Europos Parlamentas patvirtino bendros Europos Sąjungos patentų sistemos kūrimo planą, nors tam pritarė ne visos ES narės. Procedūra buvo inicijuota šalių narių 2010 m. gruodį, nes vyriausybės nepriėmė sprendimo, kaip spręsti kalbos naudojimo klausimą. Nuo to laiko visos šalys narės, išskyrus Italiją ir Ispaniją, pareiškė, kad pritars vieningos patentų sistemos kūrimui. Tikimasi, kas ES vyriausybės oficialiai patvirtins apsisprendimą Konkurencingumo tarybos susitikime, kuris vyks kovo 9 – 10 d. Išsamiau:

Mažosios ir vidutinės įmonės kviečiamos imtis tyrimų, susijusių su naujomis informacijos bei komunikacijų technologijų kryptimis. Ši programa yra finansuojama pagal „Ateities ir naujų technologijų” atvirą programą (angl. Future and Emerging Technologies Open Scheme). Dalyvaujančios MVĮ gali tapti svarbiu tiltu tarp mokslinių inovacijų ir paklausių idėjų. Programos tikslas – skatinti MVĮ pradėti naujus tyrinėjimus, siekiant įvairinti ir stiprinti mokslinių ir technologinių žinių bazę. Įgyvendinus programą, inovacijų kiekis turėtų stipriai padidėti. Trumpalaikis inovacijų padidėjimas nėra programos siekis. Europos Komisija rengia paramos programos informacinę

Europos Komisija paskelbė transporto infrastruktūros kūrimo ar atnaujinimo projektus, kuriems visoje Europos Sąjungoje skirs 170mln.eurų transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) lėšų. Dotacijos skiriamos pagal gegužės 19d. paskelbtus 2010m. TEN-T metinius ir daugiamečius kvietimus teikti paraiškas. Jomis norima padėti valstybėms narėms kurti trūkstamas transporto jungtis, gerinti mažiausio pralaidumo ruožų pralaidumą ir didinti transporto saugą ir saugumą, išskirtinį dėmesį skiriant didesniam transporto tvarumui, skirtingų transporto rūšių derinimui, spartesniam ir lengvesniam projektų įgyvendinimui, taip pat viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės rėmimui. Informacijos šaltinis:

Per ateinančius trejus - penkerius metus Europos Sąjungoje bus uždrausta naudoti šešias pavojingas medžiagas. Išimtis Europos Komisija galės taikyti atskiroms įmonėms, kurioms išduos leidimus medžiagomis naudotis. Medžiagos, kurios išsilaiko aplinkoje arba renkasi gyvuose organizmuose, yra laikomos koncerogeninėmis ir nuodingomis. Norintys pardavinėti ar naudoti šias medžiagas turės įrodyti, kad buvo imtasi visų saugumo reikalavimų arba, kad ekoniminiai ir socialiniai faktoriai nusveria rizikas. Naudojant alternatyvias medžiagas ar technologijas reikės pateikti naudojimosi planą. Šios medžiagos buvo perkeltos iš kandidatų sąrašo į patvirtinimo sąrašą, žinomą kaip

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia verslo ir mokslo atstovus pasinaudoti galimybe gauti finansavimą kelionei į MITA koordinuojamų tarptautinių programų renginį. Lietuvos mokslininkai ir tyrėjai iš viešojo ir privataus sektoriaus gali vykti į Europos Sąjungos 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų programos (7BP), Europos technologijų programos EUREKA, Europos inovacijų programos EUROSTARS informacinius renginius. Remiamos tyrėjų kelionės į minėtų paramos programų informacines dienas, skirtas naujiems kvietimams pristatyti, taip pat į idėjų muges arkonsorciumų susitikimus tarptautinių projektų paraiškoms rengti ar naujiems kontaktams užmegzti. Tokie

2011 m. vasario 10 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė kartu su į Lietuvą atvykusiu Latvijos Respublikos Prezidentu Valdžiu Zatleru dalyvavo Europos verslo ir inovacijų tinklo (angl. Enterprise Europe Network), veikiančio Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, ir Latvijos investicijų ir plėtros agentūros organizuotame Lietuvos - Latvijos verslo forume. Forume sveikinimo žodį tarė LR Prezidentė D. Grybauskaitė, Latvijos Respublikos Prezidentas Valdis Zatlers, LR Ūkio ministras Dainius Kreivys ir Latvijos Respublikos ekonomikos ministras Artis Kampars. Lietuvos ir Latvijos verslo bendradarbiavimo galimybes pristatė

Europos investicinis fondas (EIF) 2011 m. vasario 2 d. pranešė apie paskelbtą kvietimą naujam Pradinės stadijos rizikos kapitalo ir Rizikos kapitalo fondų (angl. Seed and Venture Capital Funds) finansiniam instrumentui įgyvendinti Lietuvoje pagal JEREMIE iniciatyvą. Naująjį instrumentą sudaro du fondai, kuriuos valdys vienas fondo valdytojas, atrinktas pagal atvirą ir skaidrią atrankos procedūrą. Šiam naujam finansiniam instrumentui planuojama skirti 17 mln. EUR (apytiksliai 59 mln. LTL) iš EIF valdomo JEREMIE Kontroliuojančiojo fondo, finansuojamo struktūrinių fondų lėšomis. Taip pat instrumentas papildomai pritrauks privataus

ES ekonomika viena stipriausių pasaulyje, bet kai kurių jos regionų padėtis vis dar labai skirtinga. Kas ketvirtame regione vienam asmeniui tenkantis bendrasis vidaus produktas nesiekia 75 % ES vidurkio. Kad ES galėtų ir toliau klestėti rūsčiomis dabarties ekonomikos sąlygomis, šiuos skirtumus reikia mažinti. ES regioniniai fondai padeda mažiau išsivysčiusiems regionams modernizuotis, kad ES galėtų įveikti pasaulio ekonomikos globalizacijos keliamus sunkumus. Per septynerius metus iki 2013 m. šiems tikslams numatyta skirti 350 mlrd. eurų. Šiomis lėšomis bendrai su ES šalių vyriausybėmis, regionų ir

Konsultacijos dėl būdų pasiekti, kad ES viešųjų pirkimų taisyklės būtų tinkamesnės vyriausybėms, įmonėms ir mokesčių mokėtojams. Viešieji pirkimai - valdžios išlaidos prekių, paslaugų ir infrastruktūros pirkimo sutartims - sudaro 17 % Europos Sąjungos BVP. Priėmus geresnes taisykles vyriausybės šias lėšas galės panaudoti veiksmingiau, o tai paskatins inovacijas, darbo vietų kūrimą ir ekologišką augimą. Dėl ES bendrosios rinkos taisyklių valdžios institucijos jau sutaupo mokesčių mokėtojų lėšų, nes įmonės gali dalyvauti sutarčių konkursuose kitose ES šalyse. Tačiau dar daug ką galima tobulinti. Daugiau pinigų

ES planas, kaip saugant aplinką ir skatinant ekonomikos augimą tausiau naudoti gamtos išteklius: http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/pdf/resource_efficient_europe_en.pdf. Tausesnio gamtos išteklių naudojimo planas parengtas siekiant bendrųjų ES kovos su klimato kaita, energetikos, transporto, žaliavų, žemės ūkio, žuvininkystės, biologinės įvairovės ir regioninės plėtros politikos tikslų. Šis planas yra ES tvaraus augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos "Europa 2020" dalis. ES siekia ne tik saugoti pagrindinius gamtos išteklius, kaip orą, vandenį, žemę, miškus, maistą, bet ir skatinti pakartotinai naudoti ir perdirbti mineralus bei metalus. Tai labai svarbu moderniai ekonomikai. Dėl