Darbo sąlygos: laikas valstybėms narėms įgyvendinti Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) vietinės rinkos darbuotojų konvenciją

Darbo sąlygos: laikas valstybėms narėms įgyvendinti Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) vietinės rinkos darbuotojų konvenciją

Europos Komisija palankiai vertina ES Ministrų Tarybos sprendimą, įgaliojantį valstybes nares ratifikuotiTarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvenciją dėl sąžiningo ir padoraus darbo vietiniamsdarbuotojams (angl.k Convention No. 189). Europos Komisija pasiūlė šį sprendimą 2013 m. kovo mėn., kuris buvo patvirtintas Europos Parlamento. 2011 m. TDO vietinių darbuotojų konvencija reikalauja, kad pasirašiusios šalys imtųsi priemonių, užtikrinančių teisingas ir tinkamas darbo sąlygas ir užkertančių kelią piktnaudžiavimui, smurtui ir vaikų darbui vidaus darbo rinkoje.

Pasak László Andor, atstovo užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties klausimais: „Gerinti darbo sąlygas paslaugų sektoriuje yra pagrindinis Komisijos tikslas, todėl aš palaikau šį sprendimą, kuris nutiesia kelią ES valstybių narių TDO konvencijos ratifikavimui ir prisideda prie kovos su prekyba žmonėmis. Raginuvalstybes nares kuo greičiau įgyvendinti šią konvenciją.“

Šios konvencijos įgyvendinimui, valstybės narės turi užtikrinti, kad vietinės rinkos darbuotojai:

  • gauna lygias galimybes kaip ir kiti darbuotojai dėl kompensacijos ir pašalpos, pavyzdžiui, motinystės atveju;
  • gauna išsamią informaciją apie jų darbo sąlygas bei terminus;
  • yra apsaugoti nuo diskriminacijos;
  • gauna tinkamas gyvenimo sąlygas;
  • turi lengvą prieigą norėdami pateikti skundą.

Konvencija taip pat nustato taisykles dėl tarptautinio įdarbinimo.

ES teisės aktai, pavyzdžiui, direktyvos dėl darbuotojų sveikatos ir saugos, darbuotojų teisių, lyčių lygybės, prekybos žmonėmis ir prieglobsčio suteikimo, jau sprendė tam tikrus aspektus, taikomus TDO konvencijoje. Konvencijos nuostatos atitinka šiuose teisės aktuose aprašytai koncepcijai.

Daugeliu klausimų ES teisė apsaugo labiau nei konvencija. Tačiau konvencija yra tikslesnė nei ESteisės aktai dėl vidaus darbuotojų teisės aktų apimties ir kitų konkrečių aspektų dėl vidaus užimtumo.

Daugiau informacijos anglų kalba: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-82_en.htm?locale=en

 

Informaciją parengė:
Evelina J. Nosirevaite
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkė