Europos Komisija (EK) konsultuojasi su įmonėmis dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009) ir didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų (Reglamentas (EB) Nr. 396/2005) reglamentuojančių Europos Sąjungos (ES) teisės aktų. Norint atlikti ES teisės aktų vertinimą pagal REFIT programą, siekiama išsiaiškinti įmonių nuomonę ir surinkti informaciją apie tai, kaip veikia veikliųjų medžiagų patvirtinimui, pesticidų registravimui ir pesticidų didžiausios leidžiamosios koncentracijos nustatymui taikomos galiojančios taisyklės. Šios apklausos rezultatai yra

Data: Lapkričio 30 d. 2017 Laikas: nuo 11:30 iki 12:30 Registracija baigiasi: trečiadienį, lapkričio 29, 2017   Šių metų lapkričio 30 d. organizuojamas webinaras, paruoštas remiantis 6 mėnesių tyrimų medžiaga, surinkta MINERVA stipendijos programos Europos Sąjungos ir Japonijos pramoninio bendradarbiavimo Tokijuje centre. Webinare pristamos šios temos: Japonijos ekonominės ir demografinės padėties bei prekybos integracijos analizė, siekiant parodyti, kaip šie veiksniai kartu turi įtakos vietos paklausai, vidaus aprūpinimui ir galimybėms ES žemės ūkio įmonėms patekti į rinką. Identifikuojamos tendencijos, atnešančios papildomai galimybių gerai pasiruošusiems ir informuotiems Europos Sąjungos žemės ūkio

„Tenderio“ – nauja viešųjų konkursų ES paieškos sistema bei tinklas, apjungiantis viešųjų pirkimų srityje besispecializuojančias konsultacines firmas. Sistema, skirta MVĮ, padeda rasti tinkamus viešųjų pirkimų skelbimus ir identifikuoti potencialius partnerius. Tada nukreipiama eksperto konsultacijai dėl pasiūlymų teikimo, informacijos vertimo į atitinkamą kalbą ir kt. Teikiama viešųjų pirkimų lyginamoji analizė, organizuojami mokymai pagal šalių specifikas. Pasinaudokite galimybe kasdien rasti daugiau kaip 1500 viešųjų pirkimų skelbimų visoje ES – „Tenderio”. Šis projektas, kuriuo siekiama paskatinti MVĮ dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose ES, finansuojamas Europos Sąjungos programos

Vertybiniai popieriai, suformuoti įvairių paskolų pagrindu, turės atitikti bendrus ES skaidrumo ir paprastumo reikalavimus prieš juos išleidžiant į rinką, ketvirtadienį nusprendė EP nariai. Naujosios taisyklės įpareigoja kredito įstaigas ir investicines bendroves tinkamai informuoti potencialius investuotojus apie naujų vertybinių popierių, kurie sudaromi iš nekilnojamojo turto, automobilių nuomos ar vartojimo paskolų, kokybę. Vadinamasis pakeitimas vertybiniais popieriais (angl. „securitisation“) yra svarbus bankų ir investicinių bendrovių finansavimo šaltinis, nes padeda jiems refinansuoti turimas paskolas. Tačiau šis procesas turi būti skaidrus ir tinkamai kontroliuojamas, siekiant, kad nepasikartotų

Neseniai Europos Sąjunga paskyrė sankcijas maždaug 30-iai šalių. Šie sprendimai gali turėti įtakos ES šalių narių įmonių vykdomoms verslo operacijoms su trečiosiomis šalimis. Estija, dabartinė Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė, sukūrė tinklapį, kuriame pateikiami visi apribojimai. Į juos neatsižvelgusios įmonės savo veikla gali pažeisti ES teisę. Tinklapyje skelbiamame ES sankcijų žemėlapyje galima greitai ir lengvai rasti naujausią informaciją apie šalis, kurioms taikomos ES sankcijos, ir kurios gali turėti įtakos tose šalyse verslo ryšių turinčioms ES įmonėms. Šiuo praktiniu įrankiu pasinaudojo jau daugiau kaip

Europos Inovacijų valdymo akademija (European Innovation Management Academy) - "IMP³rove" kviečia prisijungti prie webinaro, kurio metu bus pristatomas naujas skaitmeninių inovacijų koeficiento matavimo įrankis. Lapkričio 13-ąją 16.00 - 17.30 val bus transliuojamas webinaras, kurio metu pristatomas skaitmeninių inovacijų koeficieno matavimo įrankis, galintis pagelbėti mažoms ir vidutinėms įmonėms, pritaikiusioms skaitmeninius sprendimus, įvertinti pasiekimus bei konkurencigumo lygį. Daugeliui kompanijų skaitmeniniai produktai ar jų procesai yra raktas tvaraus ir pelningo verslo auginimui. Dėl šios priežasties naujai pristatomas įrankis gali padėti  įvertinti, kokią vertę įmonės sukuria įgyvendinant skaitmenines

2017 lapkričio 1 d. įsigaliojo pirmasis istorijoje politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimas tarp Europos Sąjungos ir Kubos. Susitarimas apima tris pagrindinius aspektus – politinį dialogą, bendradarbiavimą ir sektorinį dialogą, prekybos skatinimą. Susitarimu siekiama užtikrinti tvarų vystymąsi bei demokratiją ir žmogaus teises, ieškoti bendrų pasaulinių problemų sprendimo būdų daugiašaliuose forumuose. Veikla bus vykdoma visoje Kuboje – apimant viešąjį sektorių, vietos valdžios institucijas, visą pilietinės visuomenės grupę, privatų sektorių bei tarptautines organizacijas ir jų

Po paskiausių derybų dėl prekybos sutarties tarp ES ir Mercosur (prekybos bloko, apimančio Argentiną, Braziliją, Paragvajų ir Urugvajų) Europos Komisija skelbia ataskaitą, kurioje pateikiama išsami informacija apie prekybą tarp ES ir bloko šalių, prekybai trukdančias technines kliūtis, viešuosius pirkimus bei intelektinės nuosavybės apsaugą. Pateikiamas ir EK derybų

Verslo santykių užmezgimas Kinijoje yra gyvybiškai svarbus elementas siekiant šios rinkos palankumo. Vis dėl to, patekimas į Kinijos rinkos sistemą yra labai painus. Ne tik pirmą kartą bandančios ieškoti partnerių įmonės susiduria su nemažai sunkumų, pavyzdžiui, produktų registracijos procesas gali trukti nuo metų iki kelių, kas gali užkirsti kelią įmonėms laiku patekti į rinką ir joje konkuruoti. Dėl šios priežasties, tinkamas tarpininkas gali palengvinti visą procesą, suteikti reikiamą pagalbą ir informaciją tvarkant dokumentus bei ieškant patikimo partnerio. Webinare "Kaip surasti tinkamą verslo partnerį

Lapkričio 1 d. pradeda galioti partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas tarp ES ir jos valstybių narių bei Mongolijos. Susitarimu siekiama sustiprinti egzistuojančius santykius tarp Europos Sąjungos ir Mongolijos, plėsti įsipareigojimus klimato kaitos, teisėsaugos ir žmogaus teisių apsaugos, mokslo ir technologijų, darnios plėtros vystymo srityse bei palengvinti prekybą bei investicijas. Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo įsigaliojimas sutampa su ES diplomatinės atstovybės, kuriai susitarimo įgyvendinimas bus vienas iš svarbiausių prioritetų, atidarymu