą. Komisija priims teisės aktus dėl energetikos ir transporto infrastruktūrų, kad būtų nustatyti strateginiai europinio intereso projektai.
7. Skaitmeninė bendroji rinka
Pasitikėjimo elektroniniais sandoriais didinimas – tai būtina skaitmeninės vidaus rinkos plėtros sąlyga; tai duos daug naudos piliečiams, įmonėms ir administracijoms. Europai reikia priimti teisės aktus, kuriais užtikrinamas abipusis e. atpažinties ir e. tapatumo nustatymo pripažinimas Europos Sąjungoje, ir persvarstyti Elektroninio parašo direktyvą, kad būtų įmanoma patikima ir netrukdoma elektroninė sąveika.
8. Socialinis verslumas
Kai kurios įmonės siekia ne tik teisėtos finansinės naudos, bet ir visuotinės svarbos, socialinio, etinio ar aplinkosauginio vystymo tikslų. Šis sektorius – augimo ir užimtumo šaltinis. Siekiant jį skatinti, reikėtų sugebėti tinkamai išnaudoti puikų finansinį svertą, t. y. Europos pramonės valdomą turtą. Mes pateiksime siūlymą dėl Europos sistemos, skirtos savitarpio investicijų fondams, kad būtų sustiprintas dabartinių nacionalinių iniciatyvų poveikis, šiems fondams atveriant bendrosios rinkos teikiamas galimybes.
9. Mokesčiai
ES mokesčių taisyklės nebeatitinka nei XXI a. bendrosios rinkos realijų, nei tvaraus vystymosi iššūkių. Jomis nepakankamai skatinama energiją labiausiai padedanti taupyti ar aplinką labiausiai tausojanti praktika. Todėl dar šiandien mes siūlome persvarstyti Energijos apmokestinimo direktyvą, kad būtų užtikrintas nuoseklus įvairių energijos šaltinių traktavimas, siekiant geriau atsižvelgti į energetinį produktų turinį ir jų išmetamą CO2 (žr. IP/11/468 irMEMO/11/238).
10. Didesnė socialinė sanglauda bendrojoje rinkoje
Socialinei sanglaudai Europoje stiprinti Komisija pateiks teisės akto, skirto griežtesniam Darbuotojų komandiravimo direktyvos taikymui užtikrinti, pasiūlymą, kad būtų užkirstas kelias bet kokiam piktnaudžiavimui taisyklėmis ar jų nesilaikymui ir už tai būtų skiriamos nuobaudos. Ji taip pat pasiūlys tikslinti naudojimosi pagrindinėmis socialinėmis teisėmis nuostatas, atsižvelgiant į bendrosios rinkos ekonomines laisves.
11. Teisinė įmonių aplinka
Įmonės dar per dažnai žiūri į bendrąją rinką kaip į suvaržymų, o ne galimybių, erdvę. Reikia supaprastinti jų veikimo sąlygas sumažinant teisinius ir administracinius suvaržymus. Taigi, kad to būtų pasiekta, Komisija siūlo supaprastinti apskaitos standartų direktyvas, kiek tai susiję su finansinės atskaitomybės prievolėmis, ir sumažinti visų pirma MVĮ tenkančią administracinę naštą.
12. Viešieji pirkimai
Valdžios institucijos prekėms, paslaugoms ir darbams išleidžia maždaug 18 % ES BVP. Šios viešosios išlaidos yra pagrindinis augimo svertas. Europos ir nacionaliniai įstatymai viešuosius pirkimus atvėrė sąžiningai konkurencijai, o tai leidžia piliečiams pasiūlyti geriausią kokybę už geriausią kainą. Komisija siūlo modernizuoti šią teisinę sistemą, kad būtų įgyvendinama subalansuota politika, kuria remiama aplinką tausojančių, socialinės atsakomybės principais grindžiamų ir novatoriškų prekių ir paslaugų paklausa, kad būtų sukurtos paprastesnės ir lankstesnės perkančiųjų organizacijų procedūros ir užtikrinta geresnė MVĮ skirta prieiga.
Kokie tolesni žingsniai?
2012 m. pabaigoje Komisija įvertins pagal šį veiksmų planą pasiektą pažangą ir pristatys tolesnio etapo programą. Vertinant bus remiamasi plataus masto ekonominiu tyrimu, kurio rezultatai turėtų padėti nustatyti sritis, kuriose dar yra neišnaudotų augimo galimybių ir, esant reikalui, nustatyti naujus augimo svertus.
Daugiau apie tai:
Michelio Barnier interneto svetainės pradinis puslapis:
Bendrosios rinkos aktas (Single Market Act):
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadovas